Foto af Klinisk ingeniør
Job

Medicoingeniør

Som medicoingeniør arbejder du med avanceret måleudstyr og instrumenter på sygehuse og hospitaler.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler og sygehuse
Stillingsbetegnelser:
Klinisk ingeniør, Medicoingeniør

Det kaldes medikoteknisk udstyr og bliver brugt til at diagnosticere og behandle patienterne samt til forskning. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med læger. Medicoingeniører underviser og instruerer det kliniske personale i at anvende apparaturet korrekt, og de arbejder også med forskning.

Det indebærer fx at udvikle nyt apparatur og tilpasse udstyret til sygehusene. Du vil typisk finde arbejde på sygehuse og hospitaler, hvor du bl.a. er medbestemmende ved indkøb af teknisk udstyr.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af klinisk ingeniør
Medicoingeniør - Ingeniøren har ansvaret for hospitalets medikotekniske udstyr.

Medicoteknik, eller medicinsk teknologi, er teknologi, der anvendes i sundhedssektoren til diagnosticering og behandling af patienter.

Medicoingeniører kaldes også kliniske ingeniører. Som medicoingeniør eller klinisk ingeniør arbejder du med medikotekniske udstyr, som bl.a. er diagnostisk radiologi, nuklearmedicin, klinisk fysiologi, magnetisk resonans, ultralyd og anden form for billeddiagnostik, herunder digital billedbehandling med analyse, transmission og lagring af billede. Desuden er det anæstesi, intensiv og koronar overvågning, kirurgi og klinisk biokemi.

En medicoingeniør har en bred og alsidig ingeniørteknisk uddannelse og desuden et grundlæggende kendskab til menneskekroppens anatomi, fysiologi og sygdomme. Det er denne medicinske og sundhedsfaglige specialviden, der gør, at medicoingeniøren både kan arbejde med medicoteknik i behandlingen på hospitalerne og medvirke i udviklingen af medicoteknisk udstyr i samarbejde med maskiningeniører og softwareudviklere.

Medicoingeniører har mange forskellige opgaver. De er fx med til at vurdere den medicinske teknologi. Både ny og eksisterende teknologi skal vurderes for at se, om den har utilsigtede sundhedsmæssige eller sociale langtidsvirkninger. De skal også vurdere nytten af ny teknologi, og hvilke ændringer den vil betyde for sundhedspersonalets arbejdsvilkår.

I hospitalssektoren er deres væsentligste opgaver at videreudvikle målemetoder og apparatur, planlægge og udføre kliniske forsøg og teste og vedligeholde de medicotekniske installationer og udstyr.

Desuden underviser de sundhedspersonalet i brugen af medicoteknisk udstyr.

Medicoingeniører er også med til at rådgive offentlige instanser og planlægge den medikotekniske servicefunktion og aktiviteter for fagområdet, der er omfattet af EU-direktiver.

Opgaverne omfatter også at opstille og justere målekæder og tilslutte overvågnings- og behandlingsudstyr til patienter, og at rette apparatfejl, vurdere patient- og personalesikkerhed og udarbejde forslag til sikker anvendelse.

Medicoingeniører er desuden med til at bestemme, hvad der skal købes ind, og at udarbejde brugervejledninger. Når sygehuset skal købe nyt udstyr, er du i kraft af din tekniske viden en af kernepersonerne, som er med til at beslutte, hvad sygehuset eller hospitalet skal købe.

Som regel har medicoingeniøren et tæt samarbejde med hospitalets sundhedspersonale, læger, teknikere og plejepersonale. Ofte vil der også være ansat medicoteknikere, der opstiller, vedligeholder og reparerer det medicotekniske udstyr.

I medicoindustrien arbejder medicoingeniører med produktudvikling og forskning samt salg, marketing og service i forhold til sundhedssektoren.

De samarbejder med maskin-, elektro- og softwareingeniører, der fremstiller udstyr til brug i sundhedssektoren. Medicoingeniøren afdækker behovet sammen med lægerne og laver designoplægget til nye compterprogrammer og nye elektriske kredsløb til udstyret.

Medicoingeniører kan også medvirke i udviklingen af kontaktlinser, karproteser, hofteproteser, beskyttelsesudstyr, teknologier til fremme af handikappedes bevægelighed, mekaniske komponenter til ortopædkirugi og design af apparatur som hjertelungemaskiner, respiratorer og dialyseapparater.

Arbejdsplads

Kliniske ingeniører og medicoingeniører arbejder i sygehusvæsenet inden for det medikotekniske område, se mere om Hospitaler.

En del arbejder inden for medicoindustrien med udvikling af medicoteknisk udstyr, bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr.

Endelig kan de arbejde med salg af læge- og hospitalsartikler samt medicoteknisk udstyr til hospitaler, se mere om Engroshandel.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Klinisk ingeniør, Medicoingeniør42.894 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

For at blive ansat som ingeniør i medikoteknik inden for sygehusvæsenet skal man enten have en uddannelse som diplomingeniør eller som civilingeniør og være ansat i sygehusvæsenet. Der er mangel på kliniske ingeniører og medikotekniske medarbejdere på sygehusene.

Mere uddannelse

Medicoingeniører og kliniske ingeniører kan efteruddanne sig ved at følge kurser, som ofte holdes af arbejdspladsen.

Hvis du er ansat på et hospital, kan du videreuddanne dig som perfusionist. Perfusionister arbejder på hjertekirurgiske afdelinger. De deltager i operationer, hvor man er nødt til at standse hjertets pumpefunktion. Perfusionisten betjener den hjerte-lunge-maskine, som holder patientens livsvigtige funktioner i gang under operationen.

Du skal ansættes som perfusionistaspirant på en hjertekirurgisk afdeling og normalt være ansat på afdelingen i mindst 3 måneder, før du begynder på uddannelsen. Ledige aspirantstillinger bliver annonceret gennem dagspressen. Læs mere om uddannelsen på www.perfusionistskolen.au.dk.

Få mere at vide

Danske Regioner
www.regioner.dk

Dansk Medikoteknisk Selskab (DMS)
www.dmts.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.