Master i datadrevet organisationsudvikling
Masteruddannelse

Master i datadrevet organisationsudvikling

Uddannelsen giver forudsætninger for at designe og facilitere dataprojekter og datadrevne udviklingsprocesser i din organisation.

Fakta

Navn:
Master i datadrevet organisationsudvikling
Andre betegnelser:
MDO
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 126.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får et teoretisk fundament for at forstå, hvordan digitalisering forandrer arbejdsliv, kultur og samfund. Samtidig får du en praktisk indføring i værktøjer til at arbejde strategisk med dataanalyse, datavisualisering og datadesign.

Uddannelsen henvender sig til dig, der – ud over en humanistisk eller samfundsvidenskabelig baggrund - har erfaring med udvikling og forandring i en organisatorisk kontekst. Du kan fx arbejde med analyseopgaver, udviklingsprocesser, implementering, HR og projektledelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i datadrevet organisationsudvikling kobler og integrerer samfundsfaglig og humanistisk viden med it-faglig viden og færdigheder.

Du arbejder tværfagligt og beskæftiger dig med, hvordan data rummer nye muligheder for at kortlægge viden om dit arbejdsfelt. Det kan fx handle om at få bedre kendskab til brugere gennem de digitale spor, de afsætter, eller ved at samkøre data fra forskellige systemer.

Uddannelsen giver forståelse for analytiske, politiske, etiske og strategiske aspekter af dataficering og redskaber til at arbejde helhedsorienteret med dataledelse.

På uddannelsen får du bl.a.:

 • Analytiske værktøjer til at forstå og kortlægge datamuligheder og dataudfordringer i din organisation
 • Erfaring med analyseteknikker som machine learning, netværksanalyse, semantisk analyse og datavisualisering
 • Metoder til at udvikle og afvikle interventioner i din organisation med afsæt i nye dataformer
 • Kompetencer til at vurdere dataetiske spørgsmål i forbindelse med nye opgaver

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Fem moduler (45 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges med kursusundervisning, dels på seminarer, dels via it-støttede aktiviteter, dels via et 3-dages datasprint, hvor deltagerne arbejder med egen dataanalyse i samarbejde med eksperter og gæster. Der er 2-3 seminarer på hvert semester. Du deltager i projekter og skriver opgaver i tilknytning til undervisningen.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit tema.

1. semester: Kortlægning af organisationens datasituation

Forløbet handler om tekniske, organisatoriske, etiske og politiske dynamikker, der er nødvendige for at sætte en retning for nye dataprojekter. Du udvider dit teoretiske og tekniske vokabular, så du er i stand til at debattere emner som fx kunstig intelligens, evidens og overvågning.

Semestret indeholder to moduler:

 • Humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på data (10 ECTS)
 • Organisationens datainfrastruktur (5 ECTS)

I dialog med din organisation formulerer du den dataproblematik, du skal arbejde med på de resterende semestre.

2. semester: Praktisk erfaring med dataintensive analyseteknikker

Du anvender og afprøver konkrete analyseteknikker på en problemstilling, der er relevant for din organisation. Med afsæt i den kortlægning, du lavede på første semester, udfører du en række eksperimenter i relation til den dataproblematik, du har valgt at arbejde med.

Semestret indeholder to moduler:

 • Introduktion til digitale metoder (5 ECTS)
 • Sprint: Analyse af store datamængder (10 ECTS)

Dit arbejde i 2. semester resulterer i et konkret produkt, fx en datavisualisering eller et interaktivt datascape som prototype på, hvordan nye digitale data og metoder kan skabe indsigt.

3. semester: Forandring af organisationens dataabejde

Du gennemfører et konkret forandringsprojekt i din organisation med afsæt i de to foregående semestres arbejde. Du arbejder med at identificere strategiske muligheder og udvikle metoder til at lave et design og en plan for projektet, herunder at få inddraget de rigtige aktører og relevant viden.

Semestret består af et modul:

 • Organisationsudvikling gennem design af strategiske datainterventioner (15 ECTS)

4. semester: Masterprojekt

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt (15 ECTS), hvor du skal demonstrere din faglige og videnskabelige kompetenceudvikling samt din evne til at formidle egen viden.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år. 

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum have en bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af datadrevet organisationsudvikling.

Relevante uddannelser er fx:

 • Bachelor- og kandidatuddannelser inden for samfundsvidenskab og humaniora, fx uddannelser inden for kommunikation, antropologi, filosofi, læring, statskundskab, organisation, markedsføring, HR og strategi
 • Professionsbacheloruddannelser i krydsfeltet mellem data, samfund og organisation, fx uddannelser inden for offentlig administration og journalistik
 • Mellemlange videregående uddannelser inden for kommunikation, psykologi, læring, organisation, markedsføring, HR og strategi
 • Diplomuddannelser inden for kommunikation, psykologi, læring, organisation, markedsføring, HR og strategi

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erfaring er fx arbejde med organisatoriske analyse-, udviklings-, implementerings-, HR- eller ledelsesopgaver.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 31.500 kr. pr. semester og ca. 126.000 kr. for hele uddannelsen.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en master i datadrevet organisationsudvikling kan du arbejde i forskelle jobfunktioner i både offentlige og private virksomheder. Det kan være styrelser, konsulentvirksomheder eller HR- og markedsføringsafdelinger inden for stort set alle brancher.

Du kan arbejde med analytiske opgaver i den offentlige forvaltning, fx inden for social- og sundhedsområdet.

Du kan arbejde i industrier og organisationer, som anvender Big Data i deres beslutningsprocesser, men du kan også arbejde med metoder som machine learning, automatiseret tekstanalyse, netværksanalyse og clustering i forhold til produkter, processer, brugere og kundesegmenter i store som mindre virksomheder.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse