Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser
Masteruddannelse

Master i børne- og ungdomskultur, medier og æstetiske læreprocesser

Uddannelsen har fokus på børne- og ungdomskulturens klassiske og moderne medier og på børn og unges mediebrug, legekultur og æstetiske læreprocesser.

Fakta

Navn:
Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen søger at sammenkoble kulturfag og pædagogik med teoretisk viden og praksisfærdighed.

Masteruddannelsen henvender sig bredt til undervisere i kulturfag samt til konsulenter og producenter af kulturprodukter til børn og unge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, en selvvalgt studieretning og et masterprojekt. 

Du kan vælge mellem to studeiretninger - også kaldet grene:

 • Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser (gren A)
 • Børn, unge, medier og it (gren B)

Retning A er orienteret mod mere traditionelle udtryksformer, legekultur, kunstarter og medier som grundlag for at forstå og udvikle kulturelle og æstetiske værktøjer, projekter og praksisformer.

Retning B er orienteret mod at forstå og udvikle digitale medier som værktøj for læring, projekter og produktion på grundlag af børns og unges udtryksformer, legekultur og brug af disse medier.

Undervisningen foregår på 3 weekendseminarer pr. semester.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse masteruddannelsens moduler som enkeltfag.

Du kan desuden selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

På retningen Børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser, har du følgende fag:

1. semester

 • Børne- og ungdomskultur (fællesfag)
 • Forskning og metode (fællesfag)

2. semester:

 • Børn og unges legekultur, æstetiske udtryksformer og læreprocesser (valgfag)
 • Forskning og metode (fællesfag)

3. semester

 • Æstetisk-kulturelt projekt og produktion (valgfag)
 • Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter (fællesmodul)

4. semester

 • Masterafhandling

På retningen Børn, unge, medier og it har du følgende fag:

1. semester

 • Børne- og ungdomskultur (fællesfag)
 • Forskning og metode (fællesfag)

2. semester:

 • Mediekultur, læreprocesser og pædagogik (valgfag)
 • Forskning og metode (fællesfag)

3. semester

 • Medieproduktion (valgfag)
 • Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter (fællesfag)

4. semester

 • Masterafhandling

Fællesmodulerne
Børne- og ungdomskultur giver indsigt i klassiske og moderne medier samt i børns og unges kulturelle udtryksformer og legekultur i et kulturhistorisk og -analytisk perspektiv.

Forskningsteori og -metode giver et grundlag for at kunne behandle kulturelle, æstetiske og pædagogiske fænomener og problemstillinger og et forskningsbaseret fundament for at arbejde med vidensudvikling, feltstudier og erfaringsopsamling.

Kulturformidling, æstetikfaglig teori, praksis og projekter giver teoretisk og historisk viden som grundlag for at kunne reflektere over kulturelle forhold og projekter i et formidlingsperspektiv.

Grenvalgsmoduler
Modulernene tematiserer og teoretiserer børn og unges udtryksformer og legekultur i relation til mediebrug, praksisfelt, læringsformer og færdighedsudvikling teoretisk, metodisk og analytisk.

Ved at udføre et selvstændigt projekt inden for dit grenvalg, fx i form af en undersøgelse, feltstudier eller en produktion, udvikler du viden, kompetence og teorikendskab yderligere. Videnskabelig viden, metode og refleksioner inddrages som grundlag.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En humanistisk eller samfundsvidenskabelig kandidat- eller bachelorgrad
 • En professionsbachelorgrad inden for det pædagogiske område
 • En kandidat- eller bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab
 • Følgende diplomuddannelser: Almen Pædagogik, Billedkunst og Æstetik, Dansk, Drama, Flerkulturel Pædagogik, Historie, Idræt, Indskoling og Skolestart, Medier og Kommunikation, Læsning og Skrivning, Musik, Psykologi, Pædagogisk Arbejde, Ungdomspædagogik, Æstetik, Kultur og håndværk
 • Anden uddannelse, som efter en konkret vurdering kan erstatte ovenstående

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 88.000 kr. Pr. semester 22.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe af de ret få nyuddannede (under 100) er beskæftiget på universiteter og professionshøjskoler.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 6 brancher, herunder Voksenundervisning og Plejehjem.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse