civilingeniør i miljøteknologi
Kandidatuddannelse

Miljøteknologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og handler om vurdering og løsning af miljømæssige udfordringer inden for fx produktion, behandling af spildevand og sortering af affald.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøteknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Environmental Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udføre kvantitative vurderinger af miljøproblemer og har mulighed for at specialisere dig, alt efter hvor du vælger at tage uddannelsen, og hvordan du vælger at tilrettelægge den.

Som færdiguddannet miljøingeniør kan du fx komme til at arbejde med løsninger på miljøproblemer i hele verden, eller du kan beskæftige dig med forebyggelse og udvikling af nye bæredygtige løsninger på miljøområdet i Danmark.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På den tværfaglige kandidatuddannelse lærer du at udvikle bæredygtige løsninger på komplicerede miljøtekniske problemer, hvor der også bliver taget højde for juridiske, økonomiske og ressourcemæssige aspekter.

Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser i marken og laboratorieeksperimenter samt at vurdere forurenende stoffers kemiske og biologiske følger i det omgivende miljø. 

Specialisering

Du kan specialisere dig inden for flere områder, afhængigt af uddannelsessted.

Det kan fx være i metoder til håndtering af affald og spildevand eller i rensning af forurenet jord og grundvand eller livscyklusvurderingsmetoder. Du kan også beskæftige med produktionen af drikkevand eller med, hvordan industrien kan reducere sin belastning af miljøet.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.scient.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Environmental Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for studieophold på et universitet i udlandet eller virksomhedspraktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og i Odense.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan føre til jobmuligheder i bl.a. offentlige forvaltninger og i virksomheder, der rådgiver om miljø og anlæg. Du kan fx komme til at arbejde med miljøtilsyn, naturgenopretning eller håndtering af forureningssager.

Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet. Det kan fx være med miljøledelse og produktionsoptimering.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information