Efterskole
Grundskoleniveau mv.

Efterskoler

Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år. Her kan du bl.a. få undervisning i skolefag, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse.

Fakta

Navn:
Efterskoler
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Fra 1 til 3 år
Adgangskrav:
7 års skolegang eller være fyldt 14 år
Økonomi:
Prisen er mellem 35.000 og 75.000 kr. i samlet egenbetaling. Elevstøtte efter husstandsindtægt

Du bor på skolen sammen med de andre elever, og der er ikke så meget forskel på undervisning og fritid, som du kender det fra din folkeskole. Ud over skolefagene har efterskolerne et stort udbud af valgfag inden for fx idræt og kreative fag.

Efter dit ophold på en efterskole kan du fortsætte på en ungdomsuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Efterskolernes kurser varer normalt ca. 41-42 uger og følger folkeskolens undervisningsår, der går fra 1. august til 30. juni. Der er som regel flere undervisningstimer end i folkeskolen. Timerne er fordelt over hele dagen, afbrudt af passende pauser.

Skolernes tilbud dækker også weekenderne, hvor der er mulighed for program og samvær under andre vilkår end i hverdagen. Men der er selvfølgelig også weekender, hvor du kan vælge at tage hjem fra skolen.

Efterskolerne tilbyder de normale skolefag samt en række valgfrie fag. Undervisningstilbuddene er forskellige fra skole til skole, men alle steder har man obligatoriske fag (dvs. fag, du skal deltage i) og tilvalgsfag.

Det er også forskelligt, hvilke klassetrin skolerne tilbyder. Nogle skoler tilbyder kun 10. klassetrin, mens andre tilbyder både 8., 9. og 10 og 11. klassetrin. På nogle efterskoler kan man være elev flere år i træk, men det er altid muligt at vende tilbage til folkeskolen, hvis man ønsker det.

Miljøet på en efterskole er anderledes end i folkeskolen. Der er ikke på samme måde forskel mellem fritid og undervisning, blandt andet fordi du bor på stedet. Der bliver lagt vægt på samarbejde og et frit samvær med ansvarlighed over for hinanden.

Elevtallet på den enkelte skole varierer fra 30 til godt 500, og gennemsnitsantallet er på 119 elever. Værelserne er indrettet med 1, 2 eller 3 senge, men som regel bor man 2 eller 3 sammen. Elever og lærere spiser sammen.

Efterskolernes undervisning og samværsformer varierer fra skole til skole og afspejler de forskellige holdninger og livsopfattelser, som præger Danmark i dag.

Mange skoler er bygget op omkring en bestemt pædagogisk idé eller bestemte fag som fx musik, teater eller idræt. Andre skoler kan i deres undervisning være præget af en bestemt grundholdning, fx et kristent livssyn.

Undervisningen foregår i klasser. På nogle efterskoler bliver eleverne delt i klasser efter den skolegang, de har i forvejen. Andre skoler tilrettelægger undervisning i fx dansk, matematik og fremmedsprog ved holddeling, således at elever, der er nogenlunde lige dygtige, bliver undervist sammen. Man hører altså ikke til i en bestemt klasse, men går på forskellige hold. Du vil dog typisk blive tilknyttet en kontaktgruppe og have en kontaktlærer.

Når skoleopholdet er slut, får du et efterskolebevis, der viser, hvilke fag du har haft. På langt de fleste efterskoler kan du tage folkeskolens afsluttende prøver, dvs. 9. klasseprøver eller 10. klasseprøver, hvis du ønsker det.

Vælg den rigtige efterskole

Det er vigtigt, at du vælger den efterskole, der er den rigtige for dig, og derfor er det en god idé at besøge flere skoler, før du tilmelder dig. Der er åbent hus på Efterskolernes Dag den sidste søndag i september og Efterskolernes Aften den anden onsdag i januar. Men du kan altid kontakte skolerne og aftale et besøg.

