Master i børnelitteratur
Masteruddannelse

Master i børns litteratur og medier

Uddannelsen giver rum til fordybelse i et bredt udvalg af de tekster og medier, børn og unge møder. Både børnelitterære tekster og de medier, som børnelitteraturen formidles igennem.

Fakta

Navn:
Master i børns litteratur og medier
Andre betegnelser:
Master i børnelitteratur
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 78.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig desuden med børn og unges egen produktion af tekster, deres brug af sociale medier og med de kontekster, børn og unge bruger tekster og medier i – skolen, dagtilbuddet, fritidslivet osv.

Uddannelsen henvender sig fx til ansatte ved forlag, folkebiblioteker, centre for undervisningsmidler og pædagogiske læringscentre. Du kan desuden være selvstændig formidler eller underviser, eller du kan undervise på pædagog- og læreruddannelserne.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På master i børns litteratur og medier kvalificerer og videreudvikler du den viden og praksiserfaring, du kommer med, men får også teoretisk, metodisk og analytisk ballast til at bevæge dig i nye retninger.

Uddannelsen giver en introduktion til områdets forskning og samtidig en tværfaglig viden i mødet med andre, der i praksis arbejder med tekster og formidling til børn.

Opbygning

Uddannelsen består af

  • Tre fagmoduler (45 ECTS)
  • Et masterprojekt (15 ECTS)

Det anbefales at tage modulerne i rækkefølge.

Undervisning

Undervisningen forløber over 10 dage pr. modul. De 10 dage fordeler sig over 4 blokke a 2-3 dage.

På masterprojektet er der to undervisningsdage suppleret med individuel vejledning.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet.

Titel

En fuld masteruddannelse i børns litteratur og medier giver titlen Master i børns litteratur og medier.

Den engelske betegnelse er Master of Children's Literature and Media.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre a 15 ECTS:

Modul 1. Børns litteratur og medier: teori og historie

Du får overblik over centrale begreber, historiske udviklingslinjer og markante, aktuelle diskussioner inden for børns litteratur og medier.

Modulet giver en introduktion til børns og unges litteratur og medier i en litteratur- og mediehistorisk kontekst og vil bl.a. bidrage til at definere og afgrænse centrale begreber som tekst, litteratur, medie, barndom og ungdom.

Undervisningen giver desuden mulighed for at diskutere formålet med børns litteratur og medier i historisk og aktuelt perspektiv: Hvordan litteraturen og medierne gennem tiden har fungeret som oplysning, læring, æstetisk erfaring, leg, underholdning og kommercielt produkt.

Endelig arbejder du med feltets faglitteratur.

Modul 2. Analyse af børns litteratur, medier og mediebrug

Du får en introduktion til litteratur- og medieteoretiske analysemetoder og desuden forudsætninger for at anvende metoderne i praksis.

Modulet tager udgangspunkt i børn og unges aktuelle tekster og medier og belyser nyere tendenser i brug og reception af tekster og medier. Der er fokus på arbejdet med at undersøge tekster og mediers form og indhold, genrer, interaktionen mellem medier samt børns brug af medier.

Du lærer at analysere værker og genstande, og du kan lave mindre empiriske undersøgelser. Endelig lærer du at udtrykke dig skriftligt i en akademisk sammenhæng, bl.a. gennem skriveøvelser.

Modul 3: Børns litteratur og medier: formidling i kontekster

Du får forudsætninger for at undersøge børn og unges brug af litteratur og medier i specifikke kontekster. Det kan være i børns fritid, i daginstitutioner, i uddannelsessystemet, i kulturinstitutioner og i forskellige kontekster, hvor tekster og medier produceres.

Modulet introducerer til forskellige fagligheder i kontekster for formidling, og det belyser muligheder og udfordringer i et forandret medielandskab. Desuden handler det om, hvordan man inden for teoretiske, metodiske og analytiske rammer kan undersøge de praksisser og roller, som børn og voksne udfolder med og omkring børns litteratur og medier.

Der er også fokus på din egen formidlingspraksis, bl.a. i et konkret formidlingsprodukt, som du arbejder med undervejs.

Modul 4. Masterprojekt

Du arbejder med at behandle og formidle en problemstilling, som du selv vælger. Projektet er skriftligt og kan suppleres af andre medier, fx visuelle.

Med masterprojektet formidler du din viden og færdigheder, så projektet fremstår som relevant i forhold til praksis inden for børns litteratur og medier.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterprojektet, på heltid. Det strækker sig over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fortrinsvis inden for humaniora, fx i nordisk sprog og litteratur eller litteraturvidenskab eller cand.pæd. i dansk eller cand.scient.bibl.
  • En relevant professionsbachelor eller mellemlang videregående uddannelse, fx som folkeskolelærer med linjefag i dansk
  • En diplomuddannelse i eksempelvis dansk eller læsning
  • En bibliotekaruddannelse fra Danmarks Biblioteksskole/IVA, Københavns Universitet

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den ud over børnelitteratur indeholder et væsentligt element af relevant pædagogisk teori eller anden formidlingsteori eller et væsentligt element af litteraturfaglig teori.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen henvender sig fx til bibliotekarer, forlagsredaktører, undervisere ved professionshøjskolerne pædagog- og læreruddannelser, lærere ved læringsvejleder- og folkebibliotekaruddannelser, børnekulturkonsulenter og pædagogiske konsulenter samt ansatte ved centre for undervisningsmidler og pædagogiske centraler.

Sproglige færdigheder

Ansøgere skal være parate til at læse faglitteratur på engelsk, norsk, svensk og i begrænset omfang på tysk eller et andet fremmedsprog.

Indledende samtale

Som et led i optagelsen vil du blive indkaldt til en indledende vejledningssamtale.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 78.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Du kan bruge uddannelsen i dit arbejde som fx:

  • Skolelærer
  • Forlagsmedarbejder
  • Bibliotekar
  • Underviser på pædagog- og læreruddannelserne

Du kan desuden arbejde som selvstændig med formidling af børnelitteratur.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2023
31. januar 2024
Master i børns litteratur og medier, modul 3 Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse