Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i international transport og logistik

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Fakta

Navn:
Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 52.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får træning i at foretage metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked.

Du kan enten vælge at tage uddannelsen uden retning eller at specialisere dig. Du kan vælge mellem retningerne Transport og Indkøb. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er for dig, der gerne vil beskæftige dig med handel på tværs af grænser, men med særligt fokus på transportleddet.  Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og du lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå dig på ressourcestyring.

Typiske jobprofiler, når du er færdiguddannet, er speditør, analytiker eller konsulent.

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er en videregående voksenuddannelse inden for det  merkantile område. Har du gennemført moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

Du kan enten gennemføre uddannelsen uden retning - eller specialisere dig ved at vælge mellem uddannelsens to retninger: Transport eller Indkøb. På den måde kan du målrette din uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik. Opdelingen sker for at imødekomme den variation af jobs, der findes indenfor transport og logistik. Retningerne er lige kompetencegivende.

Uddannelsen består af to fælles obligatoriske moduler, obligatoriske retningsbestemte moduler samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Du kan tage en hel akademiuddannelse eller vælge enkelte fag.

Du kan selv sammensætte en fleksibel akademiuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige akademiuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Erhvervsakademierne kan tilbyde indledende kurser, der forbedrer grundlaget for at gennemføre nogle fag. Kontakt den skole, hvor du vil søge optagelse til akademiuddannelsen, hvis du er i tvivl om dine forudsætninger.

Fagoversigt

Fælles obligatoriske moduler uanset hvilken retning du vælger:

  • Logistik (10 ECTS)
  • Supply Chain Management (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Indkøb:

  • Operationelt Indkøb (10 ECTS)
  • Strategisk Indkøb (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Transport:

  • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
  • Transportjura (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Valgfag: Vælger du en af de to retninger skal valgfag udgøre 10 ECST-point, og ligge inden for det merkantile område. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. De retningsbestemte fag ovenfor kan også indgå som valgfag. Valgfag fra andre fagområder end det merakntile, må højst udgøre 15 ECTS-point.

Som valgfag kan du vælge moduler fra det merkantile område samt moduler fra andre fagområder. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Akademiuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel akademiuddannelse koster ca. 8.500 - 52.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under det enkelte modul.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for transport, post-, lager og maskinførerarbejde eller fragt og shipping.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hjælpevirksomhed til transport omfatter pakhuse, godsterminaler, drift af havne, bjærgnings- og redningsvæsen samt serviceydelser i forbindelse med luftfart. Det er desuden virksomheder som skibsmæglere og speditører.

Fremstilling af motorkøretøjer og dele hertil er produkter som påhængsvogne, elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer og andet tilbehør.

Kategorien Andre omfatter en række brancher, producenter og handelsvirksomheder, der udfører store opgaver med transport og logistik som en del af deres virksomhed.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på akademiuddannelserne.

bygovenpaa.dk. Om akademiuddannelserne på det tekniske og produktionsrettede fagområde. Udgivet af organisationerne, Danske Erhvervsakademier, Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolerne samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

AU-netværkets hjemmeside au-guiden.dk