Foto af genoptræning ved maskine
Masteruddannelse

Master i Neurorehabilitering

På master i neurorehabilitering lærer du at indgå i et specialiseret team, der kan behandle og genoptræne mennesker, som har følger efter en hjerneskade.

Fakta

Navn:
Master i Neurorehabilitering
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Målet er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Uddannelsen henvender sig til fysioterapeuter, sygeplejersker, ergoterapeuter, læger og andre praktikere, som til daglig arbejder med genoptræning af mennesker med hjerneskader.

Uddannelsen er ny. Første optag er i 2020.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer blandt andet, hvordan man kan udnytte hjernens potentiale og plasticitet i behandlingen af mennesker med kognitive disfunktioner.

Ud over at varetage behandling af patienter lærer du på uddannelsen at udarbejde strategier og planer og at påtage dig et organisatorisk og koordinerende ansvar mellem de faggrupper, der ofte er en del af behandlingen, fx neuropsykologer, læger og sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og talepædagoger.

Master i neurorehabilitering er tænkt som et 2-årigt deltidsstudium, som du kan gennemføre sideløbende med et fuldtidsarbejde.

Uddannelsen består af 4 teoretiske kurser, et klinisk udlagt kursus samt et afsluttende masterprojekt. Det anbefales at kurserne følges i kronologisk rækkefølge, da det sikrer en naturlig progression i undervisningen. Alle kurser kan dog gennemføres uafhængigt af hinanden, idet hvert kursus fungerer som en selvstændig opkvalificering af forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Undervisningen foregår som blended learning, hvor e-læring indgår som en væsentlig del af undervisningen. Modulerne er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning og e-læring. Centralt i undervisningen er koblingen mellem forskningsbaseret viden og praksis. Der undervises på dansk.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen. 

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 teoretiske kurser, et klinisk kursus og et afsluttende masterprojekt. For at sikre sammenhæng og progression i uddannelsesforløbet, bør du følge kurserne i følgende rækkefølge:

1. semester

Metoder, teori, forskning, neurorehabilitering (7,5 ECTS)

Neurobiologisk grundlag for neurorehabilitering (7,5 ECTS)

2. semester

Hjernens foranderlighed – fra teori til praksis (7,5 ECTS)

Implementering af ny viden i neurorehabilitering – organisation og forandring (7,5 ECTS)

3. semester

Neurorehabilitering – klinisk udlagt undervisning (10 ECTS)

4. semester

Masterprojekt (20 ECTS)

Læs mere om de enkelte kurser.  

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven. Den er tilrettelagt som en 2-årig deltidsuddannelse, som du kan gennemføre det sideløbende med et fuldtidsarbejde. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, den er påbegyndt.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Ønsker du at blive optaget på Master i Neurorehabilitering, eller at deltage i et enkelt kursus, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Sundhedsfaglig uddannelse på professionsbachelor niveau eller højere
  • 2 års relevant erhvervserfaring inden for rehabilitering

Med relevant erhvervserfaring menes erfaring fra ansættelse inden for områderne neurologi, neurorehabilitering og rehabilitering på det sundhedsfaglige område, fx hospital, region, kommune eller privat praksis.

Følgende uddannelser er sammen med relevant erhvervserfaring direkte adgangsgivende:

  • Professionsbacheloruddannelse i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske
  • Bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser
  • Bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi
  • Bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt, hvis du kan dokumentere studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet for yderligere information.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 85.000 kr. Et enkelt kursus koster 13.000 - 18.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Master i Neurorehabilitering kvalificerer dig til job som specialist i neurorehabilitering, fx som ansat på afdelinger inden for neurologi, neurorehabilitering og fysioterapi samt i ergoterapien på større universitetshospitaler. Andre arbejdspladser kan være større regionale neurorehabiliteringsenheder, kommunale rehabiliteringscentre, lægepraksis-klinikker samt uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse