Merkantil diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Merkantil diplomuddannelse

Uddannelsen udvikler din forretningsforståelse og færdigheder inden for projektledelse. Du får dels metoder til at analysere og vurdere strategier og forretningsmodeller, dels redskaber til at styre og følge op på projekter.

Fakta

Navn:
Merkantil diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Desuden kan du specialisere dig inden for forskellige forretningsområder som bæredygtighed, e-handel, finansiel rådgivning, kommunikation, leisure management, salg og markedsføring, shipping, sportsmanagement, transport- og supply chain optimering samt økonomi og regnskab.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder inden for drift og udvikling i offentlige eller private virksomheder, og til dig, der har en anden faglighed og måske har brug for at lære at drive og udvikle en virksomhed, en organisation eller et forretningsområde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den merkantile diplomuddannelse får du uddybet din viden om teorier og metoder i relation til det merkantile område, og du lærer at vælge relevante løsningsmodeller.

Du kan specialisere dig inden for 10 forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler, retningsspecifikke og valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

De 10 uddannelsesretninger er:

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Kommunikation
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Sportsmanagement
 • Transport- og supply chain optimering
 • Økonomi og regnskab

Blandt de valgfrie moduler er det muligt at vælge på tværs af uddannelsesretningerne samt moduler fra diplomuddannelsen i ledelse og diplomuddannelsen i vurdering.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiekredse, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

En fuld merkantil diplomuddannelse giver titlen merk.d.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Business Studies.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En hel merkantil diplomuddannelse består af: Obligatoriske moduler på samlet 15 ECTS, retningsspecifikke moduler i et omfang af 15-30 ECTS plus valgfrie moduler i et omfang af 0-15 ECTS samt et afgangsprojekt på 15 ECTS.

Ønsker du ikke at specialisere dig i en retning, sammensætter du samlet 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

De obligatoriske moduler er:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

De retningspecifikke moduler - og evt. relevante valgfag - fordelt på uddannelsesretninger er:

Bæredygtig virksomhed

På Bæredygtig virksomhed følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)
 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)

E-handel

På E-handel følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Den digitale kunderejse/customer experience (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing/e-handelsteknologier (5 ECTS)

Finansiel rådgivning

På Finansiel rådgivning følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Retningsrelevant valgfag:

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Kommunikation

På Kommunikation følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Corporate communication (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)

Leisure management

På Leisure management følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Salg og markedsføring

På Salg og markedsføring følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 15 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 15 ECTS.

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Shipping

På Shipping følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshoresupport (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)
 • Tørlastbefragtning (5 ECTS)

Sportsmanagement

På Sportsmanagement følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Sportsjura (5 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)

Transport- og supply chain-optimering

På Transport- og supply chain-optimering følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 10 ECTS.

 • Kompetitativ logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Retningsrelevante valgfag:

 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Tender management (10 ECTS)

Økonomi og regnskab

På Økonomi og regnskab følger du retningsspecifikke moduler i et omfang af 25 ECTS og valgfrie moduler i et omfang af 5 ECTS.

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
 • Udvidet Regnskabsanalyse (5 ECTS)
 • Videregående Excel (5 ECTS)

Retningsrelevant valgfag:

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

Der kan udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Bæredygtigt indkøb
 • Den digitale kunderejse/customer experience
 • Den finansielle sektor i fremtiden
 • Digitalt content marketing/e-handelsteknologier
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien
 • Eventledelse
 • Finansiel kommunikation
 • Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv
 • Grundlæggende skatteret
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation
 • Linjefart
 • Livscyklusanalyser
 • Marketingledelse og konceptudvikling
 • Offshoresupport
 • Salg og salgsledelse i en strategisk kontekst
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Tankbefragtning
 • Tender management (10 ECTS)
 • Tørlastbefragtning
 • Udvidet regnskabsanalyse
 • Videregående Excel

Hvis ikke andet er angivet, har valgfagene hvert et omfang af 5 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsfelt.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet uddannelse koster ca. 70.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Afhængigt af den retning, du afslutter den merkantile diplomuddannelse med, kan du arbejde i mange forskellige brancher.

