Foto af pilot
Andre uddannelser

Pilot

På uddannelsen lærer du at føre et luftfartøj sikkert fra start til landing sammen med en anden pilot.

Fakta

Navn:
Pilot
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
2-4 år
Adgangskrav:
Gode skolekundskaber i dansk, engelsk og matematik. Desuden godt helbred samt bestået de medicinske prøver til flyvercertifikat og en optagelsesprøve
Økonomi:
Uddannelsen koster 600.000-800.000 kr. Den integrerede uddannelse berettiger til at søge SU

På uddannelsen til erhvervspilot lærer du at planlægge flyvningen.

Det sker bl.a. ved at indhente relevante oplysninger om vejr, rute og passagerer.

Som færdiguddannet får du det certifikat, der svarer til den flytype (fastvinget eller helikopter), du skal bruge i et job som civil erhvervspilot.

Uddannelsen til erhvervspilot giver dig jobmuligheder ved større eller mindre flyselskaber.

Foto: GettyImages

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til erhvervspilot består af niveaudelte pilotuddannelser, som tages trinvis - enten integreret eller modulopdelt. Alle danske flyveskoler er godkendt efter det nye regelsæt, udstedt af Det europæiske agentur for luftfartssikkerhed, EASA. Trafik- og byggestyrelsen er ved at indføre de nye regler i Danmark.

Integreret uddannelse betyder, at uddannelsens trin tages lige efter hinanden som et sammenhængende forløb. Skolen er ansvarlig for tilrettelæggelsen af uddannelsen. Uddannelsen er intensiv og varer typisk omkring 2 år. Der er ikke mulighed for erhvervsarbejde ved siden af.

De flyveskoler, der udbyder den integrerede uddannelse, kan have sammensat uddannelsesforløbet forskelligt. Derfor er det en god ide at kontakte skolerne for at undersøge forskelle i struktur og økonomi.

Den modulopdelte uddannelse tages et trin ad gangen og typisk afbrudt af perioder med job ind imellem. På denne måde skal du regne med en uddannelsestid på omkring 4 år. Du har dermed selv ansvaret for at gennemføre uddannelsen, herunder overholde de deadlines, som lovgivningen sætter.

Uddannelsen til erhvervspilot består af følgende uddannelseselementer:

  • PPL, Private Pilot Licence, er den grundlæggende pilotuddannelse og første trin i uddannelsen for erhvervspiloter. Et privatflyvercertifikat giver ret til uden vederlag at flyve de små og mindre flytyper, som man har erhvervet rettighed til (type rating).
  • CPL, Commercial Pilot Licence, giver ret til som styrmand og pilot at flyve fly, der udnyttes til erhvervsmæssig flyvning. Denne uddannelse er andet trin for erhvervspilotelever.
  • ATPL, Airline Transport Pilot Licence, er sidste trin i uddannelsen og giver ret til at arbejde som kaptajn på tunge luftfartøjer. Denne del tages typisk efter nogle års praksis som styrmand. ATPL kan opnås af piloter, der enten har opnået et vist erfaringsniveau med store fly, eller har opnået et bestemt antal flyvetimer totalt og desuden har aflagt flere praktiske prøver over for luftfartsmyndighederne.

I uddannelserne indgår erhvervelse af en række rettigheder. Det kan være ret til instrumentflyvning samt flyvning med flermotorede fly. Ud over certifikatet skal piloter opnå såkaldt type rating - rettighed til at flyve hver enkelt flytype i de klasser, som certifikatet giver ret til at flyve. Store trafikfly har hver deres type rating. Det betyder, at du som elev skal have en type rating på den flytype, du skal flyve, for at komme i betragtning til et job.

Alle uddannelsernes indhold består af en teoretisk del og praktisk flyvning.

I teoridelen undervises bl.a. i fagene aerodynamik, aeroplan- og motorlære, flyveplanlægning, flyveinstrumenter, navigation, meteorologi, love og bestemmelser. Herudover undervises i flyvemedicin, flyvepsykologi mv. Fagene afsluttes med skriftlige prøver over for myndighederne (Trafik- og byggestyrelsen).

Den praktiske del af uddannelsen gennemføres som flyvning i en- og tomotoret fly samt eventuelt i simulator. Der er forskelle på de simulatorer, som anvendes af de enkelte skoler. Spørg på skolerne, hvilken type de anvender.

Uddannelsen afsluttes med flere praktiske flyveprøver, der altid aflægges på fly over for kontrollanter fra Trafik- og byggestyrelsen.

Det samlede uddannelsesforløb giver adgang til de certifikater og beviser, der kvalificerer til ansættelse som flystyrmand i større luftfartsselskaber.

Alle danske skoler uddanner erhvervspiloter på fastvingede fly, mens Billund Air Center og Learntofly endvidere tilbyder uddannelsen til civil helikopterpilot.

Enkelte skoler tilbyder et modul inden for aerobatics (kunstflyvning) samt ekstra timer på tomotoret fly for at opfylde kravene for ansættelse som flyvestyrmand i SAS.

De fleste flyveskoler tilbyder en integreret uddannelse, der er opbygget i trin med vekslende teoretiske og praktiske øvelser. Hvert trin afsluttes med prøver.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

  • være fyldt 18 år (for CPL dog 21 år)
  • have gode skolekundskaber i dansk, engelsk og matematik
  • have et almindeligt godt helbred og have gennemgået en helbredsundersøgelse samt bestået de medicinske prøver til trafikflyvercertifikat, der kræves af Trafik- og byggestyrelsen

Skolerne kan herudover have optagelsesprøver og stille yderligere krav.

