Master i socialpædagogik
Masteruddannelse

Master i specialpædagogik og socialpædagogik

Uddannelsen giver forudsætninger for at medvirke, hvor der udvikles inkluderende pædagogiske miljøer for udsatte og sårbare børn, unge eller voksne.

Fakta

Navn:
Master i specialpædagogik og socialpædagogik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 106.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer til at undervise, lede, vejlede og ikke mindst gennemføre udviklingsarbejde inden for de special- og socialpædagogiske felter. Du kan også varetage analyse- og evalueringsarbejde.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller socialrådgivere, der arbejder med specialpædagogiske eller socialpædagogiske problemstillinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fra efteråret 2017 udbydes masteruddannelserne i specialpædagogik og socialpædagogik som én uddannelse. 

Uddannelsen giver dig viden om forskellige dimensioner af specialpædagogisk og socialpædagogisk teori og praksis. Du får indblik i samfundsmæssige, kulturelle, etiske og videnskabsteoretiske perspektiver og i forvaltning og styring af den offentlige sektors institutioner på området.

Master i specialpædagogik og socialpædagogik består af fire moduler. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning med e-learning og selvstudium.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler, der hvert vægter 15 ECTS.

Modul 1. Specialpædagogik og socialpædagogik i samfundsmæssigt og videnskabsteoretisk perspektiv

 • Specialpædagogikkens og socialpædagogikkens samfundsmæssige og kulturelle klangbund, herunder inklusion og eksklusion i stat, institution og dagligliv og forskellige forståelser af normalisering
 • Etik og videnskabsteoretiske perspektiver på forskning inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder
 • Stigmatisering, handicap og diagnosticering i specialpædagogisk og socialpædagogisk perspektiv
 • Forvaltning og styring af den offentlige sektor, herunder institutionaliserings-, decentraliserings- og forebyggelsesprocesser
 • Introduktion til kvantitative undersøgelser, statistiske metoder og dokumentanalyser

Modul 2. Specialpædagogik og socialpædagogik som professionspraksis: Problemstillinger, mål og metoder

 • Teoridannelser om pædagogik, læring og didaktik
 • Profession og professionel rolle, herunder professionernes historiske udvikling og aktuelle problemstillinger
 • Specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser og forholdet mellem teoretisk viden og praksisvidensformer; du har mulighed for at vælge mellem forskellige problem- og løsningsforståelser og fokusere på forskellige institutioner og miljøer som skole- og uddannelsesmiljøer eller bo- og døgntilbud, eget hjem eller gadeplan
 • Introduktion til kvalitative metoder, case studies og narrative tilgange

Modul 3. Praksis- og organisationsudvikling, tværfagligt samarbejde og metodeudvikling

 • Organisationsteoretiske og institutionskulturelle teorier og forståelser
 • Ledelse og organisering af specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser
 • Teorier og empirisk viden om vejledning/mentoring, konsultativ virksomhed, flerfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Teorier og metoder i forbindelse med udviklings- og evalueringsarbejde, herunder overvejelser over dokumentations- og evalueringsindsatsers politiske og administrative betydning
 • Introduktion til aktionsforskning, interventionsstudier og evaluering

Modul 4. Masterprojekt

I masterprojektet demonstrerer du din evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse - både praktiske og teoretiske - problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterafhandlingen, på heltid. Det strækker sig over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fx inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, psykologi eller pædagogik
 • Relevant professionsbachelor - eller mellemlang videregående uddannelse - som fx pædagog, lærer, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller socialrådgiver
 • Relevant diplomuddannelse inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske arbejdsområder

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Som et led i optagelsen vil du blive indkaldt til en indledende vejledningssamtale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 106.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede mastere i specialpædagogik (2013-15) fordelt på brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2020
31. august 2020
Master i specialpædagogik og socialpædagogik, modul 2 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. februar 2020
31. august 2020
Master i specialpædagogik og socialpædagogik, Modul 4 Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse