Realkompetencer-faa-vurderet
Artikel

Få vurderet dine kompetencer

Ideen med en realkompetencevurdering, en RKV, er, at du ikke skal lære det samme to gange. I stedet får du mulighed for at bygge videre på dine erfaringer.

En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en uddannelse, gå i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis, eller søge job med et nyt kursusbevis på dit CV.

En RKV kommer typisk på tale, hvis du startede i job i stedet for i uddannelse. Hvis du vil skifte branche. Hvis du efter længere tid i job ønsker mere uddannelse. Eller hvis du har uafsluttede uddannelser bag dig og vil i gang igen.

Fold alle afsnit ud

Hvornår er en vurdering relevant?

Realkompetencevurdering er især en fordel, hvis du har arbejdet inden for et område uden en formel uddannelse til det. Hvis du har stor praktisk erfaring og måske hen ad vejen har suppleret med kortere kurser for at dygtiggøre dig. Du kan også have erfaring fra frivilligt arbejde.

Skal jeg have en RKV?

I nogle tilfælde er en kompetencevurdering obligatorisk. Det gælder, hvis du er over 25 og starter på en erhvervsuddannelse. På flere andre voksenuddannelser er vurderingen et tilbud, der giver dig anledning til at få overblik over dine kompetencer og mulighed for at spare tid og kræfter.

Du kan deltage i kurser og en del voksenuddannelser uden at gennemgå et RKV-forløb, men har du erfaring, er det en god ide at tale med en RKV-vejleder om mulighederne for en vurdering. Måske er din uformelle viden mere værd, end du tror.

RKV-vejlederen finder du på det uddannelsessted, der udbyder kurset eller uddannelsen, du overvejer at søge ind på.

Du kan deltage, uanset om du er ledig eller i job.

Sådan foregår en RKV

En realkompetencevurdering foregår altid i forhold til en bestemt uddannelse, og den foretages – af uddannelsesstedet - som optakt til din uddannelse.

Derfor giver det først mening at gå i gang, når du har overvejet dit valg af uddannelse og nogenlunde ved, hvad du vil.

Din forberedelse til RKV

Ønsker du at blive mere afklaret i forhold til, hvilke uddannelsesmuligheder der passer til din situation, kan du kontakte eVejledning.

eVejledning kan især hjælpe dig videre med spørgsmål, du skal have svar på, inden den egentlige vurdering kan gå i gang.

Læs mere om realkompetencer og uddannelsesvalg, og få ideer til, hvordan du arbejder med dit uddannelsesvalg i skemaet Min egen forberedelse til realkompetencevurdering.

RKV trin for trin

Når du ved, hvilken uddannelse du ønsker, og hvem der udbyder den, kan du gå i gang.  Trin for trin vil processen typisk se sådan ud:

 1. Kontakt uddannelsesstedet for at få en indledende vejledning om uddannelsesønske og RKV
 2. Forhør dig under den indledende samtale om tilmelding og krav til dokumentation
 3. Beskriv det, du kan, i et CV, og saml dokumentation
 4. Send en ansøgning med CV og dokumentation til uddannelsesstedet
 5. Afvent uddannelsesstedets tilbagemelding
 6. Mød op til RKV-samtale og eventuelle prøver, når/hvis uddannelsesstedet indkalder
 7. Afvent uddannelsesstedets vurdering
 8. Modtag beviset for den anerkendelse, du kan få

Uddannelsesstedet kan dog efter den indledende samtale afslå en RKV, hvis man skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke – eller kun i begrænset omfang – svarer til adgangskravene eller målene for den uddannelse, der er grundlag for vurderingen.

Resultatet af din kompetencevurdering

Resultatet af en RKV er et bevis, som – afhængigt af dine forudsætninger – godtgør, at du kan:

 • blive optaget på en uddannelse, du ellers ikke opfylder de formelle adgangskrav til
 • få godskrevet dele af en uddannelse og dermed afkortet det samlede uddannelsesforløb
 • modtage uddannelsesbevis for et helt kursus – uden at deltage i undervisningen

RKV-bevis og uddannelsesplan

I forhold til dine uddannelsesønsker udarbejder skolen en uddannelsesplan, hvor det fremgår, hvad du skal gennemføre for at nå i mål og få et samlet uddannelsesbevis.

Så er du klar til at gå i gang med din uddannelse.

Realkompetencevurdering – uddannelse for uddannelse

Du har ret til at få vurderet dine realkompetencer, før du begynder på en voksen- og efteruddannelse. Læs mere om realkompetencevurdering i forhold til:

Økonomi

Er du ufaglært, eller har du en erhvervsuddannelse som længste uddannelse, er det gratis at få en realkompetencevurdering i forhold til AMU-kurser, erhvervsuddannelser, fag på VUC og akademiuddannelser.

Har du en mellemlang eller lang videregående uddannelse, tager skolerne et gebyr for realkompetencevurdering til akademi- og diplomuddannelser.

Læs mere om økonomi i artiklerne om kompetencevurdering i forhold til de enkelte uddannelser.

Ord og begreber

RKV og IKV

En vurdering af dine forudsætninger kaldes en realkompetencevurdering, en RKV, hvis den omfatter den samlede mængde af viden, færdigheder og kompetencer, du har opnået - frem for kun at tage højde for formelle uddannelsesbeviser.

En RKV kan tilrettelægges som en individuel kompetencevurdering og forkortes så IKV.

Du kan tage en RKV eller IKV med dig fra ét uddannelsessted til et andet, der udbyder den samme uddannelse.

Godskrivning og merit

Som resultat af en RKV eller IKV kan du typisk få godskrevet dele af en uddannelse. Godskrivning af fag fra en uddannelse til en anden kaldes også merit.

Dispensation

Hvis du ønsker at søge optagelse på en voksenuddannelse, men ikke opfylder alle formelle uddannelseskrav, kan du søge uddannelsesstedet om at blive vurderet på baggrund af særlige forhold. Det kaldes dispensation.

Kravet om typisk to års erhvervserfaring på voksenuddannelserne gives der ikke dispensation for.

En afgørelse om dispensation kan du ikke umiddelbart tage med dig til et andet uddannelsessted.

Få mere at vide

Læs om Anerkendelse af realkompetencer i uddannelsessystemet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Se vidensplatformen Viden om realkompetencer - For medarbejdere ved akademi- og diplomuddannelser. Siden udgives af NVR, Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering.