Foto af Renovationsarbejder
Job

Renovationsarbejder

Affald og affaldssortering bliver i dag behandlet med stor nøjagtighed, og der skal tages hensyn til miljøet.

Fakta

Arbejdssteder:
Forbrændingsanlæg, Genbrugspladser, Komposteringsanlæg eller deponi
Stillingsbetegnelser:
Renovationsarbejder, Kedelpasser, Driftsassistent, Administrativ medarbejder, Vagtchef, Depotmedarbejder, Pladsmand

Som renovationsarbejder arbejder du fx med at sikre affald på miljørigtig vis eller du modtager og sorterer affald på en genbrugsplads. Du kan arbejde inden for mange forskellige områder, der har med affald at gøre.

Du kan bl.a. arbejde med kompostering af haveaffald, eller du kan være driftsassistent på et forbrændingsanlæg. Alt efter hvilken type arbejdsplads du er på - genbrugsplads, forbrændingsanlæg eller deponi - arbejder du om dagen eller har aften- og nattevagter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af forbrændingsanstalt
Genbrug - Affald kan brændes og give energi til fjernvarme og slagger til videre forabejdning.

Håndtering af affald er blevet mere og mere reguleret. Fra at være noget, der skal skaffes af vejen eller opbevares, er en stor del af affaldet i dag en vigtig ressource på forbrændingsanlæggene.

Dagrenovationen samles ind af såkaldte skraldemænd, se herom i Renovationschauffør, og køres på forbrændingsanlægget, der udgør en vigtig kilde til opvarmning og elektricitet.

Andre former for renovation køres enten til en genbrugsplads eller til et modtagested for miljøaffald.

Arbejdet med håndtering og behandling af affald foregår på forbrændingsanlæg, modtagepladser og særlige depoter (deponier).

Modtagelse på genbrugsplads

Renovationsarbejderen på genbrugspladsen skal primært sikre den korrekte affaldssortering ved at rådgive og vejlede brugerne af genbrugspladsen om, hvor affaldet skal placeres.

Eftersortering af containerindholdet er en anden vigtig opgave, der skal sikre adskillelse af fx jern, gips, papir og glas. Materialerne sendes til virksomheder, som viderebearbejder dem.

Genbrugsstationerne modtager også farligt affald, fx olie- og kemikalieaffald såsom malingsrester, fra privatpersoner. Andre opgaver er renholdning af genbrugspladsen og organisering af afhentning, når containerne er fyldt.

Det kan også være salg af ekstra sække, optælling af antal besøgende, afholdelse af såkaldte genbrugsdage, rensning af nedløbsbrønde samt saltning og snerydning på pladsen. Dertil kommer nogle administrative opgaver, fx kommunikation med hovedkontoret, vejesedler og mængdeskemaer.

Modtagelse af farligt affald

Større mængder farligt affald modtages på særlige modtagesteder. Noget af det er affald, der er afleveret til genbrugsstationer.

Renovationsarbejderens opgave er at indsamle, sortere, opbevare, emballere, mærke og transportere det farlige affald - og sikre, at affaldet skaffes af vejen på miljømæssig forsvarlig måde.

Ved indsamling af farligt affald skal medarbejderen sikre, at affaldet er sorteret og pakket efter gældende regler i transportgodkendt emballage.

Medarbejderen udfylder en deklaration for hver type affald. Den indeholder de oplysninger, der kræves for korrekt transport og efterfølgende behandling. Personalet på modtagestationen står desuden for tilsyn og tømning af olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang.

Medarbejder på komposteringsanlæg

På komposteringsanlægget modtages grønt affald og haveaffald. Medarbejderen vejer mængden af affald og vurderer dets anvendelighed på komposteringsanlægget.

I komposteringsanlægget findeles det grønne affald. Der laves en blanding af de forskellige typer grønt affald i et forhold, der sørger for den bedste kompostering. Herefter placeres blandingen af grønt affald i lange bunker (miler), der vendes (iltes) og vandes for at forbedre komposteringen.

Den færdige kompost leveres til blandt andet lokale genbrugsstationer, der igen udleverer den som gødning til kommunens borgere.

Medarbejderen på komposteringsanlægget har ansvar for alle funktioner på anlægget. Arbejdet på komposteringsanlægget kan være sundhedsfarligt og kræver brug af sikkerhedsudstyr.

Medarbejder på deponi

På et deponi opbevares affald i længere tid. Affaldet vejes, typebestemmes og registreres elektronisk. Nogle steder er det kontorpersonale, der udfører disse funktioner.

Renovationsarbejdere står for håndtering af affaldet bl.a. med en såkaldt kompaktor, en maskine, der kan sammenpresse og knuse affaldet. Desuden kan maskinen udlægge et overdækningsmateriale, der hindrer affaldet i at flyve væk.

På et deponi forekommer anlægsopgaver, fx etablering af midlertidige veje, nedgravning af rør, lettere gartnerarbejde, rengøring af adgangsveje og øvrige omgivelser samt indsamling af flyvende papir i nærområdet.

Andre forefaldende opgaver er miljørådgivning af vognmænd og virksomheder, der producerer affald, rengøring og vedligeholdelse af affaldscontainere samt transport til forbrændingsanlægget af brændbart materiale.

