danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Grundskoleniveau mv.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Voksne udlændinge, der bor eller arbejder i Danmark, kan følge danskundervisning.

Fakta

Navn:
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Andre betegnelser:
DU1, DU2 og DU3
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Op til 5 år
Adgangskrav:
Udlænding, fyldt 18 år, tilmeldt folkeregistret eller opholdstilladelse
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling. Selvforsørgerkursister betaler et depositum på 2.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

På danskuddannelsen lærer du at tale, skrive og læse det danske sprog. Du får også viden om det danske arbejdsmarked, danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. 

Sprogcentre og sprogskoler tilbyder tre forskellige danskuddannelser. Hvilken danskuddannelse der er relevant, afhænger af uddannelsesbaggrund og sproglige forudsætninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Danskuddannelserne henvender sig til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder personer fra EU-lande og tredjelande, der arbejder eller studerer i Danmark.

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Der er tre forskellige danskuddannelser. Du starter på den, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund.

 • Danskuddannelse 1 henvender sig til dig, som ikke kan læse og skrive det latinske alfabet.
 • Danskuddannelse 2 henvender sig til dig, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland.
 • Danskuddannelse 3 henvender sig til dig, som har en mellemlang eller en lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Opbygning

Danskuddannelse 1 og 2 indeholder hver 6 moduler. Danskuddannelse 3 indeholder 5 moduler, men kan afsluttes med et ekstra 6. modul.

Du skal bestå et modul med en test for at rykke op til det næste. Hele uddannelsen afsluttes med en prøve.

Indhold

I alle danskuddannelserne lærer du om:

 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Hverdagsliv og medborgerskab

Danskuddannelse 1

På danskuddannelse 1 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at tale og forstå dansk, så du kan klare dig i hverdagen
 • lærer at læse og skrive enkle tekster på dansk
 • får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund

Målet med uddannelsen er, at du kan varetage et ufaglært job og virke aktivt som borger i Danmark.

Uddannelsen afsluttes med prøve i dansk 1, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

Danskuddannelse 2

På danskuddannelse 2 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at læse og skrive tekster på dansk
 • lærer at forstå og samtale på dansk
 • får viden om arbejdsmarkedet og samfundet, både historisk og nu

Målet med uddannelsen er, at du skal kunne få et job og fungere aktivt som borger i det danske samfund. Du kan desuden kvalificere dig til at tage del i fx AMU-kurser.

Uddannelsen afsluttes med prøve i dansk 2, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

Danskuddannelse 3

Målet med danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et job eller blive endnu bedre til at bestride det job, du allerede har. Du kan også videreuddanne dig.

På danskuddannelse 3 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at nuancere dit talte og skrevne sprog
 • lærer at perspektivere problemstillinger
 • får generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden

Du kan afslutte uddannelsen efter 5. modul med prøve i dansk 3, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del. Den mundtlige og den skriftlige del vejer lige meget.

Når du har bestået prøve i dansk 3, er der mulighed for at fortsætte på det 6. modul, som henvender sig særligt til dig, der ønsker at videreuddanne dig.

Det 6. modul afsluttes med studieprøven i dansk som andetsprog, som består af en mundtlig og en skriftlig del.

Studieprøven

Studieprøven er det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at de enkelte videregående uddannelser ofte har særlige faglige adgangskrav, som du også skal opfylde for at kunne søge om optagelse.

Læs om Dansk som optagelseskrav på de videregående uddannelser.

Undervisning

Undervisningen kan foregå i grupper, på hold og i form af lærerstøttet selvstændigt arbejde. Den tilrettelægges fleksibelt for kursister med forskellige forudsætninger og sprogbehov. Fjernundervisning kan udgøre en del af undervisningstilbuddet.

Uddannelsessteder

Danskuddannelserne foregår i hele landet på:

 • Kommunale sprogcentre
 • Offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige
 • Private sprogcentre
 • Private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse i en privat eller offentlig virksomhed

Eksamen

Danskuddannelserne afsluttes alle med prøver, der både har en mundtlig og en skriftlig del.

 • Prøve i dansk 1 afslutter danskuddannelse 1
 • Prøve i dansk 2 afslutter danskuddannelse 2
 • Prøve i dansk 3 afslutter danskuddannelse 3 efter modul 5
 • Studieprøven afslutter modul 6 på danskuddannelse 3

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Kursister med særlige behov

Nogle kursister har svært ved at lære dansk. Det kan fx skyldes fysiske eller psykiske handicap, ordblindhed eller krigs- og torturtraumer.

For kursister med særlige undervisningsbehov kan uddannelsesstedet tilbyde undervisning på små hold eller eneundervisning i helt særlige tilfælde. I andre tilfælde kan kursisten få undervisning efter loven om specialundervisning for voksne eller egentlige behandlingstilbud. Danskuddannelse og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne kan også supplere hinanden.

