Foto af Flyveleder
Job

Flyveleder

Flyveledere overvåger og dirigerer lufttrafikken. Der findes både civile og militære flyveledere.

Fakta

Arbejdssteder:
Lufthavne og militære flyvestationer
Stillingsbetegnelser:
Flyveleder, Militær flyveleder, Air Traffic Controller
Bemærk:
Civile flyveledere skal have et gyldigt flyveledercertifikat, og militære flyveledere skal være autoriseret til at udføre flyvekontrol.

Den civile flyveleder arbejder især med fragt- og passagerfly, der følger fastlagte ruter og procedurer samt mindre fly. Militær lufttrafik består især af kampfly, transportfly og helikoptere.

Trafikken styres og overvåges bl.a. ved hjælp af radar og de flyveplaner, som flyenes piloter sender til flyvelederne. Kommunikationen foregår næsten udelukkende på engelsk.

Som flyveleder skal du kunne bære et stort ansvar og arbejde under et voldsomt psykisk pres hver eneste dag. Arbejdet udføres i skiftende vagter døgnet rundt og på alle ugens dage.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af flyveledere
Intensitet - Områdekontrollen i en stor lufthavn summer af aktivitet og travlhed.

Flyveledere skal hurtigt kunne danne sig et overblik over trafiksituationen i luften og i løbet af kort tid træffe beslutninger om en sikker og hurtig afvikling af trafikken.

Oplysningerne, som flyvelederne har til deres rådighed, får de fra flyveplaner, fra radarskærme, hvor de kan følge flyenes position, fart og højde, fra interne tv'er, gennem radiokommunikation med piloterne, via telefon fra andre flyveledere samt via data fra computere.

Flyvekontroltjenesten er opdelt i tårnkontroltjenesten, indflyvningskontroltjenesten og områdekontroltjenesten. Hver afdeling dirigerer forskellige faser af flyvningen.

I tårnkontrollen dirigerer flyvelederne trafikken på flyvepladsens baner og veje samt al lufttrafik i nærheden af lufthavnen (kontrolzonen). Fra tårnkontrollen giver man flyene tilladelse til at starte og lande, når banen er fri, og forsyner piloterne med oplysninger om aktuelle vejrforhold og trafik i nærheden.

I indflyvningskontrollen har flyvelederne ansvaret for, at ankommende og afgående fly dirigeres til og fra lufthavnens indflyvningsområde (terminalområdet).

I områdekontrollen har flyvelederne ansvaret for adskillelsen mellem fly i luftrummet uden for og oven over lufthavnens terminalområde. Når flyene forlader dansk luftrum, bliver de dirigeret af områdekontrollen i tilstødende lande.

Trafikken styres og overvåges bla ved hjælp af radar og de flyveplaner, som flyenes piloter sender til flyvelederne

AFIS-operatører udfører flyveinformationstjeneste (og ikke kontroltjeneste) på mindre lufthavne i Danmark, Færøerne og Grønland. AFIS står for Aerodrome Flight Information Service (Flyveplads Flyveinformationstjeneste).

En AFIS-operatør kontrollerer ikke flytrafikken, men informerer de fly, der beflyver lufthavnen og luftrummet omkring lufthavnen. Desuden foretager de udsendelse af flyveplaner samt andre opgaver af relevans for lufttrafikken, herunder mindre administrative opgaver.

De fleste steder forestår AFIS-operatørerne samtidig vejrobservationstjenesten, og indberetter observationer og målinger til Meteorologisk Institut.

AFIS-operatører uddannes efter behov af Flyvesikringstjenesten (Naviair).

Arbejdsplads

Civile flyveledere er ansat i Flyvesikringstjenesten (Naviair) og gør tjeneste ved flyvekontrolenheder i Billund, København, Roskilde, Rønne, Sønderborg, Aalborg og Aarhus. Se mere om Hjælpevirksomhed til transport.

Militære flyveledere er ansat ved forsvaret og gør tjeneste ved de militære lufthavne i Karup, Skrydstrup samt i København.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Flyvelederarbejde52.669 kr.--
AFIS-operatør43.373 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der bliver kun uddannet det antal civile og militære flyveledere, der er brug for. Aktuelt er optagelse på uddannelsen af 6 elever i april 2019.

De civile bliver uddannet til tjeneste i Københavns Lufthavn Kastrup i tårnkontrollen, indflyvningstjenesten eller områdekontrollen.

Pensionsalderen for civile flyveledere er 55 år (i administrativ tjeneste dog 60 år).

Militære flyveledere uddannes til tjeneste i flyvevåbnet på de militære flyvestationer. Efter uddannelsen ansættes de på kontrakt med flyvevåbnet, som de indgik ved uddannelsens start. Kontrakten løber, til man fylder 35 år. Man har mulighed for at søge om langtidsansættelse.

Mere uddannelse

Flyvesikringstjenesten afholder løbende efter- og videreuddannelseskurser for flyveledere.

Få mere at vide

Flyvesikringstjenesten
www.naviair.dk

Trafikforbundet

Dansk Flyvelederforening
www.datca.dk

CS - Centralforeningen for Stampersonel (militære flyveledere)
www.cs.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.