Undervisning i læsning og matematik for voksne, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Undervisning og vejledning for unge og voksne, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i læsning, matematik, it og engelsk for voksne. Med korte forløb på 2-3 moduler kan du blive FVU-lærer, ordblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

Fakta

Navn:
Undervisning og vejledning for unge og voksne, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til teorier om voksnes læring og solid faglig viden om undervisning i læsning, matematik, it og engelsk. Du kan desuden få specialiseret viden om bestemte målgrupper som ordblinde og læsesvage unge og voksne.

Uddannelsen henvender sig til undervisere, der gerne vil arbejde med at udvikle voksnes funktionelle færdigheder i at læse og skrive dansk, forstå og anvende matematik samt anvende engelsk og it på jobbet. Desuden til undervisere, der vil arbejde med ordblinde eller fungere som læsevejledere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have en fuld diplomuddannelse i pædagogik inden for undervisning og vejledning for unge og voksne skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Forløb for FVU-undervisere, ordblindelærere og læsevejledere

Med bestemte modulsammensætninger kan du kvalificere dig som:

 • Læsevejleder for ungdomsuddannelserne
 • Ordblindelærer for voksne
 • Ordblindelærer for folkeskolen
 • FVU-læselærer
 • FVU-matematiklærer
 • FVU-digitallærer
 • FVU-engelsklærer
 • FVU-startlærer

Det enkelte forløb består af 2-3 diplommoduler. Modulerne kan indgå i en fuld diplomuddannelse, men det er ikke et krav.

Se den modulsammensætning, du skal have, for at varetage de forskellige funktioner:

 

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Du kan kvalificere dig til at fungere som Læsevejleder for ungdomsuddannelserne (tidligere Læsevejleder i erhvervsuddannelserne) med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

Ordblindelærer for voksne

Du kan kvalificere dig til at fungere som Ordblindelærer for voksne med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Ordblindeundervisning for voksne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (fra PD i Læsevejledning i grundskolen)
 • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra PD i Logopædi)
 • Læse- og skriveteknologi (fra PD i Undervisning og vejledning for unge og voksne)

 

FVU-læselærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-læselærer med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

 

FVU-matematiklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-matematiklærer med modulerne:

 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne
 • Matematikvanskeligheder hos voksne

 

FVU-digitallærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-digitallærer med modulerne:

 • Grundlæggende digitale færdigheder
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne

 

FVU-engelsklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-engelsklærer med modulerne:

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • FVU-engelsk

 

FVU-startlærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-startlærer med modulerne:

 • FVU-start
 • Andetsprogspædagogik

Forløbet henvender sig til undervisere, der allerede har en baggrund som FVU-læselærer.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke mooduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder. Modulet giver forudsætninger for at afdække kursistens sproglige færdigheder, analysere testdata, formidle resultatet og visitere kursisten til FVU-engelsk
 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning. Modulet indeholder emner som lovgrundlag, undersøgelser af voksnes læsefærdigheder, sprogets opbygning, læseforståelse, skriftlig fremstilling, læsestrategier, stavning og sproglig opmærksomhed; socio-emotionelle følger af skriftsprogsvanskeligheder indgår også
 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne. Modulet giver bl.a. redskaber til at undersøge voksnes matematikfærdigheder; emner er fx voksnes numeralitet på arbejdspladser og i andre sammenhænge, undervisningsmaterialer og -aktiviteter i kontekster og i forhold til målgrupper, anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, it, spil mv.
 • FVU-engelsk. På modulet lærer du at trinplacere kursisten på baggrund af en afdækning; desuden at gennemføre en differentieret undervisning i engelsk, der tager bl.a. afsæt i den voksnes jobfunktioner og kan inddrage it som hjælpemiddel
 • FVU-start. På modulet lærer du at tilrettelægge forløb i dansk som andetsprog, der forbereder kursisten til at fortsætte i anden undervisning i dansk eller matematik; undervejs får du viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse, og du lærer at samarbejde med kollegaer og andre om FVU-start
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne. Modulet giver forudsætninger for - på baggrund af en trinplacering af kursisten - at levere differentieret undervisning, som er tilpasset den enkelte deltagers behov; du kan desuden samarbejde med andre fagpersoner om virksomhedsforlagt it-undervisning
 • Grundlæggende digitale færdigheder. Modulet giver forudsætninger for at afdække deltagerens digitale forudsætninger og færdigheder; bl.a. lærer du at håndtere programmer, styresystemer og forskellige slags hard- og software, og du kan formidle din viden i forhold til den hverdag, kursisten skal anvende it i
 • Læse- og skriveteknologi. Modulet giver bl.a. redskaber til at udrede behov for læse- og skriveteknologi og inddrager aspekter som hjælpemiddellovgivningen, planlægning af undervisning med teknologi, evaluering af deltagernes udbytte samt vejledning og samarbejde om valg og anvendelse af teknologi
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne. Modulet giver bl.a. metoder til planlægning og koordinering af læseindsatsen og i forhold til læsevejlederens roller og funktioner; integration af læsning og skrivning i undervisningen, tilrettelæggelse af test, netværkarbejde og regler om specialpædagogisk støtte indgår også
 • Matematikvanskeligheder hos voksne. Modulet indeholder emner som voksnes regnemetode, blokeringer og modstande i forhold til matematik, voksnes læringsstrategier, kommunikation i matematiklæring og kompenserende undervisningsmaterialer
 • Ordblindeundervisning for voksne. Modulet indeholder emner som lovgrundlag, afdækning af sproglige forudsætninger og færdigheder samt didaktik og metoder i ordblindeundervisningen, herunder teknologi; individuel og differentieret undervisning, dysleksi og tosprogethed samt socio-emotionelle følger af dysleksi indgår også
 • Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU. Modulet indeholder emner som lovgrundlag, afdækning og trinplacering af FVU-deltagere, individuel og trinplaceret undervisning, læse-skriveteknologi som integreret element, produktion af læremidler og FVU i andre uddannelser

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter diplomuddannelsen i pædagogik med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr. 

Du tilmelder dig - og betaler for - et modul ad gangen.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Afdæk. af skrifsprogv. på bagg. af læs/skriv0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Afdæk. af skrifsprogv. på bagg. af læs/skriv0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Afdæk. af skrifsprogv. på bagg. af læs/skriv0322 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
FVU-start 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
FVU-start 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
FVU-start 0322 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
30. juni 2022
Læse- og skriveteknologi 4
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Læse- og skriveteknologi 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Læse- og skriveteknologi 0222 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Læse- og skriveteknologi 0322 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Skriftsprogsundervisning for voksne 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Skriftsprogsundervisning for voksne 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Modul 9: FVU-engelsk Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. februar 2022
24. juni 2022
Modul 9: FVU-engelsk Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2022
20. juni 2022
Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
20. juni 2022
Afdækning af engelsksproglige færdigheder Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. februar 2022
20. juni 2022
FVU-start Dagundervisning 4

Uddannelsens veje