Information in English

Adult foreigners living in Denmark are entitled to Danish language tuition. Cross-border commuters working in Denmark and holding a EU/EEA citizenship are also entitled to Danish language tuition.

Different Danish courses for students with different skills

Danskuddannelse 1, 2 or 3 are different Danish courses for students with different skills:

 • DU1: For participants who do not read or write in their own language or who do not master a European script
 • DU2: For participants with basic schooling from their home country
 • DU3: For participants who have completed medium or long cycle educational training programmes e.g. a vocational qualification, upper secondary or higher education.

Your municipality will inform you whether you have a right to tuition.

Local language centres

You may also contact your local language centre for further information about admission, enrolment, tuition, duration, financial circumstances and tests/examinations.

Find your local language centre.

Optagelse og adgang

Danskuddannelse er et tilbud til nyankomne udlændinge, der er minimum 18 år og har:

 • Opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark og folkeregisteradresse i en kommune

eller

 • Fast ophold efter EU-reglerne og bopæl i en kommune

Desuden til EU-grænsependlere, der arbejder eller har virksomhed i Danmark, men fast bopæl uden for landets grænser.

Derudover skelner lovgivningen mellem, om du er integrationskursist (I-kursist) eller selvforsørgerkursist (S-kursist). Du kan i begge tilfælde følge danskundervisning, men reglerne for, hvor længe du kan modtage undervisning, afhænger af grundlaget for dit ophold.

Integrationskursist

Du er integrationskursist, hvis du er i Danmark:

 • som flygtning eller som familiesammenført efter Udlændingeloven
 • som flygtning efter lovene om midlertidig opholdstilladelse til bestemte personer fra Afghanistan og Ukraine

Selvforsørgerkursist

Du er selvforsørgerkursist, hvis du fx er i Danmark:

 • for at arbejde eller studere
 • som medfølgende ægtefælle
 • som familiesammenført efter EU-reglerne
 • som au pair

Du er også selvforsørgende, hvis du er herboende grønlænder, færing eller dansk statsborger, der ikke behersker det danske sprog.

Start efter samtale på sprogskolen

Du starter på den danskuddannelse, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund. Sprogskolen hjælper dig med at finde den uddannelse, der passer til dig.

Du får normalt tilbud om danskundervisning fra kommunen. Er du i tvivl, så henvend dig til kommunen, som henviser dig til et uddannelsessted.

Hvis du har særlige ønsker om, hvor du gerne vil tage uddannelsen, vil der så vidt muligt blive taget hensyn til det. Er du selvforsørgende, og modtager du ikke tilbud fra andre offentlige instanser, kan du selv vælge, hvor du vil lære dansk.

Varighed

Danskuddannelse 1, 2 og 3 har hver et omfang, der svarer til 1-2 års fuldtidsuddannelse.

Da kursisten ofte følger undervisningen samtidig med job eller anden beskæftigelse, kan uddannelsen færdiggøres over en periode på op til 5 år.

Økonomi

Deltagerbetaling

Undervisningen er gratis.

Er du selvforsørgerkursist, dvs. i Danmark for at arbejde eller studere, skal du betale et depositum på 2.000 kr. for at starte på dit danskkursus. Forhør dig på skolen om vilkårene for tilbagebetaling af depositum.

Personer, der har opholdstilladelse til at arbejde som au pair, skal ikke betale depositum.

SVU

Danskuddannelse kan give ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du er fyldt 20 år, er beskæftiget og i øvrigt opfylder betingelserne.

Fremtidsmuligheder

Med en danskuddannelse kan du søge job eller blive bedre til at fungere i det job, du allerede har.

Mere uddannelse

Du kan også tage mere uddannelse. Mulighederne afhænger af, om du afslutter din danskuddannelse med prøve i dansk 1, dansk 2, dansk 3 eller studieprøven.

Uanset hvilken prøve du søger ind med, vil skolen vurdere, om du kan dansk nok til at følge undervisningen. Det er en individuel vurdering.

Med prøve i dansk 1

Med prøve i dansk 1 er der mulighed for at søge optagelse på:

 • FVU-start eller FVU-dansk, trin 1
 • Nogle AMU-kurser, evt. kombineret med undervisning i faglig læsning og skrivning

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan optages.

Med prøve i dansk 2

Med prøve i dansk 2 er der mulighed for at søge optagelse på:

 • FVU-dansk, trin 1 eller 2
 • Fag på almen voksenuddannelse, avu
 • AMU-kurser

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan optages.

Med prøve i dansk 3

Med prøve i dansk 3 er der mulighed for at søge optagelse på:

 • FVU-dansk, trin 3 eller 4
 • Fag på almen voksenuddannelse, avu
 • AMU-kurser
 • En erhvervsuddannelse
 • Fag på gymnasial supplering, GSK (dog ikke dansk)
 • Studieprøven

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om du kan optages.

Med studieprøven

Med studieprøven er der mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, hvis du i øvrigt opfylder uddannelsens adgangskrav.

Læs om Dansk som optagelseskrav på de videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information