Specialpædagogik, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Specialpædagogik, PD

Uddannelsen styrker din faglige viden om børn, unge og voksne med særlige behov. Du får teoretisk ballast og praktiske værktøjer til at arbejde med almen- og specialpædagogiske aktiviteter i fx dagtilbud, specialskoler eller botilbud.

Fakta

Navn:
Specialpædagogik, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59.500 - 67.080 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at støtte og udfordre den enkelte til deltagelse og udvikling – gennem undervisning, vejledning, formidling, didaktik og social inklusion. Ikke mindst får du kompetencer til at samarbejde tværprofessionelt om koordinering af specialpædagogiske indsatser.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler
 • Mindst to retningsspecifikke moduler
 • Evt. valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for specialpædagogik, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive afgangsprojekt inden for specialpædagogik.

Undervisning

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Særligt forløb - Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

En række diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det kan fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Erhvervet hjerneskade. Modulet giver både viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion og om dysfunktioners konsekvenser for deltagelse i sociale sammenhænge, familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde; lovgivning på området indgår også
 • Intellektuelle funktionsnedsættelser. Modulet giver bl.a. indsigt i forskellige medfødte årsager til udviklingshæmning og kendskab til betegnelser og diagnoser samt pædagogiske arbejdsformer, metoder og hjælpemidler; lovgivning på området og vanskeligheder ved læring og deltagelse i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde indgår også
 • Kommunikationskompetencer – i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Modulet giver forudsætninger for at gå i dybden med konkrete færdigheder i at etablere og udvikle kommunikationen med mennesker, der har komplekse kommunikationsbehov
 • Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser. Modulet giver redskaber til at afdække kommunikationsbehov, opstille alternative kommunikationsløsninger og give støtte til så selvstændig kommunikation som muligt for det enkelte barn, den unge eller voksne med komplekse kommunikationsbehov   
 • Læring, kontakt og trivsel. Modulet giver bl.a. redskaber til at fremme udvikling, trivsel og deltagelse hos en konkret målgruppe og til at udvikle emotionelle og sociale kompetencer; emner er fx lovgivning, arbejdsformer, hjælpemidler og kompensationsmuligheder
 • Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. Modulet giver viden om den motoriske udvikling og funktion og om årsager til atypiske motoriske funktioner og multihandikap; lovgivning på området, pædagogiske arbejdsformer og relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde indgår også
 • Sansemæssige funktionsnedsættelser. Modulet giver bl.a. viden om det sensoriske systems betydning for menneskets udvikling og undersøger, hvad sensoriske vanskeligheder betyder i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde; lovgivning på området og pædagogiske arbejdsformer indgår også
 • Social-kognitive udviklingsforstyrrelser. Modulet giver viden om forskellige former for udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme; emner er fx forstyrrelserne i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde samt lovgivning, arbejdsformer, hjælpemidler og kompensationsmuligheder
 • Specialpædagogik i samtiden. Modulet giver indsigt i både lovgivning og de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser for specialpædagogikken; emner er fx normalitet, afvigelse og diagnosticering, professionsforståelse og etik

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59.500 - 67.080 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en PD i specialpædagogik kan du arbejde med den specialpædagogiske indsats i flere sammenhænge, fx

 • Institutioner
 • Bosteder
 • Grundskoler
 • Ungdomsuddannelser
 • Specialskoler

Opgaven kan være undervisning og pædagogisk støtte, fx til psykisk sårbare elever og elever med udviklingsforstyrrelser eller funktionsnedsættelser.

Du kan fx arbejde som speciallærer eller specialpædagog på skoler, der underviser elever med diagnoser inden for ADHD og autismespekteret. Du kan også anvende din viden til at arbejde med inklusion og differentieret undervisning på det almenpædagogiske område.

Læs om arbejde inden for:

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser.

Se alle masteruddannelser.

Uddannelsens veje