Helbredsundersøgelse

Undersøgelsen, der er betegnet Medical Class 1, skal sikre, at du opfylder de helbredsmæssige krav for at blive trafikflyver. Du skal være fuldstændig rask og ikke have gener af nogen art. Du skal have normalt syn, eventuelt opnået ved hjælp af briller eller kontaktlinser.

Følgende skal desuden være helt normalt: farvesans, hørelse, hjerte og kredsløb, lungekapacitet, fordøjelse og stofskifte. Endelig må du ikke være bærer af en seksuelt overført sygdom og ikke have en neurologisk eller psykiatrisk diagnose af nogen art.

Helbredsundersøgelsen udføres hos en flyvelæge og skal fornys en gang om året.

Optagelse

Optagelsesprøven eller egnethedsprøven laves af den enkelte flyveskole og kan variere fra skole til skole. Den består typisk af en personlighedsanalyse, en regne- og matematikprøve, en prøve i engelsk, en håndelagsprøve i flysimulator samt en personlig samtale.

Prisen for egnethedsprøven varierer fra skole til skole. Nogle steder er den gratis og kan andre steder koste op til ca. 7.000 kr. Denne prøve betales af ansøgeren.

Økonomi

I Danmark betaler den enkelte elev selv for pilotuddannelsen. Du skal regne med, at uddannelsen kan koste mellem 650.000 og 800.000 kr., afhængig af om du køber en type rating til en bestemt flytype.

Den integrerede uddannelse giver ret til at søge SU. I nogle tilfælde kan man få forhøjet SU. Der er mulighed for at supplere sin SU med et fritidsjob under nogle dele af uddannelsen.

Priserne på flyveskolerne kan variere, og det samme kan indholdet i uddannelsen. Det er en god idé at besøge skolerne til et informationsmøde, hvor du kan få en uddannelsesaftale samt et konkret tilbud. Ofte har skolerne i samarbejde med et pengeinstitut etableret en eller anden form for finansiering af en uddannelse til erhvervspilot.

Det er vigtigt at have en aftale med skolen, hvoraf det fremgår hvad uddannelsen koster samt hvilke vilkår der gælder, hvis din uddannelse bliver forsinket, eller hvis du har behov for flere flyvetimer end skolen som udgangspunkt tilbyder.

På nogle skoler betales undervisningen forud, mens den på andre betales i rater. På nogle skoler betaler man bagud, efterhånden som man gennemfører uddannelsen.

Uddannelsessteder

På kortet øverst til højre kan du se flyveskolernes placering. Vær opmærksom på, at der er to skoler i Roskilde Lufthavn. Zoom ind på kortet for at se dem begge.

Download Trafikstyrelsens liste over godkendte danske flyveskoler.

Andre uddannelser til pilot

Fra privatpilot til trafikflyver

Ud over de godkendte flyveskoler findes en række steder i landet, hvor man kan man tage privatflyvercertifikat (PPL, Private Pilot Licence). Det er ofte flyveklubber og private instruktører, som udfører undervisningen efter EASA-regler og under ansvar over for Trafik- og byggestyrelsen. Resten af uddannelsen til trafikflyver skal foregå på en af de godkendte skoler. Her kan man vælge den integrerede uddannelse eller den modulopdelte uddannelse.

PPL-uddannelsen foregår på en række private flyveskoler i bl.a. Billund, Karup, Roskilde, Stauning, Sønderborg og Vojens.

Vær opmærksom på, at den samlede uddannelse på denne måde kan blive dyrere, da du ikke kan få merit for alle dine flyvetimer i det integrerede uddannelsesforløb.

Supplering af en militær pilotuddannelse

Hvis man har en pilotuddannelse inden for militæret (flyvevåbnet, hæren eller søværnet), kan man få trafikflyvercertifikater ved at uddanne sig på en godkendt flyveskole. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afsluttes med en praktisk prøve over for Trafik- og byggestyrelsen.

Suppleringsuddannelsen betales af eleven selv og koster i omegnen af 100.000 kr.

Pilotuddannelse i udlandet

Vil du uddanne dig til pilot i udlandet, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, hvis du vil bruge uddannelsen erhvervsmæssigt i Danmark.

Skolerne i Europa underviser efter de gældende europæiske EASA-regler, mens skolerne i USA underviser efter amerikanske regler. En pilotuddannelse taget efter andre uddannelsesstandarder end de europæiske, kan ikke umiddelbart anvendes i Europa. Der kan blive tale om efteruddannelse i Danmark, før du kan udnytte de tilknyttede rettigheder herhjemme.

Det er også vigtigt at undersøge de økonomiske forhold omkring pilotuddannelser i udlandet. Fx vil du ikke kunne få SU til den modulare uddannelse. 

Fremtidsmuligheder

Ansættelse ved de store flyselskaber forudsætter i reglen, at du kan dokumentere erfaring med et større antal flyvetimer end det, der indgår i flyveskolernes undervisning. Flyveundervisningen giver typisk 200-250 timer. Vejen til de større selskaber går derfor ofte gennem praktisk flyvning i de mindre eller halvstore selskaber.

Mange nyuddannede piloter opsamler erfaring og flyvetimer ved at arbejde for mindre selskaber i ind- og udland.

Få mere at vide

Trafikstyrelsens side om godkendte danske flyveskoler:

Ud over de danske flyveskoler findes der skoler i en række andre lande, som tilbyder pilotuddannelser efter gældende regler.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information