Master i militære studier
Masteruddannelse

Master i militære studier

Uddannelsen styrker dine personlige og militærfaglige kompetencer til at lede inden for dit eget værn, udføre ledelsesopgaver på tværs af værn - og på sigt i militære chefstillinger.

Fakta

Navn:
Master i militære studier
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for personel under Forsvarsministeriet. Deltagerbetaling for alle andre.

Du beskæftiger dig med det teoretiske fundament for militære doktriner og operationer. Du får viden om militærets rolle i samfundet, og du tilegner dig metoder til løsning af militære opgaver, såvel operative og strategiske som ledelsesmæssige.

Uddannelsen henvender sig især til officerer, der ønsker kompetencer til at løse opgaver inden for Forsvaret på højeste ledelsesniveau, men kan også søges af personer med anden baggrund.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i militære studier er en lederuddannelse, der udvikler din evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, typisk i situationer, hvor du skal tage ansvar for at løse problemer, der rummer ukendte, uforudsigelige og interagerende faktorer.

Du skal kunne overskue komplekse strategiske problemstillinger og træffe afgørelser, der er baseret på analyse af den konkrete situation, og du får forudsætninger for at udvikle og formulere strategier.

I forbindelse med operative opgaver får du grundlag for at reflektere over de militære doktriner og metoder, der anvendes, og over de etiske problemstillinger, der er forbundet med militære forhold.

Uddannelsen giver kompetencer inden for tre militærfaglige områder:

 • Militær ledelse
 • Militær strategi
 • Militære operationer

Inden for hvert fagområde gennemfører du et basismodul og et avanceret modul. Desuden består uddannelsen af et introduktionsmodul, et eller to valgfrie moduler og et masterprojekt.

Samlet består uddannelsen af 9-10 moduler samt – for ansatte i Forsvaret - et såkaldt exit-modul.

Inden for hvert fagområde skal du tage basismodulet før det avancerede modul. Ellers er der ingen bindinger på rækkefølgen af de tre fagområder.

Undervisningen er en kombination af selvstudie, fjernundervisning, online-diskussioner, perioder med fremmøde og plenumforelæsninger, gruppediskussioner, cases og skriftlige opgaver.

Uddannelsen udbydes af Forsvarsakademiet i København.

Værd at vide

Der er - i det omfang, der er ledige pladser - mulighed for at følge enkelte fag uden at være tilmeldt hele masteruddannelsen.

Fagoversigt

Master i militære studier består af 9-10 moduler.

Først et introduktionsmodul, der giver indsigt i krig som genstand for videnskabelig forskning. Moduler introducerer til den videnskabsteoretiske ramme, som uddannelsen gennemføres inden for.

Dernæst de obligatoriske moduler, der består af et basismodul og et avanceret modul (sammenlagt 10 ECTS) inden for hvert af de militærfaglige områder: Militær ledelse, militær strategi og militære operationer. I alt 30 ECTS.

De obligatoriske moduler - fordelt på fagområder - er:

Militær ledelse

Basismodul: Grundlæggende perspektiver på militær ledelse og organisering (5 ECTS). Du får grundlag for at forholde dig kritisk og konstruktivt til den militære ledelseskontekst og dens ledelsesmæssige og organisatoriske tilgange og teknologier, herunder at se militær ledelse og organisering på nye måder, som åbner for et repertoire af handlemuligheder.

Avanceret modul: Du vælger enten A eller B, som begge handler om ledelsesmæssige problemstillinger, der udspringer fra grundvilkårene for den militære organisation.

Modulerne har hvert et omfang af 5 ECTS:

 • A. Organisationens stabilitet og forandringer. Gør dig i stand til at lede, navigere og koordinere under komplekse forandringer, herunder vægte modsatrettede perspektiver og de muligheder for handling, de i praksis afleder.
 • B. Militær ledelse og styring. Modulet præsenterer teori og forskning, der kvalificerer og udvikler dit perspektiv på styring i Forsvaret; det befinder sig i feltet mellem den militære fagprofession og offentlig forvaltning.

Militær strategi

Basismodul: Introduction to military strategy (5 ECTS). Modulet giver grundlag for at forstå, hvordan brugen af militær magt passer ind i statens overordnede strategi og spiller sammen med statens andre instrumenter. Du får forudsætninger for at analysere den strategiske sammenhæng mellem mål, metoder og midler og forstå den politiske kontekst, som danner baggrund for at planlægge og udføre militære operationer.

Avanceret modul: Du vælger enten A eller B, der begge tager udgangspunkt i en forståelse af konflikters dynamik og det internationale miljøs betydning i et konfliktperspektiv.

Modulerne har hvert et omfang af 5 ECTS:

 • A. Military strategy and international conflicts. Modulet omhandler militærets rolle i håndtering af internationale konflikter og giver dig grundlag for dels at rådgive om og bidrage til, dels at træffe strategiske beslutninger.
 • B. Military strategy and intrastate conflicts. Modulet handler især om militærets rolle i håndtering af konflikter inden for og mellem stater, og du får grundlag for dels at bidrage til, dels at træffe strategiske beslutninger.

Militære operationer

Basismodul: Basics of military joint and combined operations (5 ECTS). Modulet giver viden om krigens væsen, krigsførelse og militære operationer. Du får bl.a. forudsætninger for at vurdere behovet for og bidrage til udviklingen af fremtidens militære doktriner, teknologier og organisationer, og du kan indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde på operativt og militærstrategisk niveau.

Avanceret modul: Du vælger enten A eller B, der hvert har et omfang af 5 ECTS:

 • A: Warfare at the military-strategic and operational level. Modulet går I dybden med studiet af nutidige og fremtidige militære operationer. På baggrund af case-studier af operative koncepter lærer du at vurdere behovet for og lede udviklingen af fremtidens militære doktriner, teknologier og organisationer.
 • B: Joint planning framework. Modulet har en planlægningsorienteret tilgang, som bl.a. belyser, hvordan det er muligt at integrere kreative, analytiske og logiske processer i operationel planlægning og udvikle planer i et komplekst operationelt miljø. Du får forudsætninger for at bidrage til at planlægge, gennemføre og evaluere værnsfælles militære operationer i fremtidens konflikter.

Valgfrie moduler

Du skal vælge valgfrie moduler, såkaldte FLEX-moduler, i et omfang svarende til 15 ECTS.

Udbuddet af de FLEX-modulerne kan variere. Fx kan udbydes:

 • Arktis
 • Component campaign planning (CCP)
 • Cyberspace operations and cyber war
 • Cyberspace operations and cyber war
 • Doktrinudvikling og operationskunst fra et militærhistorisk og krigsteoretisk perspektiv
 • Forsvarets styring - i teori og praksis
 • Information as an instrument of power - Information and propaganda in modern war and conflicts
 • Innovation - løsning af komplekse problemstillinger gennem designtækning
 • Krigeriske Kreml? Ruslands militære formåen og sikkerhedspolitiske tænkning
 • Militær ledelse som kommunikation
 • New wars and Africa
 • Specialoperationer som muligt strategisk instrument
 • Technology, bureaucracy and legitimacy in future battle-fields

Du kan også vælge moduler fra beslægtede uddannelser eller blandt de avancerede moduler, du ikke har gennemført som en obligatorisk del af fagområderne. Forhør dig om mulighederne på uddannelsesstedet.

Masterprojekt

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, hvor du vælger en problemstilling inden for ét eller på tværs af de tre militærfaglige områder.

Som en del af masterprojektet indgår undervisning i krigsteori på ca. 3 ECTS. Undervisningen i krigsteori gennemføres allerede i starten af uddannelsen, så du kan forholde dig krigsteoretisk til obligatoriske og valgfrie moduler i masteruddannelsen og inddrage læringen om krigsteori dit projekt.

Exit-modulet er et ekstra modul for ansatte i Forsvaret. Det har en varighed på ca. to uger, hvor der bl.a. fokuseres på dit kommende virke som stabsofficer. Modulet giver ingen ECTS.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Forsvarsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over typisk 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have én af følgende uddannelser:

 • Den militære diplomuddannelse
 • En relevant bacheloruddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • En relevant mellemlang videregående uddannelse
 • En anden relevant diplomuddannelse
 • En relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du kan have en videregående uddannelse inden for militæret eller inden for forsvarspolitik, udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og magtanvendelse.

Du skal have engelskfærdigheder, så du kan følge undervisning og læse litteratur på engelsk.

Som led i optagelsen skal du sikkerhedsgodkendes, og du kan blive indkaldt til en personlig samtale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Læs om ansøgning til master i militære studier på Forsvarsakademiets hjemmeside.

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for personel, der er ansat inden for Forsvarsministeriets område.

Deltagere uden for Forsvarsministeriets område betaler et deltagergebyr.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs mere om master i militære studier på Forsvarsakademiets hjemmeside.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse