Markering med to fingre
Artikel

KOT - optagelsesregler i kvote 2

Optagelsen gennem kvote 2 er for de ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

Det er uddannelsesstedet, der for den enkelte uddannelse fastlægger de kvote 2-kriterier, som der udvælges efter. Uddannelsesstedet optager på baggrund af en konkret individuel vurdering af hver enkel kvote 2-ansøgning.

Husk at undersøge kvote 2-kriterierne hos uddannelsesstedet for at vurdere, om kvote 2 er relevant for dig. Kriterierne kan være forskellige fra uddannelse til uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge?

Studiepladserne i kvote 2 er beregnet på følgende:

 • Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene, men som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet
 • Ansøgere, der har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller et antal hf-enkeltfag
 • Ansøgere med en international udenlandsk eksamen, som ikke kan omregnes til den danske karakterskala
 • Ansøgere, der søger ind på en uddannelse med optagelsesprøve og/eller optagelsesamtale om adgangskrav
 • Ansøgere, der har fået eller ønsker dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen

På nogle uddannelser er ansøgningspresset stort, og derfor vil visse kvalifikationer ofte være et krav for at blive optaget. Omvendt kan du ikke være sikker på optagelse, selv om du mener, at du opfylder alle nævnte kriterier. Der er tale om en helhedsvurdering, og aktiviteter, som ikke er nævnt, kan også have betydning.

Man skal ikke søge den samme uddannelse i både kvote 1 og kvote 2. Søg kvote 2, hvis du er usikker på, om dit eksamensgennemsnit er højt nok, og du vurderer, at du har kvalifikationer, der matcher uddannelsens kvote 2-udvælgelseskriterier. Hvis du søger i kvote 2, bliver du vurderet i begge kvoter.

Færre pladser

På de fleste universitetsuddannelser er det kun en mindre del af pladserne, der går til kvote 2-ansøgere. På de øvrige videregående uddannelser udgør kvote 2-pladserne fra 35 til 50 pct. af studiepladserne.

Ansøgningsfrist

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere er den 15. marts, kl. 12.00.

Bemærk: Har du en international eller udenlandsk gymnasial eksamen (herunder hører tillige IB taget i Danmark) er fristen også den 15. marts, kl. 12.00, selv om din ansøgning kan vurderes i kvote 1. Din ansøgning kan vurderes i både kvote 1 og kvote 2, afhængigt af dit adgangsgivende grundlag.

Du kan få information om reglerne for optagelse på baggrund af en udenlandsk eksamen på ufm.dk.

Kvote 2-kriterier

De kriterier, uddannelsesstederne lægger vægt på, når de vurderer ansøgere i kvote 2, er forskellige. Undersøg derfor omhyggeligt på deres hjemmesider, hvilke kvote 2-kriterier den enkelte uddannelse har.

Kvote 2-kriterierne består af forskellige faglige og generelle aktiviteter, som sammen med den adgangsgivende eksamen danner grundlag for at søge optagelse gennem kvote 2.

Eksempler på kvote 2-kriterier kan være:

 • Kvotienten ved den adgangsgivende eksamen
 • Karakterer i udvalgte fag fra den adgangsgivende eksamen
 • Supplerende gymnasiale fag, eventuelt studierelevante fag og karakterer i fagene
 • Anden uddannelse (eller dele af en uddannelse) ud over din gymnasiale uddannelse
 • Højskoleophold af typisk 16 ugers varighed
 • Udlandsophold på minimum 3-6 måneder som fx skoleophold med undervisning på gymnasialt eller videregående niveau eller ophold med sprogundervisning. Nogle institutioner tæller kun ophold med, der er foregået efter dit fyldte 18 år
 • Aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder

Er du i gang med et supplerende forløb ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts, skal du skrive det i ansøgningen. Du skal indsende prøvebeviser inden den 5. juli. Hvis du skal supplere i sommerferien, skal du også skrive det i din ansøgning.

