Master of public health, MPH
Masteruddannelse

Master of public health, MPH

Uddannelsen omhandler folkesundhedsvidenskab og har fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse.

Fakta

Navn:
Master of public health, MPH
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
1 år på heltid + 1 år på deltid
ECTS:
90
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 120.000 - 135.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om emner som vurdering af sundsrisici, effekt og økonomi i sundhedsindsatsen og udvikling af programmer og strategier for sundhedsfremme.

Uddannelsen henvender sig til dig, der varetager opgaver i relation til folkesundhedsvidenskab og forebyggelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden om, hvordan man tilrettelægger forebyggelse og sundhedsfremme samt analyserer og evaluerer sundhedsvæsenets indsats.

Du får bl.a. indsigt i emner som epidemiologi og biostatistik, miljø og sundhed, international sundhed samt sundhedspolitik

Uddannelsen strækker sig over 2 år. Første år læses på heltid og andet år på deltid.

Uddannelsen består af fællesmoduler, specialmoduler (valgfag) samt en masterafhandling. På første år læses fælles- og specialmodulerne. Andet år udarbejder du din masterafhandling.

Undervisningen tilrettelægges på første år som fremmødeundervisning 15-20 timer pr. uge. Andet år tilrettelægges som en kombination af selvstændigt arbejde og et antal todages seminarer.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at læse specialmoduler (valgfag) fra uddannelsen som enkeltfag.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende fællesmoduler og specialmoduler (valgfag):

Obligatoriske fællesmoduler

 • Kvantitative metoder (10 ECTS)
 • Kvalitative metoder (7,5 ECTS)
 • Levevilkår og sundhed (10 ECTS)
 • Organisation, ledelse og økonomi i sundhedsvæsenet (7,5 ECTS)
 • Forebyggelse og sundhedsfremme (7,5 ECTS)

Specialmoduler (valgfag)
Der vælges to moduler blandt følgende fem moduler:

 • Advanced health promotion and disease prevention
 • Sundhedsvæsenets organisation og ledelse
 • Health economy
 • Kvalitative analysestrategier
 • Epidemiologi og biostatistik

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til halvandet års fuldtidsstudium og vægter 90 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau
 • En  mellemlang videregående uddannelse samt mindst et halvt års fuldtids teoretisk videreuddannelse (minimum 30 ECTS)
 • En sundheds- eller samfundsfaglig professionsbacheloruddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 120.000 - 135.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 9 brancher, herunder vikarbureauer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser