gymnasiale uddannelser
Artikel

Engelsk på de gymnasiale uddannelser

Med engelsk i gymnasiet får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer.

Engelsk er et obligatorisk fag i gymnasiet. For stx, hf og htx er det obligatorisk på B-niveau, mens det på hhx er obligatorisk på A-niveau.

Du får undervisning i at analysere engelsk sprog grammatisk og stilistisk, og du får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • det engelske sprogs grammatik, ortografi og tegnsætning
  • kommunikationsformer og kommunikationsstrategier
  • tekstanalytiske begreber
  • nyere engelsk skønlitteratur, faglitteratur og mediestof
  • et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra forskellige perioder
  • væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie
  • historiske og aktuelle forhold i andre dele af den engelsktalende verden
     

Forskel på B- og A-niveau
På begge niveauer læser du forskellige former for skønlitteratur og faglitteratur, og du arbejder med sproget som et mundtligt og skriftligt udtryksmiddel. Forskellene mellem de to niveauer er, at der på A-niveau stilles større krav til ordforråd og sprogbeskrivelse, ligesom der arbejdes mere dybdegående med tekster, genrer og temaer samt med litteraturhistorie.

Arbejdsformer
En stor del af undervisningen vil være tilrettelagt som emneforløb med flere skriftlige opgaver. Undervisningssproget vil hovedsageligt være engelsk, så du vil blive trænet i både den mundtlige og den skriftlige udtryksform.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve (hf-enkeltfag)

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på de videregående uddannelser
Engelsk på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Det vil sige, at du skal have faget for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har engelsk.

Du kan altid tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx engelsk A er et adgangskrav. Læs mere om regler for Gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med engelsk
Faget engelsk findes på alle fire gymnasiale uddannelser: hf, hhx, htx og stx. Læs mere:

Hf: Engelsk B

Hf-enkeltfag: Engelsk C

Hhx: Engelsk A

Htx: Engelsk A, Engelsk B

Stx: Engelsk A, Engelsk B

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider.

Det har ingen betydning for din videregående uddannelse, om du har haft fx engelsk B på stx, htx eller hf. Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser
Engelsk er desuden obligatorisk på en eller flere eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelser. Læs mere om eux.