gymnasiale uddannelser
Artikel

Samfundsfag på de gymnasiale uddannelser

I samfundsfag lærer du om sociologi, politik og økonomi. Du får indsigt i de grundlæggende problemstillinger i samfundet og i samfundsfaglige beslutningsprocesser, og du opnår kendskab til enkle teorier og metoder.

Samfundsfag findes på A-, B- og C-niveau, og det er obligatorisk på C-niveau på alle gymnasiale uddannelser. Det samme gælder på alle erhvervsuddannelser med eux.

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger. Du undersøger fx konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskuterer løsninger. Du lærer desuden at formidle  sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med følgende emner:

  • Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre og identitetsdannelse
  • Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, demokratiopfattelser, betydningen af retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
  • Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, det økonomiske kredsløb og globaliseringens betydning for Danmark
  • Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode


Forskel på C-, B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-, B- og A-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere overordnet niveau, mens du på B- og A-niveau går mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på A-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og indsigt i de grundlæggende samfundsmæssige udviklingslinjer og principper. Samtidig vil der være flere undervisningstimer jo højere et niveau, du har faget på.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem aktiviteter i klassen, fx oplæg og debatter, projektarbejde og aktiviteter uden for klassen, fx undersøgelser og ekskursioner. Du bliver trænet både i mundtlig fremstilling og skriftligt arbejde.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget kan indgå som adgangskrav på nogle videregående uddannelser
Samfundsfag på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser der kræver, at du har samfundsfag.

Du kan også tage faget senere som supplering. Fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx samfundsfag B er et adgangskrav. Læs mere om regler for gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med samfundsfag
Samfundsfag er obligatorisk på alle fire gymnasiale uddannelser - på hf som en del af kultur- og samfundsfaggruppen. Læs mere: 

Hf-enkeltfag: Samfundsfag C

Hf: Kultur- og samfundsfaggruppen 

Hhx: Samfundsfag C

Htx: Samfundsfag B, Samfundsfag C

Stx: Samfundsfag A, Samfundsfag B, Samfundsfag C

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Samfundsfag er desuden obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.