Se på uddannelsesstedernes hjemmesider, hvornår du senest skal aflevere prøvebeviser fra sommersupplering. Læs mere om gymnasial supplering.

Erhvervserfaring

En del uddannelsessteder lægger fortsat vægt på arbejdserfaring - især studierelevant arbejde. Arbejdet skal dog opfylde visse betingelser:

 • Den ugentlige arbejdstid skal være over et vist minimum (oftest 30 timer). Deltidsarbejde tæller på nogle uddannelser som halvt fuldtidsarbejde. Hvis du har skiftende arbejdstid, kan du som regel bruge en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.
 • Arbejdet skal være lønnet, enten i form af penge eller naturalier (fx kost og logi). Lønnen skal være opgivet til skattevæsenet.
 • Der vil normalt ikke blive lagt vægt på arbejde, som du har haft, mens du gik i gymnasiet, hf, hhx eller htx. Har du arbejde samtidig med, at du går på studenterkursus eller lignende, kan det tælle med i vurderingen.
 • Værnepligt, militærnægtertjeneste og barselsorlov bliver som regel vurderet på linje med erhvervserfaring.

Søg nærmere oplysninger på uddannelsesstedet. Det er vigtigt at få præciseret, hvad uddannelsesstedet forstår ved studierelevant erhvervserfaring, og hvordan du skal dokumentere det.

Dokumentation

Eksamensbeviser og prøvebeviser skal altid vedlægges den digitale ansøgning.

I forhold til dokumentation af kvote 2-aktiveteter og eventuel motivereret ansøgning er det vigtigt, at du følger de krav og frister, som det enkelte uddannelsessted har fastlagt.

Al dokumentation skal uploades som digitalt bilag (pdf-format) på www.optagelse.dk og tilknyttes den enkelte ansøgning.

Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning kan indgå i den samlede vurdering i kvote 2. Heri skal du beskrive din motivation for at søge optagelse på uddannelsen, samt forklare hvordan dine aktiviteter er relevante og kvalificerende for netop den uddannelse, du søger. Det betyder, at du skal sætte dig grundigt ind i, hvad uddannelsen handler om.

Du skal følge de instruktioner, som det enkelte uddannelsessted giver angående motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning skal medsendes din digitale ansøgning som digitalt bilag (pdf-fomat).

Læs mere om at skrive en motiveret ansøgning.

Samtaler og optagelsesprøver

Nogle uddannelsessteder indkalder en del af ansøgerne til et interview eller en samtale. Det er de skriftlige ansøgninger, der danner grundlag for udvælgelsen af, hvem der skal til samtale/interview.

Samtalen kan sammenlignes med en jobsamtale. Den skal give uddannelsesstedet indtryk af din studieegnethed og modenhed. Du kan ikke kræve at blive indkaldt til samtale.

Andre uddannelser - især inden for de kreative fag - har egentlige optagelsesprøver. Læs på uddannelsesstedernes hjemmesider om disse.

Udenlandsk eksamen

Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, skal du søge senest den 15. marts, kl. 12.00, men du vil stadig blive vurderet i kvote 1.

Til udenlandsk eksamen hører også International Baccalaureate (IB), hvadenten den er taget i Danmark eller i udlandet.

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Island, Norge, Sverige eller Finland, skal også søge senest den 15. marts, kl. 12.00. Læs mere i Nordisk ansøger til videregående uddannelse.

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A.P. Møller skolen i Sydslesvig kan søge kvote 1 frem til 5. juli, kl. 12.00.

Du kan få information om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen på ufm.dk.

Udenlandske ansøgere med behov for opholdstilladelse i forbindelse med uddannelsesopholdet optages igennem en særlig kvote 3-ordning til engelsksprogede uddannelser. Det enkelte uddannelsessted foretager en konkret vurdering af hver enkelt ansøger.

Svar

Svaret kommer enten med posten eller digitalt fra det uddannelsessted, som du er optaget på. Hvis du ikke er blevet optaget på nogen af de søgte uddannelser, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding.

Du får svar på din ansøgning senest den 30. juli.