den militære diplomuddannelse
Diplomuddannelse

Den militære diplomuddannelse

Forsvarets diplomuddannelse har fokus på militær ledelse, militære operationer og militær strategi.

Fakta

Navn:
Den militære diplomuddannelse
Andre betegnelser:
Forsvarets militære diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
12 – 24 mdr. afhængigt af uddannelsesretning
ECTS:
60
Adgangskrav:
Optagelse på Forsvarets officersuddannelse eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for studerende ved Forsvarets officersuddannelse. Deltagerbetaling for evt. andre deltagere

Du lærer at håndtere komplekse situationer i såvel daglig ledelse som i en operativ kontekst.

Uddannelsen er en del af Forsvarets officersuddannelser og rummer specialisering inden for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Officersstuderende og ansøgere fra Forsvaret har førsteprioritet ved optagelse. Enkelte moduler kan i særlige tilfælde søges af civile.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Den militære diplomuddannelse er en integreret del af Forsvarets officersuddannelser inden for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.

Uddannelsen indeholder uddannelsesretninger inden for hvert af de tre værn.

Læs mere om diplomuddannelsen i officersuddannelserne:

Hæren

Søværnet

Flyvevåbnet

 

Diplomuddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsen udbydes i København af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Opfylder du adgangsbetingelserne, kan du følge et enkelt modul uden at blive indskrevet på den samlede uddannelse.

Kontakt Forsvarsakademiet for at høre om muligheden for at tage enkeltfag.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Forsvarets rolle i samfundet (5 ECTS). Du får indblik i de forhold, der ligger til grund for Danmarks sikkerhedspolitik, så du opnår kritisk forståelse af baggrunden for nationale og internationale opgaver.
 • Militære operationer (10 ECTS).  Du får viden om dit værns rolle og samvirke med andre aktører og værn. Du lærer desuden at håndtere komplekse situationer og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. Modulet er ikke obligatorisk for studerende på uddannelsesretningen Hæren.

De retningsspecifikke moduler for hhv. Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet er:

Hæren

 • Delingen i defensive operationer (10 ECTS). Du lærer at føre og lede en deling i defensive operationer.
 • Delingen i offensive operationer (5 ECTS). Du lærer at føre og lede en deling i offensive operationer.
 • Kompagniet (5 ECTS). Modulet giver dig forståelse for kompagniets arbejde i operationer, herunder samarbejdet med såkaldt støttende elementer – og din delings rolle inden for kompagniets rammer.
 • Føring af militære operationer (10 ECTS). Du lærer at overveje og iværksætte aktiviteter, der understøtter arbejdet med at planlægge og lede militære operationer før, under og efter kamp.
 • Internationale operationer (10 ECTS). Du lærer at løse komplekse opgaver i et internationalt miljø, herunder fungere som leder og indsætte delingen taktisk i internationale operationer.

De retningsspecifikke moduler for Hæren vægter i alt 40 ECTS.

Søværnet

 • Sømilitær ledelse (10 ECTS). Du opnår ledelsesmæssige evner og forudsætninger for, at du kan fungere som leder på et skib i Søværnet under de særlige forhold, som gælder der.
 • Maritime myndighedsopgaver (5 ECTS). Du får viden om de regler, der regulerer den maritime myndighedsudøvelse og de maritime styrkers rolle, herunder som nationalt beredskab til sikring af havmiljø, suverænitetshåndhævelse, søredning, katastrofeberedskab, fiskeriinspektion mv.
 • Maritime emergency management (5 ECTS). Du får en forståelse for maritime platforme som komplekse systemer og for, hvordan ekstreme hændelser påvirker systemet. Målet er, at du kan vælge hensigtsmæssige løsninger under ekstreme påvirkninger – til søs og i havn.
 • Ledelse (10 ECTS). Du tilegner dig teorier, metoder og ledelsesredskaber, som du har brug for i din funktion som militær leder. Det indebærer bl.a., at du kan forholde dig til din egen lederrolle og den militære kontekst.

De retningsspecifikke moduler for Søværnet vægter i alt 30 ECTS:

Flyvevåbnet

 • Officeren og krigen (10 ECTS). Modulet forbereder dig på arbejdet som officer. Du udvikler din egen professionelle etik og identitet, herunder en forståelse af krig som et ultimativt vilkår for at bestride professionen som officer.
 • Militær ledelse og styring (10 ECTS). Modulet giver dig redskaber til at se dig selv som militær leder og relatere til kolleger, foresatte og medarbejdere.
 • Militær strategi (5 ECTS). Modulet giver dig viden om relevante strategiske miljøer. Målet er, at du kan anvende teorier om konflikter og om international politik og strategi til at analysere, hvordan konflikter udvikler sig, og hvilke redskaber der kan løse dem.
 • Officeren i krig (5 ECTS). Du styrker dine evner til at analysere, kommunikere og samarbejde, så du kan håndtere komplekse problemstillinger i dit arbejde som officer. Det indebærer bl.a., at du kan arbejde tværfagligt og i et internationalt miljø.

De retningsspecifikke moduler for Flyvevåbnet vægter i alt 30 ECTS:

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Optagelse og adgang

Studerende på officersuddannelsen optages automatisk på den militære diplomuddannelse som en del af det samlede uddannelsesforløb.

Moduler fra uddannelsen kan evt. være relevante for civile, der har særlige forudsætninger eller erhvervserfaring, fx med nødhjælpsarbejde i konfliktområder eller sikkerhed til søs.

For at blive optaget på den militære diplomuddannelse uden at være optaget på en officersuddannelse skal du have én af følgende uddannelser:

 • En sergentuddannelse suppleret med en akademiuddannelse i ledelse eller pædagogik
 • En bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal kunne følge undervisning og læse litteratur på engelsk. Som led i optagelsen skal du desuden sikkerhedsgodkendes.

Ansøgere fra Forsvaret har førsteprioritet.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er som led i Forsvarets officersuddannelser tilrettelagt over 12 - 24 måneder.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Økonomi

Er diplomuddannelsen en del af din officersuddannelse, er uddannelsen gratis, og du får løn.

Søger du som civilperson ind på enkelte moduler, er der deltagerbetaling. Kontakt Forsvarsakademiet for flere oplysninger.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at varetage opgaver som premierløjtnant i Forsvaret.

Læs mere om erhvervsområdet og typer af job inden for militært arbejde.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante masteruddannelser. Se fx

Uddannelsens veje