civilingeniør i miljøteknologi
Kandidatuddannelse

Miljøteknologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og handler om løsning af miljøproblemer inden for fx vandforsyning, behandling af spildevand og håndtering af affald.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Environmental Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udføre kvantitative vurderinger af miljøproblemer og har mulighed for at specialisere dig, alt efter hvor du vælger at tage uddannelsen, og hvordan du vælger at tilrettelægge den.

Som færdiguddannet miljøingeniør kan du fx komme til at arbejde med løsninger på miljøproblemer i hele verden, eller du kan beskæftige dig med forebyggelse og udvikling af nye bæredygtige løsninger på miljøområdet i Danmark.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den tværfaglige kandidatuddannelse lærer du at udvikle bæredygtige løsninger på komplicerede miljøtekniske problemer, hvor der også bliver taget højde for juridiske, økonomiske og ressourcemæssige aspekter.

Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser i marken og laboratorieeksperimenter samt at vurdere forurenende stoffers kemiske og biologiske følger i det omgivende miljø. Du lærer desuden at analysere, beskrive og komme med løsningsforslag til problemerne.

Specialisering

Du kan specialisere dig inden for flere områder, afhængigt af uddannelsessted. Det kan fx være i metoder til håndtering af affald og spildevand eller i rensning af forurenet jord og grundvand eller livscyklusvurderingsmetoder. Du kan også beskæftige med produktionen af drikkevand eller med, hvordan industrien kan reducere sin belastning af miljøet.

Du kan se de konkrete specialiseringsmuligheder under de enkelte uddannelsessteder.

Praktik og udlandsophold

Der kan også være mulighed for et virksomhedsophold eller et studieophold på et universitet i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.scient.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København og i Odense.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder miljøteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

På DTU kan du vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Miljøledelse
 • Miljøkemi
 • Håndtering af affald og spildevand
 • Urbane vandsystemer
 • Vandressourcer

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i vand, bioressourcer og miljømanagement.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder i samarbejde med udenlandske universiteter desuden Master of Science in Environmental Engineering (TUM), Master of Science in Environmental Engineering EPFL samt Nordic Master in Environmental Engineering.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Vand, bioressourcer og miljømanagement
 • Byggeteknologi
 • Kemi og teknologi
 • Bioteknologi
 • Geofysik og rumteknologi
 • Teknisk biomedicin
 • General Engineering
 • Design og innovation
 • Software Technology
 • Strategic Analysis and Systems Design
 • Earth and Apce Physics and Engineering
 • Mathematics and Technology

Følgende bacheloruddannelser fra andre universiteter giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og bioteknologi (Syddansk Universitet)
 • Kemi og Bioteknologi (Aalborg Universitet)
 • Bioteknologi (Aalborg Universitet Bioteknologi (Aarhus Universitet)
 • MIljøteknologi (Aalborg Universitet)
 • Kemi med specialisering I miljøkemi (Københavns Universitet)
 • Geoscience (Aarhus Universitet)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal..

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse miljøteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i kemi og bioteknologi giver adgang til uddannelsen. Følgende uddannelser kan også give adgang:

 • Diplomingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi fra SDU
 • Teknisk-videnskabelig eller naturvidenskabelig bacheloruddannelse fra SDU

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan føre til jobmuligheder i bl.a. offentlige forvaltninger og i virksomheder, der rådgiver om miljø og anlæg. Du kan fx komme til at arbejde med miljøtilsyn, naturgenopretning eller håndtering af forureningssager.

Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet. Det kan fx være med miljøledelse og produktionsoptimering.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information