Diplomuddannelsen i pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD

Uddannelsen giver dig viden og metoder til at at udvikle pædagogisk og socialpædagogisk praksis. Uanset om du arbejder med børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Området er bredt. Du kan fx reflektere over børns og unges liv og kultur. Eller du kan beskæftige dig med emner som ledelse, social inklusion, familier i udsatte positioner og pædagogisk miljøarbejde. Det kan også være leg, kreativitet og læringsmiljøer i dagtilbud.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og andre, som arbejder i området mellem pædagogik og socialpædagogik.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for pædagogisk og socialpædagogisk arbejde, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Inklusionsvejleder – AKT-vejleder

Diplommoduler kan være relevante for ressourcepersoner, der arbejder med inklusion eller AKT (adfærd, kontakt og trivsel).

Flere professionshøjskoler udbyder diplommoduler eller forløb, der er målrettet lærere, pædagoger og andre, som vil varetage den inkluderende praksis i folkeskole, dagtilbud, skolefritidsordning mv.

Den anbefalede modulsammensætning kan variere fra sted til sted, men et forløb indeholder typisk modulet Læring, kontakt og trivsel, og det vil fx omfatte 3 af modulerne:

Andre moduler kan dog også være relevante. Forhør dig hos uddannelsesstedet om muligheden for at sammensætte et forløb, som kvalificerer dig til arbejdet som inklusions- eller AKT-vejleder.

Forløbet kan kombineres med obligatoriske moduler og afgangsprojekt til en fuld pædagogisk diplomuddannelse.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Brugerperspektiv, ressourceorientering og selvbestemmelse, hvor du får viden om metoder til at øge borgeres selvbestemmelse og deltagelse i samfund og demokrati; emner er fx brugerperspektiv, empowerment, modstandsdygtighed, resiliens, demokratisk organisering og inddragelse
 • Børn, unge og familier i udsatte positioner med teorier, begreber og viden om bl.a. chance-ulighed og levevilkår, børn og unges egen oplevelse af deres situation, syn på børns udvikling, socialpædagogiske indsatser og tværfagligt samarbejde om børn, unge og familier i udsatte positioner
 • Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud, som bl.a. giver forudsætninger for at være med til at udvikle læreplaner; desuden til at samarbejde om børns trivsel, dannelse og læring med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Ledelse af pædagogiske processer med teorier, begreber og viden om bl.a. offentlig organisationsudvikling og udvikling af pædagogiske organisationer, pædagogisk ledelse i forskellige kontekster, konsulentvirksomhed, kommunikation, formidling og metoder til evaluering
 • Leg, kreativitet og læring, der handler om at styrke børns leg fra et børneperspektiv – bl.a. gennem udvikling af læringsmiljøer, der faciliterer børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber
 • Nedsat funktionsevne, udvikling og inklusion, der giver viden om funktionsnedsættelser og de forhindringer, der kan være for fuld deltagelse og livskvalitet; du kan samarbejde med såvel borgere med funktionsnedsættelse som med professionelle om udvikling af medborgerskab og deltagelse for borgere med funktionsnedsættelser
 • Pædagogik og relationsarbejde med teorier, begreber og viden om bl.a. individ, fællesskaber og samfund, samfundsmæssige og institutionelle rammer, professionsforståelse, identitetsdannelse, kompetenceudvikling og metoder til videnindsamling og dokumentation
 • Social inklusion med teorier, begreber og viden om bl.a. marginaliseringsprocesser, normalitet og afvigelse i kontekst, udvikling af social deltagelse, inkluderende pædagogik, diversitet og fællesskaber, brugerinddragelse og andre strategier til en inkluderende indsats
 • Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner, der giver forudsætninger for at samarbejde med kollegaer, forældre og tværprofessionelle om de 0 til 2-årige fra sårbare og udsatte familier og skabe læringsmiljøer, der støtter det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Den pæd. læreplan og udvikling af læringsm. 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Den pæd. læreplan og udvikling af læringsm. 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Leg, kreativitet og læring 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Leg, kreativitet og læring 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Social inklusion 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Social inklusion 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Social inklusion Aftenundervisning 4
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Tidl. indsats i dagstilbud for børn i udsatte pos. Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Ledelse af pædagogiske processer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. september 2022
18. november 2022
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. september 2022
6. december 2022
Demens, omsorg og aktivitet Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. september 2022
6. december 2022
Demens, omsorg og aktivitet Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø

Uddannelsens veje