kandidat i teknoantropologi
Kandidatuddannelse

Techno-Anthropology

Den engelsksprogede uddannelse fokuserer på teknologi ud fra antropologiske og socio-tekniske synsvinkler, dvs. ud fra menneskets sociale og kulturelle behov.

Fakta

Navn:
Techno-Anthropology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Med afsæt i antropologiske og socio-tekniske undersøgelsestilgange lærer du at analysere brug af teknologi og teknologikulturer samt indgå i teknologiudviklingsprocesser og tværfaglige projektgrupper.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som fx projektleder, produktudvikler, rådgiver, analysemedarbejder, lobbyist eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du forståelse for teknologisk innovation og design og viden om kunder og borgeres behov, værdier, handlemønstre og kulturelle koder. Du lærer at vurdere store mængder empirisk materiale og at udarbejde etiske, antropologiske og tekniske analyser af teknovidenskabelige problemstillinger.

Du lærer desuden at formidle analyseresultater til forskellige målgrupper og virker således som brobygger mellem teknologiske ekspertkulturer og aftagere af ny teknologi.

Emner

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Tværfaglig vidensproduktion
  • Teknologisk forandring
  • Teknologiske designprocesser
  • Teknoantropologi i professionel sammenhæng

Uddannelsen er tilrettelagt som et samarbejde med virksomheder og organisationer i form af projektarbejder, casestudier, feltarbejde, udenlandske gæstelærere samt besøg i og fra virksomhederne.

Udlandsophold

Der vil også være mulighed for udlandsophold eller ophold i en dansk organisation eller virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper. Der er mulighed for praktik/udlandsophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Techno-Anthropology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København eller Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Techno-Anthropology som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i teknoantropologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse. En bacheloruddanelse i teknoantropologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for bl.a. produktudvikling og brugerinddragelse i teknologitunge private virksomheder, offentlige eller andre organisationer. Du vil kunne arbejde som fx projektleder, analysemedarbejder, rådgiver, lobbyist eller konsulent.

Arbejdsopgaverne kan være analyse og planlægning i bred forstand samt kontrol og sikring af kvalitet og sikkerhed. Det kan også være arbejde med at rådgive virksomheder om brugeradfærd og teknologis menneskelige, sociale og kulturelle konsekvenser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information