sergentuddannelse i forsvaret
Politi og forsvar

Sergent i Forsvaret

På sergentuddannelsen lærer du at lede grupper af soldater samt at undervise og instruere inden for dit militære speciale.

Fakta

Navn:
Sergent
Type:
Politi og forsvar
Varighed:
3 - 3½ år, afhængig af retning og baggrund
Adgangskrav:
Minimum 9. klasse med tilfredsstillende karakterer samt en række fysiske og helbredsmæssige krav
Økonomi:
SU

Uddannelsen indledes med en militær basisuddannelse inden for et af de tre værn. Den indeholder træning i grundlæggende militære aktiviteter, førstehjælp, brandbekæmpelse og redningshjælp. Der findes tre sergentuddannelser i Forsvaret - en i hæren, en i flyvevåbnet og en i søværnet. På uddannelserne får du bl.a.kompetencer inden for pædagogik, ledelse, kommunikation og samarbejde.

Sergentuddannelsen giver dig mulighed for at blive oversergent og seniorsergent. Du kan dermed avancere inden for militærets uddannelsessystem. Du har også mulighed for at arbejde i det civile erhvervsliv, som fx leder eller kommunikationsrådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du starter med en basisuddannelse og derefter kommer du på sergentuddannelsen, som er en overbygning, enten som mellemleder eller specialist i hæren, flyvevåbnet eller søværnet.

Uddannelsen består dels af en voksenpædagogisk grunduddannelse, der giver kompetencer som underviser og mellemleder eller som sagsbehandler i en stabsfunktion, dels af en specialisering inden for et fagligt område.

Sergentuddannelser i hæren

Fælles for alle sergenter i hæren er, at de starter deres uddannelse ved Hærens Sergentskole i Varde og derefter, enten kommer i tjeneste i en værnepligtsenhed eller fortsætter uddannelsen inden for enten kamptropperne, artilleriet, logistiktropperne, telegraftropperne eller ingeniørtropperne.

Desuden kan du blive teknisk sergent inden for en række områder, hvis du i forvejen har en faglig uddannelse eller en konstabeluddannelse.

Sergentuddannelser i flyvevåbnet

Almen sergent, som giver dig de nødvendige pædagogiske og uddannelsesmæssige forudsætninger for at lede en gruppe soldater.

Flight Controller, som giver jagerpiloten det taktiske billede af luftrummet under luftoperationer ved hjælp af radarskærme og radiokommunikation.

Udover de almindelige krav skal ansøgere til denne uddannelse have testet simultankapacitet og rumsans. I optagelsesprøven indgår desuden undersøgelser på Flyvemedicinsk Klinik på Rigshospitalet.

Flyveledersergent, se flyveleder i flyvevåbnet

Sergentuddannelser i søværnet

Almen sergent, der giver hovedkompetencer som mellemleder og som underviser (instruktør).

Foruden de almindelige adgangskrav, skal du have haft mindst 2 års tjeneste som konstabel i søværnet, og du skal kunne godkendes til sejlads (Blåt bevis) af Forsvarets læger.

Adgangskrav

For at blive optaget på en sergentuddannelse skal du:

  • have gennemført en basisuddannelse i hæren, søværnet eller flyvevåbnet med et tilfredsstillende resultat. (I søværnet desuden have bestået specialets trinuddannelser)
  • have gennemført Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i fagene regning/matematik, dansk og engelsk med minimumskarakteren 02 eller tilsvarende, eller højere eksamen.

Endvidere skal du:

  • have normalt syn (korrektion bedre end minus 6 og plus 8 diotrier)
  • have normal farvesans og normalt mørkesyn
  • have tilfredsstillende helbred og være i god fysisk form.

Andre krav er:

  • At du kan erklæres egnet ved en session til militærtjeneste.
  • At du kan bestå en optagelsesprøve og helbredsundersøgelse.
  • At du kan erhverve kørekort. (Du må ikke være fradømt kørekortet).
  • At du kan sikkerhedsgodkendes.

Sikkerhedsgodkendelse

Ansættelse i forsvaret er betinget af, at du er efter en særlig procedure godkendes til at få adgang til fortrolige oplysninger, samt at du har tilfredsstillende forhold.

Godkendelsen hviler bl.a. på en vurdering af den betydning, det vil have for din ansættelse, hvis du tidligere er blevet dømt for vold, voldtægt, berigelsesforbrydelser, overtrædelser af våbenlovgivningen, overtrædelser af lov om euforiserende stoffer eller lignende alvorlige overtrædelser.

For at kunne godkendes, skal du give dit samtykke til indhentning af oplysninger om private forhold hos politiet, andre myndigheder, private institutioner, firmaer og privatpersoner mv.

Optagelse

Du skal bestå en 2-dages optagelsesprøve, der består af en fysisk test og en skriftlig prøve i dansk, regning/matematik, engelsk, teknisk forståelse mv.

Desuden kommer du til et personligt interview om dit livsforløb, hvor dine samlede testresultater bliver vurderet.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

De fleste bliver fastansat som sergent i Forsvaret. Sergentuddannelsen giver mulighed for at blive oversergent og seniorsergent.

Du kan søge om optagelse på officersuddannelsen, hvis du som uddannet sergent med mindst 2 års erfaring gennemfører en akademiuddannelse ved det værn, hvor du gør tjeneste.
Uddannelsen er modulopbygget og gennemføres som deltidsuddannelse sideløbende med tjenesten.

En anden mulighed er at fortsætte din karriere uden for Forsvaret i det civile uddannelsessystem.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information