Andre ungdomsuddannelser

Forberedende grunduddannelse - FGU

FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du kan tage den forberedende grunduddannelse på en FGU-skole i din kommune. Uddannelsen består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor, du kan vælge imellem.

De tre uddannelsesspor er:

 • almen grunduddannelse - agu
 • produktionsgrunduddannelse - pgu
 • erhvervsgrunduddannelse – egu

 

På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.

Både på basisforløbet og uddannelsessporene kan du få undervisning på forskellige niveauer. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig.

Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU i mere end to år.

Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).

Se video om FGU

Se video om den forberedende grunduddannelse:

Almen grunduddannelse

Den almene grunduddannelse (agu) er for dig, der gerne vil forbedre dig i boglige fag for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Agu består af undervisning i fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Mød Freja, der er agu-elev:

Video: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Teori i praksis

Undervisningen er tæt koblet til praksis. Det betyder, at I arbejder med, hvordan man kan bruge den teoretiske viden til at løse problemer ude i virkeligheden.  Derudover arbejder I med forskellige projekter og temaer på holdet.

De obligatoriske fag på agu er:

 • Dansk/dansk som andetsprog
 • Matematik

Samt et af følgende fag:

 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Identitet og medborgerskab

Derudover skal du vælge mindst ét valgfag:

 • Engelsk
 • Identitet og medborgerskab
 • Naturfag
 • PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære)
 • Samfundsfag
 • Teknologiforståelse

 

I løbet af din agu kan du også komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højst 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På agu kan du blive kvalificeret til efterfølgende at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller en 2-årig hf eller anden gymnasial uddannelse.

For at blive kvalificeret til at kunne starte direkte på den 2-årige hf, skal du tage forberedelseseksamen til den 2-årige hf, der består af følgende fag:

 • Dansk D eller dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Samfundsfag på mindst G-niveau
 • Naturfag på mindst G-niveau

Prøver og beviser

På agu skal du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik og et ekstra fag, når du har fulgt fagene på G-, E- eller D-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

I det eller de andre fag, du har fulgt på enten g-, e- eller d-niveau, får du en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Når du afslutter agu med forberedelseseksamen til den 2-årige hf, får du et uddannelsesbevis.

Produktionsgrunduddannelse

Produktionsgrunduddannelsen (pgu) er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde, men også gerne vil forbedre dig i dansk og matematik. 

Mød Thomas, der er pgu-elev:

Video: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Undervisning på værksted

Undervisningen foregår på et af skolens værksteder, hvor du fx kan arbejde med at lave mad i et køkken, bygge ting på et træværksted eller producere video på et medieværksted.

Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Det er forskelligt, hvilke værksteder der er på den enkelte skole. Men skolerne kan have værksteder inden for følgende 12 faglige temaer:

 • Omsorg og sundhed
 • Handel og kundeservice
 • Turisme, kultur og fritid
 • Musisk og kunstnerisk produktion
 • Mad og ernæring
 • Miljø og genbrug
 • Jordbrug, skovbrug og fiskeri
 • Byg, bolig og anlæg
 • Kommunikation og medier
 • Motor og mekanik
 • Service og transport
 • Industri (plast, metal mm)

 

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære) samt eventuelle valgfag.

I løbet af din pgu kan du komme i praktik i en lokal virksomhed i op til 2 uger ad gangen (højst 4 uger hvert halve år), hvor du kan få erfaring med dagligdagen på en arbejdsplads. Du kan også kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser.

På pgu bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Prøver og beviser

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på fgu 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du afslutter dit faglige tema på fgu 1- eller 2-niveau, får du en standpunktsbedømmelse, hvor det bliver vurderet, om du har bestået/ikke bestået.  

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten g-, e- eller d-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, herunder karakterer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter pgu med en faglig prøve på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Erhvervsgrunduddannelse

På erhvervsgrunduddannelse (egu) er du i praktik i en virksomhed det meste af tiden og lærer at indgå i dagligdagen på en almindelig arbejdsplads. Du kan fx komme i praktik som mekaniker, maler eller serviceassistent.

Mød Mathias, der er egu-elev:

Video: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Praktik og skoleforløb

Egu veksler mellem virksomhedspraktik og skoleforløb, hvor du får undervisning, der er relevant for din praktik.

Du får også undervisning i dansk, matematik og PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære).

Derudover kan du kombinere dit uddannelsesspor med elementer fra andre ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser eller ophold på en højskole.

Inden du starter i praktik, bliver der lavet en praktikaftale mellem dig og virksomheden. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er, og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. Det er et krav, at praktikken skal bidrage til at opfylde de mål, der er i din uddannelsesplan.

