Foto af Socialrådgiver
Job

Socialrådgiver

Socialrådgivere er ansat til at hjælpe og rådgive mennesker, der har sociale problemer.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige forvaltninger, Sygehuse, Fagbevægelsen, Handicap- og pensionistorganisationer, Dansk Flygtningehjælp m.v.
Stillingsbetegnelser:
Socialrådgiver, Socialformidler, Forsorgsmedarbejder, Asylcentermedarbejder, Familievejleder, Integrationskonsulent

Arbejdet kræver modenhed og en god evne til at skabe kontakt til andre mennesker. De fleste er ansat i de offentlige forvaltninger.

Den familie- og samfundsmæssige indfaldsvinkel i socialrådgiverarbejdet er helt central. Socialrådgivere er i særlig grad uddannet til at vurdere den enkelte i den sammenhæng, han eller hun indgår i.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af socialrådgiver
På hospitalet - Socialrådgiveren hjælper udskrevne patienter til at vende tilbage til dagligdagen.

Socialrådgivere beskæftiger sig med de sociale problemer, der kan opstå i forbindelse med arbejdsløshed, arbejdsskader, sygdom, dødsfald, skilsmisse, manglende bolig eller institutionsplads, misbrug af alkohol eller narkotika mv.

En stor del er beskæftiget inden for børn- og ungeområdet med at rådgive og hjælpe børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Andre beskæftiger sig med familier, der af forskellige grunde ikke fungerer godt sammen. Socialrådgivere indgår også i integrationsarbejdet som integrationskonsulenter.

De mennesker, som henvender sig på socialforvaltningen, har ofte økonomiske problemer. Mange af disse sager kan behandles efter faste retningslinjer, fx i form af dagpenge, social pension eller kontanthjælp. Men som socialrådgiver har man også en vejlederrolle, hvor man skal give hjælp til selvhjælp og give klienterne redskaber til at komme videre i livet med.

Mange klienter har problemer, der kræver social behandling, og som må løses individuelt. Der kan være tale om rådgivning eller aktivering, fx hjælp til at komme i gang med et arbejde eller en uddannelse, finde en bolig eller få en plads på en institution. Socialrådgiveren kan selv behandle problemet eller skabe kontakt til andre myndigheder, institutioner eller organisationer, som kan hjælpe.

Alt socialt arbejde har en administrativ side, fordi man skal dokumentere, det man gør. Når man tilrettelægger en social indsats, arbejder man med love og bekendtgørelser, fører journaler, skriver referater og ansøgninger samt foretager økonomiske beregninger. Man skal også kvalitetsudvikle og evaluere sit eget arbejde.

Arbejdet som socialrådgiver kræver viden, livserfaring og modenhed, samarbejdsevne og personlig fleksibilitet og kreativitet. Ofte skal man træffe beslutninger, som kan have store konsekvenser for andre mennesker. Man skal kunne håndtere lovstof og regler og være i stand til at organisere sit eget arbejde.

Socialrådgiveren skal herudover være god til at udrede og løse komplekse problemer. Man skal kunne lide at arbejde med mennesker og være god til at lytte og være til stede i en samtale. Arbejdet kan være hårdt og krævende. Det er derfor en fordel at have en vis fysisk og psykisk robusthed.

I familierådgivningen er der ansat en eller flere teamledere. Deres opgaver er først og fremmest rådgivning og konsulentbistand samt vurdering af hvorvidt der er grundlag for at sætte en undersøgelse i gang i konkrete sager.

Teamlederen er personaleleder for 6-8 medarbejdere i familieafdelingen og er i den forbindelse ansvarlig for de løbende udvikling af medarbejderne ud fra de krav der stilles i lovgivningen.

Integrationskonsulenter arbejder som facilitator af kommunens integrationsprogram. De sørger for at nyankomne udlændinge kommer i praktik, løntilskud og ordinært arbejde hurtigst muligt.

Desuden udfører de en række administrative opgaver om integrationskontrakter, samtaler, opfølgning på Danskuddannelse, partshøringer, iværksættelse af tilbud mv.

Arbejdsplads

Socialrådgivere arbejder på kontorer i offentlige forvaltninger, på institutionsområdet, på det private arbejdsmarked eller på undervisningsområdet.

Ca. 70 % af alle socialrådgivere er ansat i kommunernes social-, børne/familie-, arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltninger. Her behandler de sager og løser problemer, fx vedrørende børn- og familieforhold, aktivering, integration, pension, arbejdsprøvning og revalidering. Se mere om Offentlig administrationn.

I institutioner som fx sygehuse, døgninstitutioner, pleje- og revalideringsinstitutioner, institutioner for alkohol- og narkotikaafvænning m.v. omfatter arbejdet rådgivning og social behandling.

Inden for undervisningsområdet er der ansat socialrådgivere på de sociale højskoler, pædagogseminarierne samt social- og sundhedsskolerne. Se mere om Videregående uddannelsesinstitutioner.

Kriminalforsorgen har ansat socialrådgivere som forsorgsmedarbejdere. Se mere om Offentlig administration.

På det private arbejdsmarked ansættes socialrådgivere i fagbevægelsen, i privat jobformidling, i handicap- og pensionistorganisationer og i sygdomsbekæmpende organisationer.

Den internationale linje på uddannelsen kan give ansættelse i fx Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og andre institutioner med internationalt og interkulturelt sigte. Se mere om Organisationer og foreninger.

Endelig er der ansat socialrådgivere på asylcentrene rundt omkring i landet.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Socialrådgivningsarbejde34.790 kr.34.144 kr.39.469 kr.
Ungdomskonsulent, Familierådgiver, Familievejleder35.061 kr.35.366 kr.34.840 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er i dag mangel på uddannede socialrådgivere.

Socialrådgiveruddannelsen kvalificerer til socialt arbejde, men en del stillinger kræver efter- eller videreuddannelse. Det gælder fx stillinger inden for børne-familieområdet, handicaprådgivning, revalidering og projektarbejde.

Socialrådgivere, der kan tegnsprog, kan også søge job som døvekonsulent.

Mere uddannelse

De sociale højskoler og Aalborg Universitet udbyder forskellige efteruddannelseskurser.

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Se en oversigt over masteruddannelser.

Få mere at vide

Dansk Socialrådgiverforening (DS)
www.socialraadgiverne.dk

UC Syddanmark i Esbjerg
ucsyd.dk

Den Sociale Højskole i Odense
ucl.dk

Professionshøjskolen Metropol
www.phmetropol.dk

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
www.via.dk

Socialrådgiveruddannelsen, Aalborg Universitet
www.aau.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

For Kathrine kom beslutningen om at blive socialrådgiver ikke med det samme. Hun arbejdede i...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

”Det er meget vigtigt for børn - når de nu er anbragt - at der kommer en voksen og taler med dem...