Særlige tilbud

En række efterskoler har særlige tilbud:

Efterskoler for unge med særlige behov

For unge med særlige behov for undervisning findes en række skoler, som kombinerer teoretisk og praktisk undervisning. Skolerne henvender sig til bogligt svage unge og til unge med generelle indlæringsvanskeligheder, men er forskellige i deres tilbud. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov og foregår normalt på små hold. Søg på www.efterskole.dk efter en oversigt over efterskoler for elever med særlige behov.

Efterskoler for ordblinde

En række efterskoler henvender sig særligt til unge med læse- og stavevanskeligheder (ordblinde). Undervisningen sker typisk på små niveaudelte hold, hvor it er en integreret del af undervisningen. De fleste af skolerne giver eleverne mulighed for at tage 9. klasses afgangsprøver og 10. klasseprøver. Herudover tilbyder skolerne en række forskellige valgfag. Søg på www.efterskole.dk efter en oversigt over ordblindeefterskolerne.

Flygtninge på efterskole

Er man flygtning og ung i Danmark, kan et efterskoleophold også være en mulighed. En række efterskoler reserverer pladser til flygtninge- og indvandrerunge til det kommende skoleår. Hent liste over reserverede pladser her.

Efterskolerne arbejder typisk med at styrke unges personlige, faglige og sociale kompetencer uanset baggrund, ligesom der arbejdes i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse med at gøre de unge uddannelsesparate.

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside: Flygtninge- og indvandrerunge på efterskole

Efterskoleforeningen har også udgivet en informationspjece, som kan hentes på Efterskoleforeningens hjemmeside: Flygtninge på efterskole.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 8 års skolegang, 7. klasse eller være fyldt 14 år. Du må ikke være fyldt 18 år ved skolestart.

Da det kan være vanskeligt at få en plads, er det en god idé at søge optagelse mindst 1 1/2 år før, du ønsker at begynde. På www.efterskole.dk kan du finde oversigt over ledige pladser.

Tilmelding sker til den skole, du ønsker at gå på.

Økonomi

Prisen varierer fra skole til skole og afhænger desuden af dine forældres - eller din husstands - indkomst. For tiden koster et ophold på efterskole mellem 35.000 og 70.000 kr. i samlet egenbetaling. Skolerne har mulighed for at give nedslag i egenbetalingen til forældre, der har svært ved at betale.

Alle danske elever er berettigede til indkomstbestemt elevstøtte fra staten til deres efterskoleophold. Efterskolen ansøger på husstandens vegne Undervisningsministeriet om elevstøtten. Elevstøtten beregnes på grundlag af husstandsindkomsten i det indkomstår, der ligger to år før skolestart. Hvis en elev eksempelvis skal på efterskole i skoleåret 2017/18 beregnes elevstøtten på baggrund af indkomstoplysningerne på årsopgørelsen for 2015.

Ved beregningen af statsstøtten vil der blive taget udgangspunkt i husstandens sammensætning der, hvor barnet har folkeregisteradresse ved skoleårets start. Hvis man bor sammen med en ny samlever, når ens barn starter på efterskole, vil begge indkomster blive lagt til grund for beregningen. Man vil altid tage udgangspunkt i indkomsten to år forud for opholdet, da dette år er afsluttet hos SKAT og kan hentes elektronisk. Dette gælder også, selv om man ikke boede sammen dengang.

På www.efterskole.dk kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold koster for dig.

Ansøgningsskema fås på efterskolen og skal også afleveres der.

En række efterskoler tilbyder specialundervisning, hvor der er særlige støtteordninger. Stipendieordningen er en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge samt økonomisk trængte grønlandske unge. Stipendierne kan søges via UU-vejlederen. Se øvrige betingelser og download ansøgningsskema her.

Fremtidsmuligheder

Har du taget en 9. eller 10. klasseseksamen på en efterskole og dermed opfyldt din undervisningspligt, har du mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information