Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde. Det kan også være leg, kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

Diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det vil fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Brugerperspektiv, ressourceorientering og selvbestemmelse, hvor du får viden om metoder til at øge borgeres selvbestemmelse og deltagelse i samfund og demokrati; emner er fx brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse
 • Børns og unges læreprocesser i pædagogiske læringsmiljøer med teorier, begreber og viden om bl.a. dannelse, opdragelse, læring og socialisering, etik og værdier i pædagogisk arbejde, børne- og ungdomskultur, børne- og ungdomskultur og nye metoder i pædagogisk praksis
 • Børn, unge og familier i udsatte positioner med teorier, begreber og viden om bl.a. chance-ulighed og levevilkår, børn og unges egen oplevelse af deres situation, syn på børns udvikling, socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, som bl.a. giver forudsætninger for at være med til at udvikle læreplaner; desuden til at samarbejde om børns trivsel, dannelse og læring med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Ledelse af pædagogiske processer med teorier, begreber og viden om bl.a. offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer, pædagogisk ledelse i forskellige kontekster, konsulentvirksomhed, kommunikation, formidling og metoder til evaluering
 • Leg, kreativitet og læring, der handler om at styrke børns leg fra et børneperspektiv – bl.a. gennem udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
 • Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion, der giver viden om funktionsnedsættelser og de forhindringer, der kan være for fuld deltagelse og livskvalitet; du kan samarbejde med såvel borgere med funktionsnedsættelse som med professionelle om udvikling af medborgerskab og deltagelse for borgere med funktionsnedsættelser
 • Pædagogik og relationsarbejde med teorier, begreber og viden om bl.a. individ, fællesskaber og samfund, samfundsmæssige og institutionelle rammer, professionsforståelse, identitetsdannelse, kompetenceudvikling og metoder til videnindsamling og dokumentation
 • Social inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i kontekst, udvikling af social deltagelse, inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber, brugerinddragelse og andre strategier til en inkluderende indsats

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Langt de fleste af de meget få nyuddannede (under 60) er beskæftiget inden for dag- og døgninstitutionsområdet.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2018
11. januar 2019
Børn og unges læreprocesser i pæd. læreproc. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
25. januar 2019
Afgangsprojekt - Pæd. og socialpæd. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2018
11. januar 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. oktober 2018
14. december 2018
Brugerperspek. - Resourceori. og selvbestem. 6101 Dagundervisning 4180 Sorø
*
7. januar 2019
25. juni 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner BORNHO Dagundervisning 3700 Rønne
*
7. januar 2019
25. juni 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner BORNHO Dagundervisning 3700 Rønne
*
8. januar 2019
14. marts 2019
Leg, kreativitet og Læring, Billund, hold 3 Dagundervisning 7190 Billund
*
14. januar 2019
15. juni 2019
Den pædagogiske læreplan og udvikling, hold 3 Dagundervisning 6270 Tønder
*
14. januar 2019
1. marts 2019
Social inklusion Dagundervisning 7400 Herning
*
15. januar 2019
15. juni 2019
Den pædagogiske læreplan og udvikling, hold 4 Dagundervisning 6270 Tønder
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Den pædagogisk læreplan og udv.af læringsm. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Social inklusion Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
17. maj 2019
Social inklusion Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. januar 2019
29. maj 2019
Leg, kreativitet og Læring, Esbjerg, hold 1 Dagundervisning 6710 Esbjerg V
*
23. januar 2019
25. juni 2019
Den pædagogiske læreplan og udvikling af lærem. Dagundervisning 5471 Søndersø
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Børn og unges læreprocesser i pædagogiske læringsm Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Den pædagogiske læreplan og udvikling af lærem2119 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Social inklusion Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Social inklusion Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
29. januar 2019
15. maj 2019
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2019
25. juni 2019
Børn, unge og familier i udsatte positioner Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Social inklusion Dagundervisning 1799 København V
*
18. februar 2019
5. april 2019
Leg, Kreativitet og Læring Dagundervisning 5230 Odense M
*
21. februar 2019
11. april 2019
Brugerperspek. - Resourceori. og selvbestem. 6384 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
26. februar 2019
4. juni 2019
Børn unge og familier i udsatte positioner ID 6387 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. februar 2019
11. juni 2019
Social inklusion ID 6132 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. marts 2019
1. maj 2019
Ledelse af pædagogiske processer, ID 6385 Dagundervisning 4180 Sorø
*
18. marts 2019
21. maj 2019
Leg, kreativitet og Læring, Billund, hold 4 Dagundervisning 7200 Grindsted
*
4. april 2019
23. maj 2019
Ledelse af pædagogiske processer, ID 6386 Dagundervisning 4180 Sorø
*
13. august 2019
29. oktober 2019
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. august 2019
15. december 2019
Leg, kreativitet og Læring, Esbjerg, hold 2 Dagundervisning 6710 Esbjerg V
*
19. august 2019
10. januar 2020
Ledelse af pæd. processer Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
22. august 2019
10. oktober 2019
Nedsat funktionsevne udvikling og inklusion ID6389 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. august 2019
10. januar 2020
Leg, kreativitet og læring Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Pædagogik og relationsarbejde Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
3. september 2019
15. december 2019
Social inklusion Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
16. december 2019
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
16. december 2019
Social inklusion Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Ledelse af pædagogiske processer Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2019
10. december 2019
Pædagogik og relationsarbejde ID 6131 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. januar 2020
19. maj 2020
Leg, kreativitet og Læring, Esbjerg, hold 3 Dagundervisning 6710 Esbjerg V

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.