Diplomuddannelsen (PD) i synsrehabilitering
Pædagogisk diplomuddannelse

Synspædagogik og syns(re)habilitering, PD

Du får teoretisk og praktisk ballast til at arbejde med blinde eller borgere med nedsat syn.

Fakta

Navn:
Synspædagogik og syns(re)habilitering, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

De synsfaglige moduler giver dig forudsætninger for at foretage udredninger og yde en rehabiliteringsindsats på et højt specialiseret niveau, fx over for unge eller voksne, der har erhvervet synshandikap efter en hjerneskade.

Uddannelsen henvender sig til vejledere, rådgivere, undervisere og konsulenter inden for synsområdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for synspædagogik og syns(re)habilitering, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for synspædagogik og syns(re)habilitering.

Forudsætninger/modulrækkefølge

Det anbefales, at du har kompetencer inden for udredning samt læring, rehabilitering og udvikling svarende til de to retningsspecifikke moduler inden for synsnedsættelse og blindhed, inden du begynder på retningens øvrige moduler i ADL, O og M samt erhvervet hjerneskade.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • ADL - almindelig daglig levevis. At kunne klare sig i hverdagslivet med synsnedsættelse eller blindhed. Modulet giver dig bl.a. viden om perceptionens og sansernes rolle i evnen til at klare sig i hverdagslivet med et synshandicap; du får indblik i metoder, teknikker og strategier og arbejder med ADL som redskab til aktiv deltagelse i samfundslivet eller del af en rehabiliteringsproces
  • Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse, unge og voksne, der giver viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion med fokus på synsvanskeligheder og om undersøgelsesmetoder, test og undervisning, herunder materialer og hjælpemidler på området; målet er, at du kan foretage udredninger af borgere med erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse
  • O og M - orientering og mobility. At kunne færdes i det fysiske miljø med synsnedsættelse eller blindhed. Modulet giver dig bl.a. viden om perceptionens og sansernes rolle i evnen til at færdes i de fysiske omgivelser med et synshandicap. Du beskæftiger dig med teknikker og strategier til orientering udendørs og indendørs, herunder forskellige hjælpemidler, førerhund mv.; desuden tilegner du dig teorier om læring og basis for at tilrettelægge undervisning for blinde eller personer med nedsat syn
  • Synsnedsættelse og blindhed - læring, rehabilitering og udvikling, der giver redskaber til at udvikle læringsfremmende miljøer i den specialpædagogiske indsats; emner er bl.a. visuel og taktil perception i relation til kommunikation, kompensationsmuligheder og integration af teknologi i læringsmiljøer
  • Synsnedsættelse og blindhed - udredning, der giver redskaber til at beskrive specialpædagogiske behov i relation til synsnedsættelse eller blindhed; viden om visuel perception, øjensygdomme, hjælpemidler og lovgivning på området indgår også

Fælles valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Om diplommoduler for synsprofessionelle på Instituttet for Blinde og Svagsynedes hjemmeside, se ibos.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. februar 2022
10. juni 2022
Synsnedsættelse el. blindhed, læring, rehabil. & u Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje