Diplomuddannelse i designledelse
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse

Uddannelsen giver metoder og teknikker til at strukturere, visualisere og facilitere udviklingsforløb - fra ide til resultat.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse
Andre betegnelser:
Diplom i designledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 83.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du arbejder i krydsfeltet mellem design, ledelse og forretningsforståelse, hvor du lærer at anvende design til at skabe og understøtte innovative processer.

Uddannelsen henvender sig fx til designere, konsulenter og undervisere. Desuden til ledere og medarbejdere i virksomheder, der vil kvalificere ledelsen af innovations- og udviklingsforløb. Du kan også være selvstændig.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse har fokus på kreative og brugerrettede tilgange til procesledelse.

Bl.a. får du en introduktion til, hvordan teknikker som brainstorm, skitsering, prototyping, symboltegning og brugerrejser kan anvendes til opgave- og problemløsning.

Desuden får du redskaber til at strukturere og faseopdele procesforløb og dermed sikre progression i dit projekt.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med fagområderne:

 • Designteori og –metode
 • Procesfacilitering
 • Projektledelse

Uddannelsen består af fem fagmoduler og et afgangsprojekt.

Modulerne er baseret på 2-dages internater med koncentrerede arbejdsforløb og mellemliggende perioder, hvor deltagerne arbejder individuelt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussioner, workshops og kollokvier, gruppearbejde og individuel opgaveløsning.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af 

Titel

En fuld diplomuddannelse i strategisk design og ledelse giver titlen Diplom i strategisk design og ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Strategic Design and Management.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en skriftlig opgave.

Værd at vide

Du kan tage en hel diplomuddannelse eller vælge enkelte fagmoduler.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler er:

 • Designbaseret procesfacilitering, del 1: Planlægning og fremgangsmåder (10 ECTS). Modulet kombinerer designmetoder med teknikker til procesfacilitering; du får metoder, som du kan bruge i facilitering af mødeprocesser, workshops og netværk, men fx også til undervisningsforløb og i udviklings- og innovationsprocesser.
 • Designbaseret procesfacilitering, del 2: Facilitatoren som procesdesigner (10 ECTS). Modulet har fokus på din rolle i procesfaciliteringen; du bliver fx trænet i at bruge redskaber til brugerinddragelse som co-creation, participatory design og co-design.
 • Designbaseret projektledelse, del 1: Designprojektledelse som forretningsudvikling (10 ECTS). Modulet inddrager nye metoder fra designtænkning og designprocesforskning, som styrker dine kompetencer inden for forretningsudvikling, salg og projektlederskab; du får metoder til at planlægge, styre og gennemføre projekter med afsæt i den designbaserede projektarbejdsform.
 • Designbaseret projektledelse, del 2: Designprojektledelse som personligt lederskab (10 ECTS). Modulet har fokus på projektlederen som leder og motivator; du lærer om forankring af projekter i organisationen, organisering af teams og projektgrupper, faser i projektledelsen, og du får redskaber til at sikre ejerskab ved at involvere og styrke relationer i projektarbejdet.
 • Valgfrit modul (5 ECTS). Du vælger mellem titler som Designmetoder og innovation, hvor der er fokus på designledelse som redskab til at skabe innovation i procesforløb og konkrete projekter, og Designledelse og didaktik, der introducerer designmetoder som didaktisk redskab i undervisningen på folkeskoler og gymnasier.
 • Afgangsmodul (15 ECTS). Som afslutning på uddannelsen skal du skrive et afgangsprojekt, hvor du bruger udvalgte teorier og metoder til at arbejde med konkrete problemstillinger og undersøgelsesfelter, som du selv vælger.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 83.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Om Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse på Designskolen Kolding.

Om Diplomuddannelse i strategisk design og ledelse på Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering.

Uddannelsens veje