Specialpædagogik, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Specialpædagogik, PD

Uddannelsen giver dig bred faglig viden om specialpædagogik og funktionsnedsættelser. Du får kompetencer til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger, både i en almenpædagogisk kontekst og i et specialfagligt miljø.

Fakta

Navn:
Specialpædagogik, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen vil bl.a. fokusere på forebyggende indsats og inklusion. Du får viden om børn, unge og voksne med særlige behov, og du lærer at tilrettelægge og gennemføre specialundervisning. Ikke mindst lærer du at samarbejde tværprofessionelt om den specialpædagogiske indsats.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere inden for det specialpædagogiske arbejdsfelt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for specialpædagogik, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for specialpædagogik.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

En række diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det kan fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

For professionelle, der arbejder med medfødt døvblindhed

UCN act2learn i Aalborg tilbyder et forløb til professionelle, der arbejder med medfødt døvblinde mennesker. Forløbet kan samlet afsluttes med en prøve i diplommodulet Sansemæssige funktionsnedsættelser på 10 ECTS.

Act2learn tilbyder uddannelsen i samarbejde med Center for Døvblindhed og Høretab i Region Nordjylland. Læs mere om den såkaldt Nationale Grunduddannelse (NGU) på UCN act2learn’s hjemmeside.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Erhvervet hjerneskade, der både giver viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion og om dysfunktioners konsekvenser for deltagelse i sociale sammenhænge, familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde; lovgivning på området indgår også
 • Intellektuelle funktionsnedsættelser, der bl.a. giver indsigt i forskellige medfødte årsager til udviklingshæmning og kendskab til betegnelser og diagnoser samt pædagogiske arbejdsformer, metoder og hjælpemidler; lovgivning på området og vanskeligheder ved læring og deltagelse i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde indgår også
 • Kommunikationskompetencer – i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Modulet giver forudsætninger for at gå i dybden med konkrete færdigheder i at etablere og udvikle kommunikationen med mennesker, der har komplekse kommunikationsbehov
 • Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser, der giver redskaber til at afdække kommunikationsbehov, opstille alternative kommunikationsløsninger og give støtte til så selvstændig kommunikation som muligt for det enkelte barn, den unge eller voksne med komplekse kommunikationsbehov   
 • Læring, kontakt og trivsel, der bl.a. giver redskaber til at fremme udvikling, trivsel og deltagelse hos en konkret målgruppe og til at udvikle emotionelle og sociale kompetencer; emner er fx lovgivning, arbejdsformer, hjælpemidler og kompensationsmuligheder
 • Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser giver viden om den motoriske udvikling og funktion og om årsager til atypiske motoriske funktioner og multihandikap; lovgivning på området, pædagogiske arbejdsformer og relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde indgår også
 • Sansemæssige funktionsnedsættelser, der bl.a. giver viden om det sensoriske systems betydning for menneskets udvikling og undersøger, hvad sensoriske vanskeligheder betyder i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde; lovgivning på området og pædagogiske arbejdsformer indgår også
 • Social-kognitive udviklingsforstyrrelser, der giver viden om forskellige former for udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme; emner er fx forstyrrelserne i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde samt lovgivning, arbejdsformer, hjælpemidler og kompensationsmuligheder
 • Specialpædagogik i samtiden, der giver indsigt i både lovgivning og de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser for specialpædagogikken; emner er fx normalitet, afvigelse og diagnosticering, professionsforståelse og etik

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
24. januar 2021
11. juni 2021
Læring, kontakt og trivsel, AFTEN PD Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Intellektuelle funktionsnedsættelser 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Intellektuelle funtionsnedsættelser 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Læring, kontakt og trivsel Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Specialpædagogik i samtiden Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt på tværs af uddannelsesretninger Dagundervisning 4 København N
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt på tværs af uddannelsesretninger Dagundervisning 4
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt specialpædagogik Dagundervisning 4 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgangsprojekt specialpædagogik Dagundervisning 4
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Komplekse kommunikationsindsatser vedr. mennesker Dagundervisning 4 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Komplekse kommunikationsindsatser vedr. mennesker Dagundervisning 4
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser, miljø dag Dagundervisning 4 København V
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser, miljø dag Dagundervisning 4
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Læring, kontakt og trivsel Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Læring, kontakt og trivsel Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Specialpædagogik i samtiden Dagundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Kommunikationskompetencer - mennesker m. kom.behov Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Kommunikationskompetencer - mennesker m. kom.behov Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Læring, kontakt og trivsel Dagundervisning 4 København V
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Læring, kontakt og trivsel Dagundervisning 4
*
3. februar 2021
30. juni 2021
Sansemæssige funktionsnedsættelser Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2021
25. juni 2021
Læring, kontakt og trivsel ID 7862 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
25. februar 2021
19. maj 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
25. marts 2021
14. december 2021
Specialområde hjerneskade Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2021
27. maj 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser - ID 7962 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
6. august 2021
21. januar 2022
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2021
24. december 2021
Læring, kontakt og trivsel - AFTEN PD Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
24. december 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Specialpædagogik i samtiden 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Specialpædagogik i samtiden 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2021
10. december 2021
Modul 5: Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. august 2021
4. november 2021
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser - ID 7963 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
1. september 2021
31. januar 2022
Intellektuelle funktionsnedsættelser 4
*
1. september 2021
31. januar 2022
Læring, kontakt og trivsel Dagundervisning 4
*
1. september 2021
31. januar 2022
Modul 9: Kommunikationskomp. - i arb. m. mennesker Dagundervisning 4
*
1. september 2021
31. januar 2022
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser Dagundervisning 4
*
7. september 2021
21. januar 2022
Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsætte Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Specialpædagogik i samtiden Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Specialpædagogik i samtiden Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2021
21. januar 2022
Specialpædagogik i samtiden Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Intellektuelle funktionsnedsættelser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Intellektuelle funktionsnedsættelser Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Intellektuelle funktionsnedsættelser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Læring, kontakt og trivsel Dagundervisning 6100 Haderslev
*
20. september 2021
5. november 2021
Komplekse komm.indsats. vedr. mennesker.. ID 7640 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser 0222 Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelsens veje