Diplomuddannelsen i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde. Det kan også være leg, kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

Diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det vil fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Brugerperspektiv, ressourceorientering og selvbestemmelse, hvor du får viden om metoder til at øge borgeres selvbestemmelse og deltagelse i samfund og demokrati; emner er fx brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse
 • Børn, unge og familier i udsatte positioner med teorier, begreber og viden om bl.a. chance-ulighed og levevilkår, børn og unges egen oplevelse af deres situation, syn på børns udvikling, socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, som bl.a. giver forudsætninger for at være med til at udvikle læreplaner; desuden til at samarbejde om børns trivsel, dannelse og læring med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Ledelse af pædagogiske processer med teorier, begreber og viden om bl.a. offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer, pædagogisk ledelse i forskellige kontekster, konsulentvirksomhed, kommunikation, formidling og metoder til evaluering
 • Leg, kreativitet og læring, der handler om at styrke børns leg fra et børneperspektiv – bl.a. gennem udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
 • Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion, der giver viden om funktionsnedsættelser og de forhindringer, der kan være for fuld deltagelse og livskvalitet; du kan samarbejde med såvel borgere med funktionsnedsættelse som med professionelle om udvikling af medborgerskab og deltagelse for borgere med funktionsnedsættelser
 • Pædagogik og relationsarbejde med teorier, begreber og viden om bl.a. individ, fællesskaber og samfund, samfundsmæssige og institutionelle rammer, professionsforståelse, identitetsdannelse, kompetenceudvikling og metoder til videnindsamling og dokumentation
 • Social inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i kontekst, udvikling af social deltagelse, inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber, brugerinddragelse og andre strategier til en inkluderende indsats
 • Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner, der giver forudsætninger for at samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle om de 0 til 2-årige fra sårbare og udsatte familier og skabe læringsmiljøer, der støtter det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse

   

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste af de meget få nyuddannede (under 60) er beskæftiget inden for dag- og døgninstitutionsområdet.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
2. november 2020
19. marts 2021
Ledelse af pædagogiske processer 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
9. november 2020
25. juni 2021
Den pædagogiske læreplan og udvik. af læringsm. i 8200 Aarhus N
*
1. december 2020
30. juni 2021
Leg, kreativitet og læring ID 7861, Hillerød Dagundervisning 3400 Hillerød
*
4. december 2020
30. juni 2021
Leg, kreativitet og læring ID 7860, Odsherred Dagundervisning 4573 Højby
*
5. januar 2021
27. maj 2021
Tidlig inds i dagtilb i de første leveår for uds b Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2021
23. januar 2021
Ledelse af pædagogiske processer ID 7612 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
23. januar 2021
Ledelse af pædagogiske processer ID 7613 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
7. januar 2021
1. september 2021
Leg, kreativitet og læring ID 7609 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
8. januar 2021
9. september 2021
Leg, kreativitet og læring ID 7608 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. januar 2021
18. juni 2021
Leg, kreativitet og læring ID 7765 Dagundervisning 4180 Sorø
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Den pæd. læreplan og udvikling af læringsmiljø0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Den pæd. læreplan og udvikling af læringsmiljø0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
21. maj 2021
Ledelse af pædagogisk processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Leg, kreativitet og læring 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Leg, kreativitet og læring 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
11. juni 2021
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Social inklusion 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Social inklusion 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Afgang PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Fleksibel undervisning 1799 København V
*
1. februar 2021
6. september 2021
Den pæd. læreplan og udvikl. af.. ID 7621 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
1. februar 2021
15. juni 2021
Leg, kreativitet og Læring, Hold 1, Odense Dagundervisning 6710 Esbjerg V
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
18. juni 2021
Børn, unge og familier i udsatte positioner Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. februar 2021
2. september 2021
Den pæd. læreplan og udvikl. af.. ID 7611 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
2. februar 2021
30. juni 2021
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 1799 København V
*
2. februar 2021
22. juni 2021
Social inklusion Aftenundervisning 1799 København V
*
3. februar 2021
1. september 2021
Den pæd. læreplan og udvikl. af.. ID 7622 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Leg, kreativitet og læring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
18. juni 2021
Leg, kreativitet og læring Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2021
10. juni 2021
Leg, kreativitet og Læring, Hold 2, Odense Dagundervisning 6710 Esbjerg V
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsm. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsm. Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2021
18. juni 2021
Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. august 2021
21. januar 2022
Børn, unge og familier i udsatte positioner 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Ledelse af pædagogiske processer 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
24. december 2021
Leg, kreativitet og læring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Leg, kreativitet og læring 0421 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Leg, kreativitet og læring 0521 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. august 2021
21. januar 2022
Pædagogik og relationsarbejde 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
24. december 2021
Social inklusion Aftenundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
24. december 2021
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Social inklusion 0321 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. august 2021
13. oktober 2021
Børn, unge og fam. i udsatte positioner ID 7632 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. august 2021
15. oktober 2021
Den pæd. læreplan og udvikling af læringsm. 0321 Dagundervisning 5230 Odense M
*
30. august 2021
15. oktober 2021
Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsm. Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2021
26. januar 2022
Ledelse af pædagogiske processer ID 7630 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2021
26. januar 2022
Ledelse af pædagogiske processer ID 7631 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
7. september 2021
21. januar 2022
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
9. september 2021
21. januar 2022
Social inklusion Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
13. september 2021
28. marts 2022
Den pæd. læreplan og udvikl. af.. ID 7637 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. september 2021
4. april 2022
Leg, kreativitet og læring ID 7629 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. september 2021
29. marts 2022
Den pæd. læreplan og udvikl. af.. ID 7639 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
14. september 2021
5. april 2022
Leg, kreativitet og læring ID 7628 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
15. september 2021
30. marts 2022
Den pæd. læreplan og udvikl. af.. ID 7638 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
15. september 2021
6. april 2022
Leg, kreativitet og læring ID 7627 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. september 2022
6. december 2022
Demens, omsorg og aktivitet Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. september 2022
18. november 2022
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. september 2022
6. december 2022
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø

Uddannelsens veje