konstabeluddannelse i forsvaret
Politi og forsvar

Professionel soldat i Forsvaret

Som professionel soldat i Forsvaret bliver du uddannet og trænet til indsættelse i kamp, stabilisering og forskellige støtteopgaver.

Fakta

Navn:
Professionel soldat i Forsvaret
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
Fra 10 uger til 1 år 6 mdr. inkl. værnepligt (4 mdr.). Enkelte udd. dog længere
Adgangskrav:
Mindst folkeskolens afgangsprøve med gode kundskaber samt særlige krav til fysik og helbred
Økonomi:
Løn under uddannelsen

Du får også øvelse i håndtering af det civile og militære samarbejde gennem fag som kommunikation, konflikthåndtering samt uddannelse i at anvende militære magtmidler.

Basisuddannelsen varer 4 måneder og indeholder træning i elementære soldaterfærdigheder. Den efterfølgende specialuddannelse kan søges i hæren, søværnet eller flyvevåbnet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af en basisuddannelse (værnepligt) af 4 måneders varighed og en militær specialeuddannelse af varierende længde varighed afhængig af specialedelen.

Specialeuddannelserne varierer i længde fra 10 uger til 1 år 6 måneder.

Som professionel soldat bliver du uddannet inden for et militært speciale, der opfylder en særlig jobfunktion i forsvaret. Uddannelsen forbereder dig til at kunne deltage i Forsvarets internationale opgaver.

Uddannelserne kan søges af både kvinder og mænd.

Professionel soldat i hæren

I Hæren kan du blive uddannet som professionel soldat i reaktionsstyrken. Uddannelsen retter sig mod udsendelse i de internationale operationer, som understøtter forsvarets internationale opgaver. Du kan også indgå i det nationale beredskab i Danmark.

Som udsendt reaktionsstyrkesoldat er hovedopgaven at skabe stabilitet og fred i det område, du udsendes til.

Afhængig af området og konfliktens art løses opgaven blandt andet ved at formidle nødhjælp til civilbefolkningen, håndhæve ro og orden, patruljere, overvåge, eftersøge og ikke mindst samarbejde med alle de øvrige involverede parter, hvilket er både militære og civile.

Professionel soldat i søværnet

Søværnets uddannelser omfatter:

Kommunikation. Du uddannes til at arbejde om bord på skibe i søværnet i operationsrum, på radiostationen og på skibets bro. Du arbejder med skibets IT-systemer, radarsystemer, kommunikationssystemer samt sonar, signalmidler og meget mere.

Kampinformation. Du indsamler og evaluerer informationer via satelit, internet, radio, radar, efterretninger og andre kilder. Informationerne bruges til at skabe et overblik over situationen i luften, på vandet og under vandet. Informationerne bruges til støtte for ledelsens beslutninger om opgavernes løsning.

Våbensoldat, der betjener og vedligeholder de forskellige våbentyper, der findes ombord, fx håndbårne missiler, dybvandsbombe og tungt maskingevær. Du arbejder også som dæksgast og udfører forefaldende arbejde på dækket, deltager i motor- og gummibådssejlads og indgår i skibets rutiner som udkig og rorgænger. Er der helikopter ombord, hjælper du med at klargøre skibet ved start og landing.

Forplejningssoldat, hvor du uddannes til at arbejde som messegast med servering og andet arbejde i kabyssen. Du kan også arbejde som hovmester for skibschefen.

Professionel soldat i flyvevåbnet

Aerial Port Service Assistent, hvor du bliver du ansvarlig for at laste og losse transportfly med forsyninger og udstyr. Du arbejder også med planlægning af transporter samt udarbejdelse af dokumenter omkring lufttransport og farligt gods.

Bevogtningsasssistent, som kontrollerer både personer og materiel, der kører ind og ud af flyvestationen. Det er bevogtningsassistentens opgave at sørge for sikkerheden på arbejdspladsen, foretage adgangskontrol af personer og transporter, samt yde eskorte til særlige personer eller vigtigt militært materiel.

F-16 våbenassistent, der arbejder med at vedligeholde og klargøre ammunition og køretøjer, af- eller oplade flyene med nye våben og andet udstyr. Under uddannelsen kommer du også til at lære at transportere farligt gods.

Flyvelederassistent, der arbejder med flyveplaner for militære fly og udøver flyveinformationstjeneste til militære luftfartøjer i luftrummet over Danmark. I tæt samarbejde med flyveledere sørger du for, at lufttrafikken afvikles sikkert og effektivt. Arbejdet foregår i kontrolcentralen i København Lufthavn.

Mission Planner, der arbejder tæt sammen med piloterne, og hjælper med at forberede deres missioner. Desuden udarbejder og udsender du flyveplaner.

Operationsassistent, der overvåger og opdaterer oplysninger om flyvning i forskellige softwaresystemer og videregiver disse oplysninger til piloter, kontrol- og varslingsenheder og civile myndigheder. Du koordinerer piloternes ønsker om træningsområder, flyveruter og specialmissioner til ind- og udland og indhenter forskellige tilladelser i forbindelse med flyvningen.

Identicication Operator, som arbejder ved Air Control Wing (ACW) i Operationscentret på Flyvestation Karup med overvågning af det danske luftrum ved hjælp af moderne radar- og kommunikationsudstyr. Opgaverne er bl.a. at opdage, identificere og rapportere al flytrafik i dansk luftrum.

Militærpolitiet

Militærpolitiet (MP) er fælles for alle tre værn og løser forsvarets politiopgaver som fx trafikkontroloperationer, politioperationer, krigsfangeoperationer og sikkerhedsoperationer, herunder eskorteopgaver og VIP-beskyttelse.

Desuden kan du som MP-soldat blive udsendt i internationale missioner. Det kan være på søværnets skibe bl.a. med undersøgelser af civile skibe (boarding). Det kan også være som medlem af en personbeskyttergruppe i en mission på land.

Militærpolitibetjente er desuden bindeled mellem det civile beredskab, politiet og bevogtningsenheden på en flyvestation. Militærpolitibetjenten er med til at efterforske sager om ulovlig indtrængen, tyveri, hærværk og andre brud på den militære straffelov og den civile straffelov - ofte i samarbejde med det civile politi.

Adgangskrav

De generelle adgangskrav til uddannelserne er:

 • At du har bestået folkeskolens afgangsprøve med minimum 02 (6 efter gl. karakterskala) i fagene dansk, engelsk og regning/matematik eller har en højere eksamen
 • At du kan erklæres egnet ved en session til militærtjeneste
 • At du kan erhverve kørekort. (Du må ikke være fradømt kørekort på mødetidspunktet)
 • At du ser med mindst 6/12 (0,50) på det ene øje og 6/24 (0,25) på det andet. Evt. kan der foretages korrektion med briller eller linser
 • At du har normal farvesans og mørkesyn
 • At du har et tilfredsstillende helbred
 • At du er i god fysisk form og kondition
 • At du kan sikkerhedsgodkendes

Optagelsesprøve

For at blive ansat, skal du bestå en optagelsesprøve, der består af:

 • Skriftlige prøver
 • Styrketest (Coretest, niveau 2) læs mere om styrke- og løbetest
 • Løbetest minimum 2.400 meter på 12 minutter eller yo-yo udholdenhedstest
 • Interview med psykolog
 • Helbredsundersøgelse

Se mere om optagelsesprøven.

Sikkerhedsgodkendelse

For at blive ansat i forsvaret skal du godkendes til at få adgang til klassificerede oplysninger.

Godkendelsen hviler bl.a. på en vurdering af den betydning, det vil have for din ansættelse, hvis du tidligere er blevet dømt for vold, voldtægt, berigelsesforbrydelser, overtrædelser af våbenlovgivningen, overtrædelser af lov om euforiserende stoffer eller lignende alvorlige overtrædelser.

For at gennemføre godkendelsesproceduren er det nødvendigt, at du giver dit samtykke til, at forsvaret indhenter oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner, firmaer og privatpersoner mv.

Økonomi

Under uddannelsen modtager du løn. Løn udgør ca. 18.300 kr. pr. måned.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse kan du fortsætte som ansat, se mere om Professionel soldat i Forsvaret.

Som professionel soldat kan du søge videre på sergentuddannelser i de tre værn.

Du har også som professionel soldat mulighed for at blive sendt ud til et krigsramt land, hvor du skal hjælpe til med at opretholde ro og orden, overvåge og ikke mindst formidle nødhjælp til civilbefolkningen.

Få mere at vide

Se mere om de enkelte uddannelser samt ansøgningsfrister mv. på
www.forsvaret.dk

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Da Keld Jørgensen var 17 år, blev han træt af at stå indenfor og skrue i en lastbil. Derfor...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ansatte i forsvaret og politiet har til opgave at passe på folket og på landet.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.