uddannelsen til meritpædagog
Andre uddannelser

Meritpædagog

Er du pædagogmedhjælper, værkstedsmedarbejder, dagplejer eller lignende, har du mulighed for at tage uddannelsen til pædagog som merituddannelse.

Fakta

Navn:
Meritpædagog
Varighed:
Ca. 3 år
ECTS:
Op til 150
Adgangskrav:
Mindst 5 års erhvervserfaring + enten gymnasial eksamen, 4 enkeltfag, pgu, pædagogisk assistent eller SOSU-assistent m.m. + specifikke adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 45.000 kr. Mulighed for SVU

Uddannelsen svarer til den almindelige pædagoguddannelse, og du skal opfylde de samme adgangskrav, men den indeholder kun to praktikperioder.

Uddannelsen giver dig en grundig teoretisk og praktisk viden om pædagogik. Du lærer om samspillet og udfordringerne med de børn og voksne, du arbejder med. Du får også indsigt i de organisatoriske rammer, fx hvordan man leder en institution.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som pædagog uddannes du til at tage dig af børn, unge og voksne, også dem der har særlige behov.

Merituddannelsen svarer til den almindelige pædagoguddannelse med hensyn til det faglige indhold og eksamenskrav, men omfatter kun de to korte ulønnede praktikperioder. De to lønnede praktikperioder erstattes af din forudgående erhvervserfaring.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt.

På fællesdelen lærer du om pædagogiske miljøer og aktiviteter i relation til børn, unge og voksne og at vurdere og evaluere valget af aktiviteter.

På specialiseringsdelen vælger du mellem dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Du afslutter med bachelorprojektet, hvor du skal demonstrere særlig indsigt i et afgrænset område/problem af både teoretisk og praktisk karakter.

Undervisningen kan tilrettelægges forskelligt afhængig af uddannelsessted. Den kan tilrettelægges på deltid, men også med første år på heltid og resten på deltid. Du kan dog ikke tage hele uddannelsen på heltid. Nogle uddannelsessteder kan tilrettelægge dele af undervisningen som netundervisning. Kontakt de enkelte uddannelsessteder eller se på deres hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem foredrag, kurser, projektarbejde, netundervisning og værkstedsarbejde mv. I praktikken tilstræbes det, at du kommer til at arbejde inden for nogle af de områder, hvor du ikke på forhånd har erfaring.

Læs også om den ordinære uddannelse til pædagog.

Meritpædagoguddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet. Se under Vis hold for aktuelle udbud.

Eksamen

Du vil i løbet af studiet komme op til både mundtlige og skriftlige prøver. I sidste semester udarbejder du et bachelorprojekt.

Fagoversigt

Du skal vælge en af tre specialiseringer. De tre specialiseringsdele er følgende:

  • Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod de 0-5-årige og handler om pædagogiske aktiviteter, der kan understøtte børns udvikling, trivsel, dannelse og læring
  • Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod de 6-18-årige og udover børn og unges udvikling, trivsel og læring også sætter fokus på identitetsdannelse, relationer, fællesskaber og inklusion
  • Social- og specialpædagogik, der retter sig mod børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder eller med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Specialiseringsfagene har hvert et omfang af 60 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer cirka 3 år og har et omfang af 150 ECTS. Heraf kan du tage maks. 1 år på heltid.

Du kan eventuelt få afkortet uddannelsen efter en konkret vurdering af dine forudsætninger.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de almindelige adgangskrav til pædagoguddannelsen, dvs. have én af følgende baggrunde:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2) samt bestået dansk C, naturfag C og engelsk D
  • Den pædagogisk assistentuddannelse samt bestået dansk C, samfundsfag C og engelsk E
  • Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C samt ét valgfrit fag på C-niveau. Hvert enkeltfag skal være afsluttet, dvs. der skal enten være udstedt et prøvebevis eller et deltagerbevis, jf. eksamensbekendtgørelsens bestemmelser, og karakteren for enkeltfaget skal være mindst 02

Derudover skal du have erfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende i et omfang, der svarer til mindst 5 års arbejde på fuldtid, fx som pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper, dagplejer eller legepladsmedarbejder.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Ansøgningsfristen kan afvige fra datoerne for den almindelige pædagoguddannelse og variere fra sted til sted.

Uddannelsen starter typisk i september, men kan også have andre starttidspunkter.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster ca. 50.000 kr.

Du kan søge SVU til undervisningen (maks. 1 års undervisning på heltid), hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Finansiering af uddannelsen ud over et års fuldtidsundervisning kan ske som fx en kombination af arbejde og uddannelse.

Vær opmærksom på, at nogle kommuner støtter uddannelsen af meritpædagoger. Kontakt din faglige organisation eller kommunernes jobcentre for at høre om eventuelle.