Desuden udføres kontrol med såkaldt deponigas og dets forbrænding samt overvågning og kontrol af grundvand.

Driftsassistent/kedelpasser på forbrændingsanlæg

På forbrændingsanlægget modtages brændbart affald fra dagrenovation, genbrugsstation og fra deponi.

Når affaldet er læsset fra bilerne i siloen, blander driftsassistenten affaldet, så det er mest muligt ensartet. Driftsassistenten styrer en kran fra et kontrolrum til både at blande affaldet og løfte det ind i ovnen i passende mængder. Dette arbejde foregår 24 timer i døgnet.

En anden vigtig opgave for driftsassistenten er at passe den elektroniske overvågning af forbrændingsprocessen og de processer (luftrensning, vandrensning, kontrol med affaldsstoffer, slagger m.v.), der foregår.

Driftsassistenterne runderer desuden på anlægget og observerer, hvordan produktionen afvikles. De foretager reparationer og mindre vedligehold, i den udstrækning det kan lade sig gøre under driften.

På nogle forbrændingsanlæg består et vagthold af både kedelpasser/driftsassistent og vagtchef/driftsleder, der typisk er uddannet maskinmester.

Andre opgaver kan være at banke slagger, udføre rengøring af anlægget og kontrolrummet samt foretage stikprøvekontrol af affaldstransporter.

Kedelpasseren/driftsassistenten skal sørge for miljømæssig ansvarlig og sikker drift af anlægget. Desuden skal han kontrollere, at anlæggene drives efter forskellige instrukser og bekendtgørelser om pasning af dampkedler.

Som renovationsarbejder skal du kunne arbejde med affaldshåndtering. Du skal kunne betjene og vedligeholde maskiner (herunder jordbrugs- og entreprenørmaskiner).

Desuden skal du have indsigt i miljø, arbejdsmiljø og grundlæggende kemi. Og du skal kunne betjene it-værktøjer og have kendskab til førstehjælp.

Skadedyrsbekæmper

Bekæmpelse af skadedyr, fx rotter, påhviler kommunerne. Arbejdet udføres enten af kommunalt ansatte renovationsfolk eller privatansatte skadedyrsbekæmpere, såkaldte rottefængere.

Arbejdet med bekæmpelse af rotter skal udføres af en person med autorisation fra By- og Landskabsstyrelsen eller under ledelse og ansvar af en person med autorisation.

Autorisationen opnås gennem deltagelse på et 4-dages kursus, der afholdes en gang årligt af Miljøstyrelsen. For at deltage i kurset skal man enten have minimum 6 måneders ansættelse i den kommunale tekniske forvaltning, eller minimum 6 måneders ansættelse i en virksomhed, der arbejder med kloak- og afløbsrensning, eller minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- og/eller rottebekæmpelse.

På kurset får man viden om rotters levevis og deres bekæmpelse samt om lovgivning med relation til rotter (herunder dele af dyreværnslovgivningen). Desuden får man kendskab til rottesikring af bygninger og afløbssystemer og anvendelse af bekæmpelsesmidler.

Arbejdsplads

På forbrændingsanlæg, genbrugspladser, komposteringsanlæg eller deponier. Nogle er privatejede, andre kommunale. Se mere om branchen Renovation og genbrug.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Renovationsarbejder30.870 kr.--
Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse31.576 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Renovationsarbejdere kan blive ledere eller vagtchefer. De kan også arbejde med håndtering af faraligt affald og andre specialopgaver.

Renovationsbranchen har gennemgået en rivende udvikling fra at være et område med lav prestige, der arbejder med affald og skrald, til at være et gennemreguleret område, som der både fra samfundet generelt og fra de enkelte borgere er fokus på.

Ligesom i andre virksomheder og i det omgivende samfund generelt er kravene til renovationsarbejderes almene kvalifikationer - at kunne læse, skrive og regne - og til de teknisk-faglige og personlige kvalifikationer steget meget.

Fremtiden inden for affaldsbranchen handler meget om genanvendelse og behandling af affald. Der oprettes flere og flere genbrugsstationer, så borgerne får lettere ved at håndtere affald miljørigtigt.

Samtidig udvikles hele tiden teknologier i forhold til, hvad det ud fra økonomi og miljøhensyn kan betale sig at genbruge.

Mere uddannelse

Inden for området findes en lang række uddannelsestilbud for medarbejdere og ledere i de forskellige jobfunktioner. Bl.a. findes AMU-kurser inden for Renovation og Affaldsdeponering.

Ønsker du andre arbejdsopgaver, kan du efteruddanne dig til leder af genbrugspladsen eller deponiet. Lederne har det overordnede ansvar for drift og vedligeholdelse, herunder ansvar for uddannelse og udvikling af personale, ansvar for drift samt for miljø og miljøgodkendelser på pladsen.

Lederen af en genbrugsplads er i nogle tilfælde ansat i teknisk forvaltning i kommunen.

Du kan også efteruddanne dig til vagtchef på et forbrændingsanlæg. Vagtchefens opgaver er at overvåge styring og funktionalitet via computersystemet og meldinger fra kedelpasserne. Vagtchefen fører logbog og koordinerer vagtholdet.

Rottefængere (skadedyrsbekæmpere) skal have autorisation.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.