Master i dansk som andetsprog
Masteruddannelse

Master i dansk som andetsprog

Uddannelsen tager udgangspunkt i de udfordringer, du møder som underviser i dansk som andetsprog, og du får udviklet dine pædagogiske og faglige færdigheder inden for området.

Fakta

Navn:
Master i dansk som andetsprog
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 34.400 - 60.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til videnskabelige problemstillinger inden for dansk som andet- og fremmedsprog, og du lærer om andetsprogspædagogik, sprogtilegnelse, kulturforståelse og kulturpædagogik.

Uddannelsen henvender sig til ansatte eller kommende ansatte i ungdoms- og voksenundervisningen, som beskæftiger sig med undervisning i dansk som andetsprog.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise unge og voksne i dansk som andet- og fremmedsprog.

Du får de faglige og pædagogiske forudsætninger for at tilrettelægge og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog.

Din personlige undervisningsform bliver udviklet, dels gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold, dels gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og eventuelt også projekt- og gruppearbejde. Se nærmere i holdinformationen.

Uddannelsen kan udbydes af Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Du afslutter hele uddannelsen med udarbejdelse af et masterprojekt.

Fagoversigt - Københavns Universitet

Uddannelsen på Københavns Universitet indeholder følgende moduler:

 • Sprogbeskrivelse, hvor du beskæftiger dig med analyse af sprogbrug inden for dansk som andetsprog og med sproglige data fra et tilegnelsesteoretisk perspektiv
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation med emner som kulturteorier, samspil mellem sprog, kultur og identitet samt analyser af curriculum
 • Andetsprogspædagogik, der indeholder fremmed- og andetsprogspædagogiske teorier, metoder og implementering; endvidere teorier om andetsprogstilegnelse og udvikling af læsekompetencer hos unge og voksne
 • Masterprojekt, hvor du arbejder med teorier og metoder fra de foregående moduler mhp. at behandle og formidle en problemstilling, som du selv vælger

Hvert modul har et omfang af 15 ECTS.

Fagoversigt - Aarhus Universitet

Uddannelsen på Aarhus Universitet indeholder følgende moduler:

 • Andetsprogslæring og flersprogethed, hvor du får indsigt i teorier om flersprogethed og dansk som andet- og fremmedsprog; du lærer at analysere sprog i et flersprogetheds- og andetsprogstilegnelsesperspektiv med henblik på, at du kan arbejde med sproglig vejledning og udvikling inden for praksisfeltet
 • Sprog, kultur og samfund, hvor du får indsigt i samspillet mellem sprog, kultur og samfund; du lærer at beskrive og analysere samfundsmæssige og institutionelle praksisformer i lyset af sproglig og kulturel diversitet, og du kan reflektere over centrale problemstillinger i relation til sprog- og kulturpædagogik
 • Sprogpædagogisk praksis og andetsprogsdidaktik, som giver dig indsigt i forskningsmæssige perspektiver på sprogpædagogik i forskellige flersprogede kontekster; du får kendskab til andetsprogsdidaktiske teorier og begrebsdannelser, og du får kompetencer i at analysere og udvikle sprogpædagogisk praksis
 • Masterprojekt, hvor du arbejder med teorier og metoder fra de foregående moduler mhp. at behandle og formidle en problemstilling, som du selv vælger

Hvert modul har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bachelor- eller kandidatuddannelse med minimum 45 ECTS point i sprog
 • En professionsbacheloruddannelse som lærer med sprogligt linjefag
 • En mellemlang videregående uddannelse som lærer med sprogligt linjefag
 • En diplomuddannelse i dansk som andetsprog

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for undervisning eller kommunikation, efter at du har gennemført en adgangsgivende eksamen.

Hvis du er udenlandsk studerende eller har adgangsgrundlag fra udlandet, skal du inden studiestart bestå "Studieprøven" i dansk eller danskprøver på tilsvarende niveau.

Opfylder du ikke uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på uddannelsen. Den koster 34.400 - 60.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt hovedparten af de nyuddannede er beskæftiget inden for indvandrerundervisning.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
31. januar 2021
Master i dansk som andetsprog: Kultur og sprog (E20) Dagundervisning 2300
*
1. september 2020
31. januar 2021
Master i dansk som andetsprog: Masterprojekt (E20) Dagundervisning 2300
*
1. september 2020
31. januar 2021
Master i dansk som andetsprog: Sprogbeskrivelse (E20) Dagundervisning 2300

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse