professionsbacheloruddannelsen til tandplejer
Professionsbacheloruddannelse

Tandplejer

På uddannelsen lærer du bl.a. at undersøge tænder og mund, at stille en diagnose og at sammensætte en behandlingsplan for både børn og voksne.

Fakta

Navn:
Tandplejer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om behandling af huller i tænderne og paradentose og får viden om betydningen af levevilkår og livsstil for tændernes tilstand. I løbet af uddannelsen kommer du i praktik, dels på skolens klinikker og dels i kortere forløb på private og offentlige tandlægeklinikker eller institutioner.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i en kommunal tandpleje, hvor du vil møde børn, unge og patienter inden for special- og omsorgstandplejen. Du kan også arbejde på et hospital, i en privat praksis eller i dentalbranchen. Du kan også nedsætte dig som selvstændig tandplejer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til tandplejer handler om forebyggende tandpleje både ved klinikstolen og gennem undervisning af forskellige målgrupper. Du får kompetencer til at diagnosticere, planlægge og udføre behandling samt til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

Uddannelsen varer 3 år og består af 12 moduler med hvert sit fagtema. På det første modul bliver du introduceret til tandplejefaget, professionen og uddannelsen. Foruden tandplejefaglige fag vil du gennem dit studieforløb beskæftige dig med sundheds- og naturvidenskabelige fag samt humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Gennem både teoretisk og praktisk undervisning får du viden om sundheds- og sygdomsbegreber og om kliniske metoder inden for tandplejefaget. Individuelle patientsituationer på skolernes klinik giver dig praktisk erfaring med klinisk virksomhed.

Du får undervisning inden for følgende hovedemner:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt
 • Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik
 • Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejeres virksomhedsområde
 • Samfundstandpleje og sociologi
 • Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis
 • Tværprofessionel virksomhed og koordination

Du kommer til at arbejde sundhedspædagogiskog sundhedsfremmende med forskellige målgrupper, fx børn, ældre og handicappede.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppe- og projektarbejde og praktiske øvelser. Derudover er der en hel del hjemmearbejde.

En tredjedel af studiet er praktik på tandklinikker. Hovedparten finder sted på skolens egne klinikker.
En mindre del af praktikken sker på eksterne praktikpladser fordelt over hele landet.
Der er muligheder for at få praktikophold i udlandet, dog i begrænset omfang.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i tandpleje. Den engelske titel er Bachelor's Degree  Programme in Dental Hygiene.

Efter at du har bestået eksamen, søger du Sundhedsstyrelsen om autorisation. Autorisationen giver dig ret til at arbejde selvstændigt som tandplejer.

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Eksamen

Eksamensfagene er jævnt fordelt over hele studietiden. Der vil bl.a. være modulopgaver efter hvert modul. Eksaminerne kan være både mundtlige og skriftlige.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som tandklinikassistent eller Social- og sundhedsassistent (trin 2) med fagene dansk C og engelsk C og enten kemi C, fysik C, matematik C eller naturfag C

De specifikke adgangskrav skal være bestået. Fra 2020 skal dansk og engelsk være bestået med minimumskarakteren 7.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen desuden være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Hvis du har en erhvervsuddannelse som baggrund for at søge, skal du mindst have et gennemsnit på 6,0 af karakterne fra din erhvervsuddannelse og karaktererne i de specifikke adgangskrav.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Datoen varierer fra år til år, men ligger ofte i uge 35.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,88,3
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,47,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet tandplejer kan du få job i en tandlægepraksis herhjemme eller i udlandet, hvor tandplejere er meget efterspurgte. Du kan blive ansat i en kommunal tandpleje og få med børn, unge og ældre at gøre.

En lille gruppe af de færdiguddannede får job på hospitaler og i institutioner og dentalfirmaer. Du kan også vælge at starte selvstændig praksis med eget ydernummer og arbejde med forebyggende behandling af patienter, eventuelt i klinikfællesskab med tandlæger. En anden mulighed er at arbejde mere bredt med forebyggelse inden for sundhedssektoren.

Du kan videreuddanne dig med fx diplomuddannelse i Oral Helse eller en masteruddannelse inden for sundhedsvidenskab.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste nyuddannede har fået beskæftigelse på tandklinikker. Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i ca. 30 brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...