kandidat i teknoantropologi
Kandidatuddannelse

Techno-Anthropology

Den engelsksprogede uddannelse fokuserer på teknologi ud fra antropologiske og socio-tekniske synsvinkler, dvs. ud fra menneskets sociale og kulturelle behov.

Fakta

Navn:
Techno-Anthropology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Med afsæt i antropologiske og socio-tekniske undersøgelsestilgange lærer du at analysere brug af teknologi og teknologikulturer samt indgå i teknologiudviklingsprocesser og tværfaglige projektgrupper.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som fx projektleder, produktudvikler, rådgiver, analysemedarbejder, lobbyist eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du forståelse for teknologisk innovation og design og viden om kunder og borgeres behov, værdier, handlemønstre og kulturelle koder.

Du lærer at vurdere store mængder empirisk materiale og at udarbejde etiske, antropologiske og tekniske analyser af teknovidenskabelige problemstillinger.

Du lærer desuden at formidle analyseresultater til forskellige målgrupper og virker således som brobygger mellem teknologiske ekspertkulturer og aftagere af ny teknologi.

Emner

Uddannelsen omfatter emner som fx:

  • Tværfaglig vidensproduktion
  • Teknologisk forandring
  • Teknologiske designprocesser
  • Teknoantropologi i professionel sammenhæng

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Techno-Anthropology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, som foregår i grupper.

Uddannelsen er tilrettelagt som et samarbejde med virksomheder og organisationer i form af projektarbejder, casestudier, feltarbejde, udenlandske gæstelærere samt besøg i og fra virksomhederne.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik 

Du har mulighed for at tage et praktik- eller udlandsophold. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København eller Aalborg.

Læs om 

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Teknoantropologi. 

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for bl.a. produktudvikling og brugerinddragelse i teknologitunge private virksomheder, offentlige eller andre organisationer.

Du vil kunne arbejde som fx projektleder, analysemedarbejder, rådgiver, lobbyist eller konsulent.

Analyse, kontrol og kvalitet

Arbejdsopgaverne kan være analyse og planlægning i bred forstand samt kontrol og sikring af kvalitet og sikkerhed.

Rådgiver

Du vil kunne rådgive virksomheder om brugeradfærd og teknologis menneskelige, sociale og kulturelle konsekvenser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information