Foto af Miljøkoordinator
Job

Miljøkonsulent

Når man arbejder inden for miljøområdet, kan man fx have en stilling som miljøkoordinator, miljøchef, teknisk miljøleder eller miljøkonsulent. I denne artikel bruges betegnelserne miljøkonsulent og miljøkoordinator som fællesbetegnelse.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådgivende virksomheder, Offentlige institutioner og myndigheder, Produktionsvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Miljøkonsulent, Miljøkoordinator, Miljøchef, Teknisk miljøleder, Miljørådgiver

Arbejdet indebærer miljøanalyser, beregninger og planlægning af nye grønne aktiviteter, herunder konkrete handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden. Miljøkonsulenter er typisk ansat i rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder, men også offentlige myndigheder har behov for miljøkonsulenter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af miljøkoordinator
Koordinering af miljøaktiviteterne handler om at få virksomhederne til at samarbejde.

Arbejdet indebærer miljøanalyser, beregninger og planlægning af nye grønne aktiviteter, herunder konkrete handlingsplaner for forbedringer af miljøet i virksomheden. Miljøkonsulenter er typisk ansat i rådgivende ingeniørfirmaer eller produktionsvirksomheder, men også offentlige myndigheder har behov for miljøkonsulenter.

Miljøkonsulenten rådgiver virksomheder om, hvordan de kan gøre en indsats for at skåne miljøet. Som miljøkonsulent har du en baggrund inden for naturvidenskab eller ingeniørområdet, og du har en særlig specialiseret viden om miljø, natur og produktion.

Du arbejder med forskellige dimensioner af virksomhedens arbejde med miljø og arbejdsmiljø. Det omfatter emner som fx livscyklusanalyse, miljøstrategier, forandringsledelse, arbejdsmiljølovgivning og reguleringsstrategier.

Du arbejder med problemstillinger inden for miljø- og/eller arbejdsmiljøområdet. Det kan være arbejde som sagsbehandler, projekt- eller afdelingsleder i såvel private som offentlige virksomheder.

Arbejdsopgaver:

  • opstille handlingsplaner og indføre miljø- og arbejdsmiljøledelse
  • integrere miljø- og arbejdsmiljøarbejdet i ledelse og strategi
  • forbedre samspil og regulering mellem myndigheder og virksomheder
  • identificere forandringsmuligheder
  • iværksætte forandringsprocesser

Du laver handlingsplaner for planlægning og gennemførelse af en miljø- og/eller arbejdsmiljøstrategi med teknologiske og organisatoriske ændringsprocesser i organisationen.

Som offentlig ansat miljøkoordinator beskæftiger du dig med samarbejdet mellem virksomheder og myndigheder, miljø- og arbejdsmiljølovgivning, implementering af lovgivning, reguleringsstrategier og international regulering.

Du laver handlingsplaner for udvikling af myndighedsregulering på et udvalgt område og arbejder med administration inden for miljø samt forvaltning af affaldsindsamling og -bortskaffelse.

Som miljøkonsulent hjælper du private virksomheder og det offentlige med at tage hensyn til miljøet.

Miljøstyring, miljøkoordinering og miljøledelse handler om at få produktion og hensyn til miljøet til at gå hånd i hånd. Det kræver en særlig viden af de medarbejdere, der arbejder med dette område, og de er ofte uddannet inden for naturvidenskab eller som ingeniører med speciale i miljø.

En miljøkoordinator beskæftiger sig med, hvordan en virksomhed eller institution bedst og mest effektivt planlægger, gennemfører, overvåger og justerer en konkret indsats for at forbedre miljøet.

Det kan fx dreje sig om at spare på energien, at bruge færre råstoffer eller at indføre et miljøledelsessystem. Det kan også dreje sig om at vurdere miljøhensyn i forbindelse med planlægning af ny produktion eller investering i ny teknologi.

