Kandidatuddannelse i Water Environment Engineering
Kandidatuddannelse

Water and Environment Engineering

Kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk, har fokus på ressource- og miljømæssige forhold i forbindelse med samfundets udnyttelse af vand og miljø.

Fakta

Navn:
Water and Environment Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om løsning af miljøproblemer i byer, industri, landbrug og naturen, og du lærer at modellere og beregne de komplekse sammenhænge, som karakteriserer miljøproblemer. Du arbejder tværfagligt med fysik, kemi, biologi og mikrobiologi, og i løbet af uddannelsen udfører du forsøg i laboratoriet og målinger i naturen.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne inden for bl.a. offentlig forvaltning, offentlig service, rådgivende ingeniørfirmaer og teknologiske servicevirksomheder. Der vil også være jobmuligheder inden for forskning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på globale vand- og miljøudfordringer. Du får viden om, hvordan vandforsynings- og afløbssystemer skal udformes, og du lærer at planlægge, hvordan grundvandsressourcerne skal udnyttes og beskyttes.

Du arbejder med forurening i jord, grundvand, drikkevand, spildevand, vandløb, søer og fjorde og undersøger, hvordan disse systemer hænger tæt sammen og påvirker hinanden – fx iltsvind i en fjord som følge af menneskers udnyttelse af den omkringliggende jord eller oversvømmelse pga. klimaændringer.

Der undervises i fag inden for følgende områder:

  • Jord- og grundvandsforurening
  • Forurening af hav og ferskvand
  • Eksperimentelle og numeriske metoder

På uddannelsen arbejder du bl.a. med stoffers transport og omsætning i jord og vurdering af konsekvenserne for grundvandet, kortlægning af fysiske og hydrauliske forhold samt metoder til beskyttelse af grundvandet.

Du lærer desuden at bruge fysiske og matematiske modeller, herunder også computermodeller, inden for området vand og miljø.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, ekskursioner og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. (AAU).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder uddannelsen Water and Environment Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Byggeri og Anlæg
  • Byggeri og Anlæg (diplomingeniør)
  • Forsyningsteknik (diplomingeniør)
  • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)
  • Miljøvidenskab

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for offentlig forvaltning, offentlig service som fx vand- og spildevandsselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer, teknologiske servicevirksomheder som fx Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk Institut.

Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning på fx universiteter, ingeniørhøjskoler og sektorforskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information