Med Bæredygtig virksomhed kan du arbejde med cirkulær økonomi, bæredygtighed og CSR i virksomhedens forretningsudvikling, fx når der skal vælges forretningsideer og værdikæder.

Med E-handel kan du bl.a. arbejde med webshops, e-commerce management og digital udvikling.

Med Finansiel rådgivning kan du som finansøkonom eller privatkunderådgiver yde rådgivning for din kundeportefølje.

Med Kommunikation kan du være med til at løse organisations kommunikationsopgaver på forskellige platforme og i forskellige situationer.

Med Leisure management kan du være med til at markedsføre og koordinere aktiviteter og events inden for turisme, kultur og sport.

Med Salg og markedsføring kan du være med til at planlægge og udvikle din virksomheds salg – nationalt og internationalt.

Med Shipping kan du være med til at planlægge og lede shippingoperationer.

Med Sportsmanagement kan du arbejde med drift og ledelse i idrætsorganisationer, sportsklubber og andre virksomheder i idræts- eller fritidssektoren.

Med Transport og supply chain optimering kan du arbejde med økonomiske sammenhænge, forretningsudvikling, værdikædeoptimering og tilbudsgivning i din virksomhed, fx i speditør- og transportvirksomheder.

Med Økonomi og regnskab kan du varetage økonomistyrings- og regnskabsfunktioner i mange slags handelsvirksomheder.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. januar 2021
1. juni 2021
Afgangsprojekt diplom Finansiel Rådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. januar 2021
19. marts 2021
Competitive logistics Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
20. januar 2021
19. marts 2021
Competitive logistics Diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
20. januar 2021
19. marts 2021
Competitive logistics, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2021
4. juni 2021
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. januar 2021
2. juni 2021
Rundt om virksomhedsejeren - ERHVERVSRÅDGIVERE Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. januar 2021
2. juni 2021
Rundt om virksomhedsejeren - ERHVERVSRÅDGIVERE Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. januar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt diplom i e-handel Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt diplom i salg og markedsføring Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt diplom i økonomi og regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt transport og supply chain opt. Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2021
7. april 2021
Dataanalyse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
27. januar 2021
7. april 2021
Salg, salgsledelse og kundeforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. januar 2021
8. april 2021
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. januar 2021
10. juni 2021
Skoleledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
27. maj 2021
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. februar 2021
27. maj 2021
Forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. februar 2021
21. april 2021
Salg og marketing i leisureindustrien, id 7923 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. februar 2021
31. marts 2021
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
20. april 2021
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. februar 2021
20. april 2021
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
9. februar 2021
22. juni 2021
Afgangsprojekt Diplom merkantil Aftenundervisning 1366 København K
*
11. februar 2021
24. marts 2021
Digitalt content marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. februar 2021
12. april 2021
Bæredygtig forretningsudvikling, diplom 6 ugers Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. februar 2021
14. juni 2021
Marketingsledelse og konceptudvikling Dagundervisning 1366 København K
*
23. februar 2021
9. juni 2021
Beyond Project Management, del 2 Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. februar 2021
9. juni 2021
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. februar 2021
9. juni 2021
Rundt om virksomhedsejeren Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. februar 2021
8. juni 2021
Formuerådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. februar 2021
9. juni 2021
Forretningsforståelse Aftenundervisning 1366 København K
*
25. februar 2021
8. juni 2021
Formuerådgivning Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. februar 2021
29. april 2021
Organisation, kultur og forandringsledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Afgangsmodul Kommunikation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Afgangsmodul Økonomi og regnskab - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
16. april 2021
Forandringskommunikation - et relationelt perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
16. april 2021
Forandringskommunikation - et relationelt perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Investering og finansiering - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Investering og finansiering - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
3. maj 2021
Organisation, kultur og forandringsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. marts 2021
16. april 2021
Projektledelse - online Fjernundervisning 1366 København K
*
19. marts 2021
29. april 2021
