diplomuddannelsen i borgernær sundhed
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Borgernær sundhed

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i borgernær sundhed har fokus på de ofte komplekse sundhedsudfordringer, der påvirker livssituationen for svækkede ældre borgere og deres pårørende.

Fakta

Navn:
Borgernær sundhed
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du specialiserer dig i at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser og samarbejde med borgere og pårørende og med forskellige parter i sundhedsvæsenet om at skabe faglig sammenhæng på tværs af sektorer og aktører.

Uddannelsen henvender sig især til medarbejdere i kommunernes nære sundhedsvæsen, fx i hjemmesygeplejen, eller andre, der løser rehabiliterings- og sundhedsopgaver.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver metoder til systematisk at vurdere komplekse borgernære problemstillinger og iværksætte relevante forløb for borgeren.

Du lærer også at formidle faglig viden og inddrage borgere, pårørende og samarbejdspartnere i beslutninger og handlinger.

Opbygning

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, et obligatorisk retningsspecifikt modul samt valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet artiklen Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Undervisning

Undervisningsformen kan veksle mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De to fælles obligatoriske moduler for den sundhedsfaglige diplomuddannelse er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS), som ligeledes er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

 • Borgernær sundhedspraksis (10 ECTS), som bl.a. giver forudsætninger for at analysere problemstillinger tæt på praksis og koordinere indsatser i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Valgmoduler

Retningsspecifikke valgmoduler er:

 • Akut sygepleje (5 ECTS)
 • Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i ældreplejen - set i et dobbeltperspektiv (10 ECTS)
 • Borgerinddragelse (10 ECTS)
 • Koordinering af komplekse forløb (10 ECTS)
 • Svækkede ældre (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS, heraf mindst 10 ECTS inden for de retningsspecifikke moduler.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. oktober 2021
4. marts 2022
Koordinering af komplekse forløb Dagundervisning 3400 Hillerød
*
10. november 2021
10. december 2021
NÆS - Akut Sygepleje - id 8056 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. november 2021
10. november 2022
Specialuddannelse i Borgernær sygepleje, ID 8109 Dagundervisning 4700 Næstved

Uddannelsens veje