Du har en specialiseret viden om miljø, natur og produktion

Miljøkoordinatoren interesserer sig for produkternes påvirkning af miljøet i hele produktets livscyklus. Lige fra at producere og bruge det på den mest miljøskånsomme måde, til hvordan produktet til sidst bliver destrueret på den mindst skadelige måde for naturen.

Koordinatoren analyserer behovet for miljøindsatsen i forhold til krav fra myndighederne, virksomhedens konkurrenceevne og en samlet vurdering af miljøpåvirkningerne. Miljøkoordinatoren udarbejder måske et såkaldt grønt regnskab. En kommunalt ansat koordinator kan være beskæftiget drift og udvikling af kommunens parker og anlæg.

Koordinatoren støtter virksomheden før, under og efter indsatsen og deltager i planlægningen og iværksættelsen af de nye aktiviteter, som indsatsen medfører.

Miljøkoordinatoren står normalt også for samarbejdet med de pågældende miljømyndigheder. Efter indsatsen kan arbejdet bestå i at hjælpe virksomheden med at fastholde niveauet og tilpasse dette til de forandringer, der sker i en virksomhed.

I rådgivende ingeniørvirksomheder ansættes miljøkonsulenter inden for forsyning fx energi- og vandforsyning, herunder afløb og rensning, rådgivning inden for miljø fx miljøbeskyttelse, miljøforebyggelse, herunder energibesparelser, støjbekæmpelse, sikkerhed mv.

Er du ansat i en produktionsvirksomhed, beskæftiger du dig overordnet med virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Opgaverne omfatter miljø- og arbejdsmiljøkonsekvenser, kortlægning, livscyklusanalyse, organisationsteori, aktøranalyse, miljø- og arbejdsmiljøledelse, prioriteringsværktøjer og handlingsplaner.

Du opstiller en prioriteret miljøhandlingsplan for virksomheden og foretager miljøtekniske målinger og analyser, herunder måling af miljøindikatorer, fx luft- og vandforurening mv.

Rådgivningsopgaverne kan også handle om sikkerhedsrådgivning og anden teknisk rådgivning med fokus på miljøpåvirkninger

Du kan også arbejde med organisations og forandringsledelse: fx analyse af det organisatoriske handleberedskab, interessent- og aktøranalyser i virksomhedens netværk, miljøstrategier i produktkæder, virksomhedskulturens betydning for miljø- og arbejdsmiljøstrategier, betydning af medarbejdernes viden samt kultur og færdigheder for gennemførelse af forandringer. Se mere i Virksomhedsrådgiver.

Arbejdsplads

Miljøkonsulenter arbejder i produktionsvirksomheder eller rådgivende virksomheder, enten som ansatte eller tilknyttet som konsulenter.

Også offentlige institutioner og myndigheder har miljømedarbejdere til intern miljøstyring eller til at forestå rådgivning og koordinering af miljøindsatsen med virksomheder og institutioner samt til administration inden for miljø, forvaltning af affaldsindsamling og -bortskaffelse. Se mere om Offentlig administration.

Andre konsulenter er ansat i rådgivende ingeniørvirksomheder inden for forsyning fx energi- og vandforsyning, herunder afløb og rensning, rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljø fx miljøbeskyttelse, miljøforebyggelse, energibesparelser, støjbekæmpelse. De kan også arbejde med sikkerhedsrådgivning eller måling og teknisk analyse. Se mere om branchen Arkitekter og rådgivende ingeniører.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Miljømedarbejder, Miljørådgiver36.166 kr.--
Arbejde inden for miljøbeskyttelse 34.100 kr.--
Miljøingeniør39.080 kr.-38.508 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Det er gode muligheder for at videreuddanne sig.

Jobudsigterne er ikke gode i øjeblikket. For tiden bliver der ikke ansat nye miljøkoordinatorer.

Mere uddannelse

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, kan du undersøge mulighederne ved at se Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse.

Desuden tilbyder Ferskvandscentret i Silkeborg kurser for medarbejdere, der er ansvarlige for miljøstyring, afledning af spildevand osv.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.