Foto af Aktuar
Job

Aktuar

En aktuars arbejde består primært i at lave risikovurderinger for folk.

Fakta

Arbejdssteder:
Forsikringsselskaber, Pensionskasser, Staten
Stillingsbetegnelser:
Aktuar

Det er typisk mennesker, der ønsker at sikre sig mod ugunstige situationer med økonomiske konsekvenser. Opgaverne består således i at udregne sandsynligheden for ulykker af denne art. Som aktuar laver du statistikker og udregner forsikringer for andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at du er dygtig til matematik og regning.

Samtidig skal du have et solidt kendskab til lovgivningen på området, da du har ansvaret for, at forsikringsselskabet overholder disse. En aktuar er typisk ansat i forsikringsselskaber og pensionskasser, men det er også muligt at finde beskæftigelse i staten.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Risiko - Aktuaren arbejder med forsikringsmatematik, beregning af risiko.
Risiko - Aktuaren arbejder med forsikringsmatematik, beregning af risiko.

Når du arbejder som aktuar, beskæftiger du dig med forsikring.

Den grundlæggende ide i forsikring er, at folk skal kunne sikre sig mod de økonomiske konsekvenser af en usikker begivenhed. Det er denne usikkerhed, du som aktuar forsøger at vurdere. Det gør du ved hjælp af avancerede matematiske metoder.

Det traditionelle arbejdsområde for aktuarer er beregning af livsforsikringer. Ved livsforsikringer forpligter selskabet sig til at udbetale et nærmere fastsat beløb til forsikringstageren eller familien, når forsikringstageren dør, bliver uarbejdsdygtig eller går på pension.

Aktuaren udarbejder statistik over dødelighed og andre risikoforhold, fx invaliditet, sygelighed og renteniveau. På den baggrund regner du ud, hvad forsikringerne skal koste, og hvad forsikringstagerne skal have udbetalt under forskellige forudsætninger.

Skadesforsikring, dvs. brandforsikring, tyveriforsikring og lignende, hører i stadig stigende grad med til aktuarens arbejdsområde. Forsikring af biler er her et vigtigt område, ligesom ansvars-, driftstabs- og ulykkesforsikring er væsentlige. Også ved disse former for forsikring arbejder man med risikoberegninger og beregninger af forholdet mellem priser og ydelser.

Lovgivningen kræver, at der i ethvert livsforsikringsselskab og enhver pensionskasse er ansat en ansvarshavende aktuar. Som aktuar bærer du ansvaret for, at selskabet eller pensionskassen overholder forskellige regler, og skal indberette til Finanstilsynet, hvis disse overskrides.

Bl.a. skal den ansvarshavende foretage den årlige opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser, der optræder som en særlig post i selskabernes årsregnskab. De afspejler selskabets evne til fortsat at udbetale de beløb til forsikringstagerne, som de har krav på.

Arbejdsplads

Aktuarer arbejder først og fremmest i forsikringsselskaber og pensionskasser. Se mere om Forsikring og pension.

De kan også være ansat inden for Finansiel service, i It-konsulentvirksomheder samt i revisionsbranchen.

Enkelte er ansat i staten, især i de dele af administrationen, hvor der kræves indsigt i forsikringsteknik. Dette gælder særligt Finanstilsynet, der er statens tilsynsmyndighed bl.a. for forsikring. Men der er også opgaver andre steder, fx Den Sociale Sikringsstyrelse eller Danmarks Statistik. Her arbejder aktuarerne som fuldmægtige. Se mere om Offentlig administration.

En del aktuarer underviser og forsker, se Videnskabeligt personale ved universiteter.

Andre foretager økonomisk risikovurdering som konsulenter for større virksomheder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Aktuar, Forsikringsmatamatiker48.882 kr.-37.347 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Den danske Aktuarforening afholder foredrag og kurser for at videreudvikle medlemmernes kundskaber.

Medlemmerne kan også deltage i konferencer og efteruddannelse i udlandet, arrangeret af de internationale aktuarorganisationer.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.