Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at arbejde med udvikling, kvalitetsstyring og optimering i procesindustrien.

Fakta

Navn:
Bioteknologi, procesteknologi og kemi (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 100.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du udvikler dit kendskab til praksis inden for laboratorie- og procesteknologisk analyse og produktion, så du kan være med, når virksomheden skal udvikle, kvalitetssikre og optimere procesanlæg til fremstilling af kemiske, biokemiske og farmaceutiske produkter.  Du får desuden indblik i kvalitetsstyring og analysemetoder inden for forskning og udvikling.

Uddannelsen henvender sig fx til laboranter, procesteknologer, laboratorie-, levnedsmiddel- og mejeriteknikere samt bioanalytikere og ingeniører. Det kan være kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på procesområdet. Desuden til biologer, som ønsker en mere teknisk profil.

Foto: Getty Images

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en ny viden om de metoder og den praksis, som benyttes inden for procesteknologi, bioteknologi og analytisk kemi, herunder kendskab til de systemer og apparater, der anvendes i procesindustrien.

Du lærer fx at kombinere viden om kemiske og biologiske processer med teknologisk indsigt.

Desuden udbygger du dine færdigheder i at analysere kemiske, bioteknologiske og procesteknologiske problemstillinger og komme med løsningsforslag. Du får også indsigt i eksperimentelt arbejde.

Opbygning

Uddannelsen består af.

 • Tre obligatoriske moduler
 • Et antal valgfrie moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af: 

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen TD Bioteknologi, procesteknologi og kemi.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Biotechnology, Process Technology and Chemistry.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Almen kemi (fysisk kemi) med undervisning i bl.a. reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi
 • Anvendt matematik med undervisning i bl.a. tal og ligninger, funktioner, differentialregning og integralregning
 • Bioorganisk kemi med undervisning i bl.a. nukleinsyrer, proteiner, lipider og metabolisme

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Analytisk spektroskopi (5 ECTS)
 • Anvendt statistik og forsøgsdesign (5 ECTS)
 • Automation og indregulering af procesanlæg (5 ECTS)
 • Biokemisk analyseteknik (5 ECTS)
 • Cellebiologi (5 ECTS)
 • Enzymteknologi (5 ECTS)
 • Fagrettet engelsk (5 ECTS)
 • Farmakologi og medicinalkemi (5 ECTS)
 • Forandrings- og procesledelse (5 ECTS)
 • Instrumentel analyse (5 ECTS)
 • It, algoritmer og kunstig intelligens (5 ECTS)
 • Kvalitetssikring i bioteknologiske processer (5 ECTS)
 • Mikrobiologi og fermenteringsteknologi (5 ECTS)
 • Miljø og innovation (5 ECTS)
 • Miljøkemi og ressourceanvendelse (5 ECTS)
 • Molekylærbiologi (5 ECTS)
 • Organisk kemi og syntesereaktioner (5 ECTS)
 • Projekt-, teamledelse og kommunikation (5 ECTS)
 • Proteinoprensning (10 ECTS)
 • Reaktionsmekanismer (5 ECTS)
 • Robotteknologi og automatisering (5 ECTS)
 • Separationsprocesser (5 ECTS)
 • Synteseteknik (5 ECTS)

Til en fuld diplomuddannelse skal du vælge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf skal moduler inden for fagområdet fylde mindst 15 ECTS, mens moduler uden for uddannelsens faglige område højst må fylde 15 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet om relevante valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudier og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx laborant, procesteknolog inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- eller procesteknologi -  eller jordbrugsteknolog
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 100.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en TD i bioteknologi, procesteknologi og kemi kan du bl.a. arbejde med udvikling, kvalitetssikring og produktion i levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien og den kemiske, mikrobiologiske og biokemiske industri.

Desuden med rådgivnings- og analyseopgaver i miljøforvaltninger og laboratorier.

Se fx job som

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Se Masteruddannelser.

Uddannelsens veje