Master i sundhedsfremme
Masteruddannelse

Master i sundhedsfremme

Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at udvikle arbejdet med sundhedsfremme i forvaltninger, institutioner, virksomheder og lokalsamfundet, herunder at deltage i vidensskabelse.

Fakta

Navn:
Master i sundhedsfremme
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant bachelor, professionsbachelor eller diplomuddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling på 74.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er tværfaglig. Du lærer bl.a. om sygdom og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv.

Den henvender sig til dig, der arbejder med sundhed og forebyggelse på kommunalt og regionalt plan inden for uddannelses-, social- eller sundhedssektoren, eksempelvis som syge- og sundhedsplejerske, som ansat inden for ældreomsorg eller på et sundhedscenter. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver kompetencer til at udvikle, lede og gennemføre praktiske sundhedsfremmeprojekter. Du får også kompetencer til at planlægge og gennemføre forsknings- og evalueringsprojekter vedrørende ulighed i sundhed, borger/brugerinddragelse i sundhedsfremme samt ny teknologi i sundhed og sundhedsfremme.

Du lærer om forebyggelse og sundhedsfremme for en bred målgruppe især med fokus på måder, der reducerer uligheden i sundhed. Uddannelsen sigter mod tværfagligt samarbejde og har både sundhedsfagligt og socialvidenskabeligt indhold.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. viden om sammenhænge mellem på den ene side miljø, sociale forhold og kultur og på den anden side sygdom og sundhed. Du får også indsigt i sundheds- og socialpolitiske strategier i sundhedsfremme.

Uddannelsen består af fire moduler: Ulighed i sundhed, ressourcemobilisering i sundhedsfremmme, teknologier i sundhedsfremme og dit masterprojekt.

Undervisningen er problemorienteret og tilrettelægges som en kombination af seminarer og arbejde i projektgrupper.

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Eksamen

Der afholdes skriftlige og mundtlige prøver i løbet af uddannelsen. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af et masterprojekt samt eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af i alt 4 moduler:

  1. Ulighed i sundhed har fokus på sundhed og sygdom set i et samfundsmæsssigt perspektiv, fx i forhold til arbejds- og boligmiljø, til sociale forhold samt i forhold til kulturelle normer.
  2. Ressourcemobilisering i sundhedsfremme - i interventioner og brugerperspektiver. Andet modul ser nærmere på faglige, politiske, professionelle og pædagogiske aspekter af sundhedsfremme. 
  3. Teknologier i sundhedsfremme – organisation og evaluering Tredje modul omhandler forskellige former for styring af både større sundhedsfremmetiltag og mindre lokale projekter. Der fokuseres på dels evaluering, dels informations- og kommunikationsteknologi.
  4. Masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for det humanistiske, samfundsvidenskabelige eller sundhedsvidenskabelige område
  • Professionsbacheloruddannelse som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, lærer, pædagog, socialrådgiver, psykomotorisk terapeut eller i ernæring og sundhed
  • Relevant diplomuddannelse inden for det pædagogiske, social- eller sundhedsfaglige område

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant arbejde er i dette tilfælde arbejde med forebyggelse, rehabilitering eller sundhedsfremme.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 74.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse