Foto af Kemiingeniør
Job

Kemiingeniør

En kemiingeniør beskæftiger sig med kemiske processer og fremstillingen af kemiske produkter.

Fakta

Navn:
Kemiingeniør
Arbejdssteder:
Den kemiske industri, Levnedsmiddelindustrien, Medicinalindustrien og procesindustrien i øvrigt samt ved ingeniørhøjskoler, Højere læreanstalter og i den offentlige administration
Stillingsbetegnelser:
Kemiingeniør, Produktionsingeniør/driftsingeniør

Det er vigtigt at have en stor viden om miljø, råvarer og apparaturer, og man skal have et overblik over hele produktionen.

Kemiingeniører arbejder ofte i laboratorier, men der er også en del teoretisk planlægning i forbindelse med de kemiske processer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kemiingeniør
Kemiingeniøren beskæftiget med undersøgelse af kemiske processer.

Som kemiingeniør skal du kontrollere produktionen, vælge den korrekte kemiske proces, udvikle nye metoder samt sikre driften af maskinerne. Kemiingeniører er typisk ansat i den kemiske industri, men der er også mulighed for at finde beskæftigelse i andre brancher, fx medicinalindustrien. Nogle arbejder også som forskere og undervisere.

I mange industrivirksomheder, fx i procesindustrien, levnedsmiddelindustrien og ikke mindst i den kemiske industri, indgår kemiske processer som en væsentlig del af produktionen.

Som kemiingeniør arbejder du især med opgaver inden for projektering, laboratoriearbejde og driftsarbejde i industrivirksomheder.

Projektering udføres af rådgivende ingeniørfirmaer; større firmaer kan dog have egne projekteringsafdelinger. Ved projektering planlægger kemiingeniøren nye fabriksanlæg til fremstilling af de forskellige kemiske produkter og vælger, hvilken kemisk proces og hvilket apparatur der skal bruges.

Forarbejdet kræver ofte både teoretiske studier og praktisk laboratoriearbejde. Vurdering af pris og driftsøkonomi er væsentlig for hele projekteringen, men man skal også tage hensyn til de miljømæssige konsekvenser. Ingeniøren har desuden til opgave at tilse anlæggenes opførelse.

I virksomhedernes laboratorier kontrollerer kemiingeniøren rutinemæssigt virksomhedens råvarer og færdigprodukter for at sikre kvaliteten og den korrekte sammensætning. I disse laboratorier leder kemiingeniøren arbejdet og udvikler og afprøver nye metoder.

Størstedelen af det manuelle laboratoriearbejde udføres af laboranter og laboratorieteknikere.

Ved en del større industrivirksomheder bliver der desuden forsket i nye kemiske processer og produkter.

Driftsarbejdet er af mere administrativ karakter. Kemiingeniøren (i denne funktion kaldet driftsingeniøren eller produktionsingeniøren) har ansvaret for, at virksomhedens produkter bliver fremstillet i den ønskede mængde og kvalitet og på en økonomisk og miljømæssig tilfredsstillende måde.

I mange tilfælde udarbejder driftsingeniøren også regnskaber eller tager sig af markedsføring og salg af produkterne.

Kemiingeniører kan også beskæftige sig med undervisning og forskning på bl.a. ingeniørskoler og forskningsinstitutioner. Her vil forskningen fortrinsvis være grundforskning og derfor omhandle grundlæggende videnskabelige problemer.

Der finder dog i stigende grad et forskningssamarbejde sted mellem industrien og de højere læreanstalter med henblik på udvikling af nye produkter og produktionsmetoder.

Endelig arbejder kemiingeniører i den offentlige administration, fx i miljøforvaltningen eller i kontrollaboratorier eller inden for andre områder, hvor man har brug for medarbejdere med viden om kemi og kemiske produkter. Det kan fx være i Arbejdstilsynet, Miljøstyrelsen og i Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen.

Arbejdsplads

Kemiingeniører arbejder i den kemiske industri, brancher i levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien og procesindustrien i øvrigt, samt ved ingeniørhøjskoler, højere læreanstalter, se Videregående uddannelsesinstitutioner. Og i den offentlige administration. Olie- og gasindustrien ansætter også kemiingeniører.

Men stigende anvendelse af kemiske stoffer finder vi desuden kemiingeniører beskæftiget med fremstilling af plastemballage og plastprodukter, se mere om Plast- og gummiindustri.

De er også beskæftiget med fremstilling af asfalt og tagpap og andre ikke-metalholdige mineralske produkter. De arbejder med fremstilling af alminium i Jernindustri og med fremstilling af gas, se mere om Gasforsyning.

Et voksende område er opsamling og behandling af spildevand, indsamling, behandling og bortskaffelse af farligt affald samt rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse, se mere om Renovation og genbrug.

Kemiingeniører beskæftiger sig også med agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien samt engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og andre kemiske produkter.

Endelig møder vi dem inden for områder som opstilling og levering af færdige fabriksanlæg, anden teknisk rådgivning, teknisk afprøvning og kontrol og anden måling og teknisk analyse, se mere om branchen Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende rådgivning.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Betoningeniør, Kemiingeniør48.362 kr.--
Drilling engineer (Offshore), Boreingeniør50.068 kr.--
Bryggeringeniør, Støberiingeniør43.144 kr.37.606 kr.38.430 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Begyndelseslønnen dækker over store variationer.

Fremtidsmuligheder

Der er kun ringe ledighed i faget. Kemiingeniører kan have selvstændig virksomhed, fx som rådgivende ingeniører.

Mere uddannelse

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) kan oplyse om efteruddannelseskurser.

Som kemiingeniør kan du også tage Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.