Foto af Tale- hørepædagog
Job

Tale-hørepædagog

Tale-hørepædagoger arbejder med afdækning og behandling af forskellige former for tale- og hørevanskeligheder. Det kan fx være stammen eller andet talebesvær og tab af hørelse, både hos børn og hos voksne.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunale centre for pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR), Voksenuddannelsescentre (VUC), Tale- høreinstitutter samt hospitaler
Stillingsbetegnelser:
Audiologopæd, Logopæd, Tale- hørelærer, Tale- hørekonsulent, Tale- hørepædagog

Tale-hørepædagoger, også kaldet logopæder, er typisk ansat i kommunernes pædagogisk-psykologiske centre, hvor de afhjælper tale-, sprog- og hørevanskeligheder hos børn og unge.

De kan også arbejde på hospitalernes audiologiske afdelinger eller i private høreklinikker, hvor de undersøger patienter med høretab, afklarer behovet for fx høreapparater og underviser i brugen af udstyret.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Tidlig indsats - Det er vigtigt at hjælpe hørehæmmede børn til en normal sproglig udvikling.
Tidlig indsats - Det er vigtigt at hjælpe hørehæmmede børn til en normal sproglig udvikling.

Tale-hørepædagoger (logopæder), har pædagogisk-psykologisk viden om tale- og sprogproblemer (logopædi) samt medicinsk-teknisk viden eller en medicinsk-teknisk viden om hørelsen (audiologi).

Afhængig af uddannelse og ansættelsessted kan stillingsbetegnelsen være audiologopæd, logopæd, tale-hørekonsulent, tale-hørepædag eller talepædagog.

Tale-hørepædagoger beskæftiger sig med sproglige vanskeligheder, hørevanskeligheder, talavanskeligheder og læsevanskeligheder. De undersøger og bestemmer vanskelighedernes kendetegn, deres årsager og afhjælpning.

Disse vanskeligheder kan optræde både i børneårene og senere hos voksne især som følge af hjerneskade. Tale-hørepædagoger behandler talevanskeligheder blandt børn, fx ved ganespalte eller stammen, læsevanskeligheder hos både børn og voksne, hørevanskeligheder og genoptræning af sprogfunktionerne efter hjerneskade.

En vigtig del af arbejdet er rådgivning og vejledning af de pårørende samt institutionspersonale og lærere. I arbejdet med børns sprog- og talevanskeligheder kan tale-hørepædagogen foretage test og observationer i daginstitution, på skolen eller i hjemmet. Nogle kommuner samler børn med behov for sproglig træning i grupper med behandling og undervisning.

Nogle tale-hørepædagoger (fortrinsvis audiologopæder) foretager en individuel teknisk tilpasning af høreapparater, ligesom de vejleder og instruerer i brugen af høreapparater og andre tekniske hjælpemidler.

Kliniske audiologopæder er ansat på sygehusenes audiologiske afdelinger, hvor de foretager den afsluttende instruktion og undervisning af patienten. Andre steder udføres denne opgave af kommunalt ansatte tale-hørepædagoger.

Et vigtigt område er udredning og behandling af hørevanskeligheder hos nyfødte. Medfødt høretab skal i behandling med høreapparat så tidligt som muligt og gerne inden 6 måneders alderen for at opnå optimal sprog- og taleudvikling samt social tilpasning.

Her arbejder tale-hørepædagogen sammen med audiologiassistenter, børne-hørekonsulent, læger, sygeplejerske, ingeniør/audiotekniker og ørepropteknikere. Denne type opgaver kræver lang erfaring.

Se mere om det kliniske arbejde med høreproblemer i Audiolog.

Arbejdet handler både om den praktiske håndtering af udstyret og genoptræning af den nye hørelse og derved udviklingen af talesprog. Træningen varierer efter, hvor hurtigt barnet lærer at udnytte den kunstige hørelse og begynder at udvikle talesprog, ligesom den involverer intensiv vejledning af barnets forældre.

I enkelte tilfælde deltager en audiologopæd også i arbejdet med døv-blindebørn. Det foregår i samarbejde med øjenlæge, medicinsk audiolog og en række andre specialister.

Arbejdet som tale-hørepædagog kræver stor faglig indsigt både inden for lingvistik, høreapparaters teknik, medicin samt pædagogisk psykologi. Desuden er en god formidlingsevne påkrævet.

Nogle talepædagoger (logopæder) underviser ikke-handicappede personer, hvis profession stiller særlige krav til udtale og stemmebrug, fx sangere og radiomedarbejdere.

Arbejdsplads

Tale-hørepædagoger (logopæder) bliver typisk ansat på kommunikationscentre, talehøreinstitutter, på centre for specialundervisning, voksenuddanenlsescentre (VUC) samt på hospitaler.

Ansættelse sker også ofte i det kommunale PPR-regi (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning).

Endvidere er der ansat tale-hørepædagoger i det private erhvervsliv, på videnscentre for kommunikationshandicaps og på revalideringscentre. Se mere om branchen Daginstitutioner og dagcentre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Talepædagog, Tale-hørepædagog39.169 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Området for behandling af hørehandicap og medfødte høreskader hos børn udvides og udvikles hele tiden, hvad der giver job til tale-hørepædagoger.

Nogle audiologopæder underviser på videregående uddannelser, mens andre deltager i forskning i behandlingsmetoder og udvikling af undervisningsmaterialer inden for læsning og test til afdækning af bl.a. ordblindhed hos børn og voksne.

Nogle vælger at arbejde som selvstændig tale-hørepædagog.

Mere uddannelse

Audiologopædisk Forening og universiteterne tilbyder efteruddannelseskurser samt videreuddannelse inden for specifikke logopædiske og autiologiske metoder.

Få mere at vide

Foreningen af universitetsuddannede audiologopæder
www.fua.dk

Audiologopædisk Forening - ALF
www.alf.dk

Danmarks lærerforening - DLF
www.dlf.org

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Logopædisk Forum

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.