På egu bliver du kvalificeret til efterfølgende at fortsætte som ufaglært i et job inden for et af de områder, du har arbejdet med eller fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Prøver og beviser

På egu kan du afslutte dit faglige tema med en prøve på fgu 3-niveau. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.

Hvis du har fulgt fagene dansk og matematik samt eventuelt et ekstra fag, på enten g-, e- eller d-niveau, så skal du til afsluttende prøver. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, du har opnået og evt. også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter egu på fgu 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.

Uddannelsessteder

Du kan følge undervisningen på en af de FGU-skoler, der er tilknyttet FGU-institutionen i din kommune. Der er mange FGU-institutioner i Danmark, hvoraf en del dækker flere kommuner. Se uddannelsessteder på kortet.

Adgang og optagelse

Du kan starte på FGU direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du fx ikke er vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det skal ske efter aftale med din vejleder i kommunen og i samarbejde med dine forældre.

Du kan også starte på FGU, hvis du har været i gang med anden ungdomsuddannelse, som du ikke har gennemført. Det gør du ved at snakke med din vejleder i kommunen.

Der er ingen adgangskrav til FGU. Men for at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Dernæst laver I sammen en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan du opnår de mål, du har om uddannelse eller job. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

På FGU-skolen får du lavet en forløbsplan, der beskriver dit uddannelsesforløb. Det kan være valg af uddannelsesspor, erhvervstræning, virksomhedspraktik, kombinationsforløb og valgfag.

FGU henvender sig til unge under 25 år, men du kan i særlige tilfælde starte på FGU, efter du er fyldt 25 år. Det kræver, at din vejleder i kommunen vurderer, at FGU er det rette tilbud for dig, og at du er indforstået med det.

Optagelse

På basisforløbet er der løbende optagelse, mens der på de tre uddannelsesspor (agu, pgu og egu) er optagelse to gange om året - i januar og i august.

Du starter på det niveau på uddannelsen, som passer til dine behov og forudsætninger.

Økonomi

Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2022 er skoleydelsen følgende:

Elever på FGU

Takst pr uge

Under 18 år388

18 år og derover, hjemmeboende

672
18 år og derover, udeboende1557

Forsørgertillæg, ikke-enlige

606
Forsørgertillæg, enlige1520

På erhvervsgrunduddannelsen (egu) får du elevløn, når du er i praktik. Hvis arbejdsområdet har en kollektiv overenskomst, får du løn efter overenskomsten. I andre tilfælde skal elevlønnen svare til, hvad der normalt gælder for området.

Fremtidsmuligheder

Med en FGU kan du blive kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse, en 2-årig hf eller gå direkte ud i et ufaglært job.

Dine muligheder efter FGU afhænger af, hvilket uddannelsesspor du har fulgt, hvilke fag du har taget, og hvilket niveau du har opnået i dine fag.

Adgang til hf

For at blive kvalificeret til at starte på den 2-årige hf, skal du tage forberedelseseksamen til hf på agu. Den består af følgende fag, der skal bestås:

 • Dansk D eller dansk som andetsprog D
 • Engelsk D
 • Matematik D
 • Samfundsfag på mindst G-niveau
 • Naturfag på mindst G-niveau

Adgang til erhvervsuddannelse

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses afgangseksamen.

Hvis du ikke har bestået afgangseksamen, men har fået mindst 2,0 i dansk og matematik på g-niveau, kan du blive optaget via en samtale på erhvervsskolen.

Du kan læse mere om adgangskrav til erhvervsuddannelserne for dig, der er gået ud af skolen

FGU-baseret erhvervsuddannelse (FGU-eud)

Hvis du af faglige, personlige eller sociale årsager ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse med oplæring i en virksomhed, kan du blive FGU-lærling. 

Det betyder, at du tager din erhvervsuddannelse på FGU. En FGU-baseret erhvervsuddannelse tager udgangspunkt i lige præcis det, du er god til, og lægger særlig vægt på praktisk oplæring. Uddannelsen har samme mål og niveau som tilsvarende erhvervsuddannelser, og du afslutter med de samme prøver og beviser.

For at blive FGU-lærling skal du være FGU-elev på produktionsgrunduddannelsen (pgu). Din FGU-skole skal også have vurderet, at du ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse på almindelige vilkår.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte din vejleder eller lærer på FGU. 

Læs også mere om den FGU-baserede erhvervsuddannelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Adgang til en 3-årig gymnasial uddannelse

For at blive optaget på en 3-årig gymnasial uddannelse skal du blandt andet have bestået 9. klasses afgangseksamen og søge optagelse senest 2 år efter, du afsluttede 9. klasse. Du skal søge optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen.

Der gælder også andre adgangskrav, som du kan læse om i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Hvis du ikke opfylder alle adgangskravene eller søger optagelse senere end to år efter, du afsluttede 9. klasse, kan du gå til optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Læs mere om optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 1-3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information