professionsbacheloruddannelsen til tandplejer
Professionsbacheloruddannelse

Tandplejer

På uddannelsen lærer du bl.a. at undersøge tænder og mund, at stille en diagnose og at sammensætte en behandlingsplan for både børn og voksne.

Fakta

Navn:
Tandplejer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse med specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om behandling af huller i tænderne og paradentose og får viden om betydningen af levevilkår og livsstil for tændernes tilstand. I løbet af uddannelsen kommer du i praktik, dels på skolens klinikker og dels i kortere forløb på private og offentlige tandlægeklinikker eller institutioner.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i en kommunal tandpleje, hvor du vil møde børn, unge og patienter inden for special- og omsorgstandplejen. Du kan også arbejde på et hospital, i en privat praksis eller i dentalbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til tandplejer handler om forebyggende tandpleje både ved klinikstolen og gennem undervisning af forskellige målgrupper. Du får kompetencer til at diagnosticere, planlægge og udføre behandling samt til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

Uddannelsen varer 3 år og består af 12 moduler med hvert sit fagtema. På det første modul bliver du introduceret til tandplejefaget, professionen og uddannelsen. Foruden tandplejefaglige fag vil du gennem dit studieforløb beskæftige dig med sundheds- og naturvidenskabelige fag samt humanistiske og samfundsvidenskabelige fag.

Gennem både teoretisk og praktisk undervisning får du viden om sundheds- og sygdomsbegreber og om kliniske metoder inden for tandplejefaget. Individuelle patientsituationer på skolernes klinik giver dig praktisk erfaring med klinisk virksomhed.

Du får undervisning inden for følgende hovedemner:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Sundheds- og sygdomsbegreber i relation til det tandplejefaglige felt
 • Sundhedspsykologi, sundhedspædagogik og sundhedsinformatik
 • Undersøgelse, diagnostik og behandling af tænder, mund og kæber i relation til tandplejeres virksomhedsområde
 • Samfundstandpleje og sociologi
 • Tandplejerprofessionens etik, metode og praksis
 • Tværprofessionel virksomhed og koordination

Du kommer til at arbejde med sundhedspædagogiske projekter i forhold til målgrupper som skoleelever, ældre, handicappede mv.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppe- og projektarbejde og praktiske øvelser. Derudover er der en hel del hjemmearbejde.

En tredjedel af studiet er praktik på tandklinikker. Hovedparten finder sted på skolen egne klinikker.
En mindre del af praktikken sker på eksterne praktikpladser fordelt over hele landet.
Der er muligheder for at få praktikophold i udlandet.

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i tandpleje. Den engelske titel er Bachelor's Degree  Programme in Dental Hygiene.

Efter at du har bestået eksamen, søger du Sundhedsstyrelsen om autorisation. Autorisationen giver dig ret til at arbejde selvstændigt som tandplejer.

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Eksamen

Eksamensfagene er jævnt fordelt over hele studietiden. Der vil bl.a. være modulopgaver efter hvert modul. Eksaminerne kan være både mundtlige og skriftlige.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En erhvervsuddannelse som tandklinikassistent eller Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med fagene dansk C og engelsk C og enten kemi C, fysik C, matematik C eller naturfag C

Bemærk: Fag, der er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Optagelse på Københavns Universitet: Fra 2018 skal eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen desuden være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse. Undersøg de nærmere udvælgelseskriterier hos det enkelte uddannelsessted. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Ansøgningsmaterialet kan du finde på www.optagelse.dk.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder 1. september.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8.78.4
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8.47,9

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet tandplejer kan du få job i en tandlægepraksis herhjemme eller i udlandet, hvor tandplejere er meget efterspurgte. Du kan blive ansat i en kommunal tandpleje og få med børn, unge og ældre at gøre. Din arbejdstid vil gå med at behandle ved tandlægestolen og undervise i skoleklasser.

En lille gruppe af de færdiguddannede får job på hospitaler og i institutioner og dentalfirmaer. Du kan også vælge at starte din egen tandklinik og arbejde med forebyggende behandling af patienter, eventuelt i klinikfællesskab med tandlæger. En anden mulighed er at arbejde mere bredt med forebyggelse inden for sundhedssektoren.

Du kan videreuddanne dig med fx diplomuddannelse i Oral Helse eller en masteruddannelse inden for sundhedsvidenskab.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste nyuddannede har fået beskæftigelse på tandklinikker. Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i ca. 30 brancher med lidt eller ingen relation til faget.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.