Digital forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
22. marts 2021
4. maj 2021
strategisk ledelse og øko. erhvervsrådgiver hold 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. marts 2021
4. maj 2021
strategisk ledelse og øko. erhvervsrådgiver hold 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. marts 2021
4. maj 2021
strategisk ledelse og øko. erhvervsrådgiver hold 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2021
3. juni 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2021
3. juni 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. marts 2021
21. juni 2021
Den finansielle sektor i fremtiden Fleksibel undervisning 6000 Kolding
*
7. april 2021
4. juni 2021
forretningsforståelse Dagundervisning 6600 Vejen
*
12. april 2021
20. maj 2021
Bæredygtige forretningsmodeller, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. april 2021
17. juni 2021
Forretningsudvikling og innovationsledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. april 2021
17. juni 2021
Projektledelse - DIPLOM - FORÅR 2021 Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. april 2021
21. maj 2021
Strategisk ledelse og økonomistyring, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. april 2021
20. maj 2021
Kundeindsigter, trends og tendenser, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. april 2021
24. juni 2021
Marketingledelse og konceptudvikling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. april 2021
11. juni 2021
Personlig og interkulturel kommunikation - online Fjernundervisning 1366 København K
*
19. april 2021
22. juni 2021
strategisk ledelse og økonomistyring Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. april 2021
11. juni 2021
Strategisk ledelse og økonomistyring-Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
5. maj 2021
22. juni 2021
Indkøb og forhandling, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. maj 2021
10. juni 2021
Den digitale kunderejse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. maj 2021
15. juni 2021
Projektledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. maj 2021
28. juni 2021
trends i praksis Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. maj 2021
23. juni 2021
Bæredygtigt indkøb, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. august 2021
20. september 2021
Digital forretningsforståelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
18. august 2021
17. september 2021
Organisation, kultur og forandringsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. august 2021
21. september 2021
Virksomhedens sociale ansvarlighed, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. august 2021
15. oktober 2021
Skoleledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2021
8. december 2021
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2021
1. november 2021
Salg, salgsledelse og kundeforståelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2021
17. december 2021
Investering og finansiering, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. september 2021
16. december 2021
Beyond Project Management, del 2 Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. september 2021
22. oktober 2021
Digital kommunikation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
6. september 2021
17. december 2021
Eksternt og internt regnskab - online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
6. september 2021
17. december 2021
Forretningsforståelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
7. september 2021
13. december 2021
Eksternt og internt regnskab, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. september 2021
2. november 2021
Grundlæggende skatteret, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. september 2021
5. oktober 2021
forretningsudvikling og innovationsledelse -diplom Dagundervisning 8960 Randers SØ
*
13. september 2021
10. november 2021
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding
*
16. september 2021
14. oktober 2021
Projektledelse, merkantil diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
29. september 2021
9. december 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. september 2021
9. december 2021
Kundesamspil Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. oktober 2021
6. december 2021
Grundlæggende skatteret - valgfag Diplom i økonomi Dagundervisning 6000 Kolding
*
13. oktober 2021
16. december 2021
Projektledelse - DIPLOM - EFTERÅR 2021 Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2021
20. december 2021
Advanced digital marketing, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Organisationskommunikation - et corporate perspekt Fjernundervisning 1366 København K
*
25. oktober 2021
22. november 2021
projektledelse (den merkantile diplomuddannelse) Dagundervisning 6600 Vejen
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Strategisk økonomi, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. oktober 2021
26. november 2021
Forretningsudvikling og innovationsledelse, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. november 2021
13. december 2021
Livscyklus analyser, diplom Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. januar 2022
16. marts 2022
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. marts 2022
2. maj 2022
Eksternt Internt Regnskab Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje