Diplomuddannelsen til turistfører
Diplomuddannelse

Turistfører

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse planlægnings- og formidlingsmæssige opgaver for gæster i Danmark inden for både ferie- og erhvervsturisme.

Fakta

Navn:
Turistfører
Andre betegnelser:
Turistføreruddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid, 1 år på heltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 50 - 52.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen vil du få undervisning i historie samt introduktion til en række teorier og metoder i forbindelse med mundtlig formidling.

Uddannelsen til turistfører henvender sig til folk, som er interesseret i dansk historie, sprog og mundtlig formidling. Det er en fordel at kunne tale flere sprog.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Turistføreruddannelsen kvalificerer dig til at kunne løse planlægnings- og formidlingsmæssige opgaver for gæster i Danmark inden for både ferie- og erhvervsturisme.

Uddannelsen giver international forståelse og historisk og kulturel viden om Danmark. Du får også indsigt i metoder til udvikling af målrettede turprodukter til forskellige grupper og lærer at formidle din viden mundtligt.

En samlet uddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. Uddannelsen er samlet i fire forløb under titlerne: Viden, Design, Refleksion og Performance.

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, værkstedsøvelser og større projektarbejder. Undervisningssproget er dansk, men enkelte værkstedsøvelser foregår på det selvvalgte fremmedsprog.

Uddannelsen udbydes af Roskilde Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske og valgfrie moduler - fordelt på forløb - er:

Forløbet Viden:

 • Det moderne Danmark - historie, samfund, kunst og kultur (10 ECTS) - obligatorisk
 • Danmark frem til 1850 - historie, kunst og kultur (5 ECTS) - obligatorisk

Forløbet Design:

 • Turdesign, oplevelser og rumlig forandring (10 ECTS) - obligatorisk
 • Valgfrit modul (5 ECTS) - du vælger mellem:
  • Regional og fagspecifik kulturformidling (5 ECTS)
  • Innovativt tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)
  • Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)

Forløbet Refleksion:

 • Inter- og intrakulturel kommunikation (5 ECTS) - obligatorisk
 • Kulturformidling i teori og praksis (10 ECTS) - obligatorisk

Du gennemfører alle forløb og afslutter uddannelsen med forløbet Performance, der består i et afgangsprojekt, som har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Det er muligt at vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år eller som fuldtidsuddannelse over 1 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Sproglige kompetencer

Ud over uddannelsesbaggrund er kompetencer i et eller flere sprog et krav. Fra 2018 tæller dansk som et adgangsgivende arbejdssprog.

Ansøgere, der søger ind på deres modersmål eller har en kandidat med det adgangsgivende sprog som hovedfag, opfylder umiddelbart optagelseskravet til et guidesprog.

Ansøgerne, der søger ind med et andet guidesprog end sit modersmål, skal opfylde bestemte krav i forhold til Den Europæiske Sprogportfolio.

Læs mere om de sproglige optagelseskrav på RUC’s hjemmeside.

Det forventes desuden, at du kan læse engelske tekster på minimum niveau B2 i Den Europæiske Sprogportfolio.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 50 - 52.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de meget få nyuddannede (under 75) har fået beskæftigelse i Rejsebureauer og hos rejsearrangører. Nogle turistførere er selvstændige.

Anden videnservice omfatter agenters og manageres virksomhed inden for forlystelsesvirksomhed, sportsarrangementer mv. Hjælpevirksomhed til transport omfatter bl.a. jernbaneselskaber, taxicentraler samt aktiviteter i forbindelse med lufttransport.

Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 17 brancher, herunder museer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser