Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at varetage opgaver med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.

Fakta

Navn:
Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du udvikler din procesforståelse og kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af kemiske, biokemiske og farmaceutiske produkter.  Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og i analysemetoder inden for forskning og udvikling.

Uddannelsen henvender sig fx til laboranter, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere, bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for procesteknologi, bioteknologi og analytisk kemi, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien. Du lærer fx at kombinere viden om kemiske og biologiske processer med teknologisk indsigt.

Desuden udbygger du dine færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde.

Du kan specialisere dig inden for to forskellige uddannelsesretninger. Uddannelsen sammensættes af obligatoriske moduler, retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 

Retningerne er:

 • Molekylær- og cellebiologi
 • Procesteknologi og kemisk syntese

Du kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af: 

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen TD Bioteknologi, procesteknologi og kemi - samt evt. retningsbetegnelsen Molekylær- og cellebiologi eller Procesteknologi og kemisk syntese.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Biotechnology, Process Technology and Chemistry.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Almen kemi (fysisk kemi) med undervisning i bl.a. reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi
 • Anvendt matematik med undervisning i bl.a. tal og ligninger, funktioner, differentialregning og integralregning
 • Bioorganisk kemi med undervisning i bl.a. nukleinsyrer, proteiner, lipider og metabolisme

Hver uddannelsesretning indeholder retningsspecifikke moduler svarende til mindst 15 ECTS samt valgfrie moduler svarende til maks. 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Molekylær- og cellebiologi

 • Analytisk biokemi (10 ECTS)
 • Cellebiologi (5 ECTS)
 • Proteinoprensning (10 ECTS)

Procesteknologi og kemisk syntese

 • Analytisk spektroskopi (5 ECTS)
 • Anvendt statistik og forsøgsdesign (5 ECTS)
 • Automation og indregulering af procesanlæg (5 ECTS)
 • Instrumentel analyse (5 ECTS)
 • Kvalitetssikring i bioteknologiske processer (5 ECTS)
 • Mikrobiologi og fermenteringsteknologi (5 ECTS)
 • Reaktionsmekanismer (5 ECTS)
 • Separationsprocesser (5 ECTS)
 • Synteseteknik (5 ECTS)

Bioteknologi, procesteknologi og kemi uden retning

Gennemfører du uddannelsen uden retning, skal du have valgfrie/retningsspecifikke moduler svarende til 30 ECTS. Heraf skal moduler inden for fagområdet fylde mindst 15 ECTS, mens moduler uden for fagområdet højst må fylde 15 ECTS.

Valgfrie moduler

 • Analytisk spektroskopi (5 ECTS)
 • Biokemisk analyseteknik (5 ECTS)
 • Enzymteknologi (5 ECTS)
 • Fagrettet engelsk (5 ECTS)
 • It, algoritmer og kunstig intelligens (5 ECTS)
 • Molekylærbiologi (5 ECTS)
 • Proteinoprensning (10 ECTS)
 • Separationsprocesser (5 ECTS)
 • Synteseteknik (5 ECTS)

Du kan vælge valgfag blandt de valgfrie moduler samt uddannelsens retningsspecifikke moduler. Desuden kan du vælge moduler uden for uddannelsens fagligområde, dog højst svarende til 15 ECTS-point.

Tal med uddannelsesstedet om relevante valgfrie moduler.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudier og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx laborant, procesteknolog inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- eller procesteknologi -  eller jordbrugsteknolog
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 90.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en TD i bioteknologi, procesteknologi og kemi kan du bl.a. arbejde med udvikling, kvalitetssikring og produktion i levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien og den kemiske, mikrobiologiske og biokemiske industri. Desuden med rådgivnings- og analyseopgaver i miljøforvaltninger og laboratorier.

Se fx job som

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af relativt få nyuddannede (under 160) er beskæftiget inden for Medicinalindustri samt Forskning og udvikling. Andre er beskæftiget på Videregående uddannelser som undervisere og forskere. Andre brancher er Fremstilling af maling, sæbe mv., Kemisk industri samt Rådgivende ingeniører.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
29. oktober 2020
15. december 2020
Bioorganisk kemi, ID 7634 Aftenundervisning 4180 Sorø
*
29. oktober 2020
16. december 2020
Enzymteknologi, ID 7635 Aftenundervisning 4180 Sorø
*
1. februar 2021
15. juni 2021
Afgangsprojekt Bioteknologi - uden retning Dagundervisning 2200 København N
*
4. februar 2021
20. maj 2021
IT, Algoritmer og Kunstig intelligens Dagundervisning 2200 København N
*
8. februar 2021
31. maj 2021
Almen kemi (fysisk kemi) Dagundervisning 2200 København N
*
24. februar 2021
9. juni 2021
Analytisk spektroskopi Dagundervisning 2200 København N
*
25. februar 2021
3. juni 2021
Molekylærbiologi Dagundervisning 2200 København N
*
4. marts 2021
22. april 2021
Mikrobiologi og fermenteringsteknologi, ID 7636 Aftenundervisning 4180 Sorø

Uddannelsens veje