danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Grundskoleniveau mv.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Voksne udlændinge, der bor eller arbejder i Danmark, kan følge danskundervisning.

Fakta

Navn:
Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Andre betegnelser:
DU1, DU2 og DU3
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
Integrationskursist: Op til 5 år. Selvforsørgerkursist: Op til 3 1/2 år inden for en 5-årig periode
Adgangskrav:
Udlænding, fyldt 18 år, tilmeldt folkeregistret eller opholdstilladelse
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling. Selvforsørgerkursister betaler et depositum på 2.000 kr. pr. modul. SVU under visse forudsætninger

På danskuddannelsen lærer du at tale, skrive og læse det danske sprog. Du får også viden om det danske arbejdsmarked, danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. 

Sprogcentre og sprogskoler tilbyder tre forskellige danskuddannelser. Hvilken danskuddannelse der er relevant, afhænger af uddannelsesbaggrund og sproglige forudsætninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Danskuddannelserne henvender sig til flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder personer fra EU-lande og tredjelande, der arbejder eller studerer i Danmark.

Danskuddannelse 1, 2 og 3

Der er tre forskellige danskuddannelser. Du starter på den, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund.

Danskuddannelse 1 henvender sig til dig, som ikke kan læse og skrive det latinske alfabet.

Danskuddannelse 2 henvender sig til dig, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra dit hjemland.

Danskuddannelse 3 henvender sig til dig, som har en mellemlang eller en lang skole- og uddannelsesbaggrund.

Danskuddannelse 1 og 2 indeholder hver 6 moduler. Danskuddannelse 3 indeholder 5 moduler, men kan tilføjes et ekstra 6. modul.

Du skal bestå et modul med en test for at rykke op til det næste. Hele uddannelsen afsluttes med en prøve.

I alle danskuddannelserne lærer du om:

 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Hverdagsliv og medborgerskab

Læs om mål for undervisningen på danskuddannelse 1, 2 og 3 på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Danskuddannelse 1

På danskuddannelse 1 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at tale og forstå dansk, så du kan klare dig i hverdagen
 • lærer at læse og skrive enkle tekster på dansk
 • får viden om arbejdsmarkedet og det nære samfund

Målet med uddannelsen er, at du kan varetage et ufaglært job og virke aktivt som borger i Danmark.

Uddannelsen afsluttes med prøve i dansk 1, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

Danskuddannelse 2

På danskuddannelse 2 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at læse og skrive tekster på dansk
 • lærer at forstå og samtale på dansk
 • får viden om arbejdsmarkedet og samfundet, både historisk og nu

Målet med uddannelsen er, at du skal kunne få et job og fungere aktivt som borger i det danske samfund. Du kan desuden kvalificere dig til at tage del i fx AMU-kurser.

Uddannelsen afsluttes med prøve i dansk 2, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del.

Danskuddannelse 3

Målet med danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et job eller blive endnu bedre til at bestride det job, du allerede har. Du kan også videreuddanne dig.

På danskuddannelse 3 bliver der lagt vægt på, at du:

 • lærer at nuancere dit talte og skrevne sprog
 • lærer at perspektivere problemstillinger
 • får generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden

Du kan afslutte uddannelsen efter 5. modul med prøve i dansk 3, som indeholder både en mundtlig og en skriftlig del. Den mundtlige og den skriftlige del vejer lige meget.

Når du har bestået prøve i dansk 3, er der mulighed for at fortsætte på det 6. modul, som henvender sig særligt til dig, der ønsker at videreuddanne dig.

Det 6. modul afsluttes med studieprøven i dansk som andetsprog, som består af en mundtlig og en skriftlig del.

Studieprøven er det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at de enkelte videregående uddannelser ofte har særlige faglige adgangskrav, som du også skal opfylde for at kunne søge om optagelse.

Læs mere om Dansk som optagelseskrav på de videregående uddannelser.

Undervisningen kan foregå i grupper, på hold og i form af lærerstøttet selvstændigt arbejde. Den tilrettelægges fleksibelt for kursister med forskellige forudsætninger og sprogbehov. Fjernundervisning kan udgøre en del af undervisningstilbuddet.

Danskuddannelserne foregår i hele landet på:

 • Kommunale sprogcentre
 • Offentlige uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesinstitutioner godkendt af det offentlige
 • Private sprogcentre
 • Private udbydere, når uddannelsen tilbydes udlændinge som led i aktivering eller beskæftigelse i en privat eller offentlig virksomhed

Eksamen

Danskuddannelserne afsluttes alle med prøver, der både har en mundtlig og en skriftlig del.

 • Prøve i dansk 1 afslutter danskuddannelse 1
 • Prøve i dansk 2 afslutter danskuddannelse 2
 • Prøve i dansk 3 afslutter danskuddannelse 3 efter modul 5
 • Studieprøven afslutter modul 6 på danskuddannelse 3

Ansøgere om dansk indfødsret kan bruge prøve i dansk 3 til at dokumentere danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold.

Andre prøver, der skal bestås ved ansøgning om dansk indfødsret, er Indfødsretsprøven. Læs på Ny i Danmark om betingelser for ansøgning om indfødsret.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Nogle kursister har svært ved at lære dansk. Det kan fx skyldes fysiske eller psykiske handicap, ordblindhed eller krigs- og torturtraumer.

For kursister med særlige undervisningsbehov kan uddannelsesstedet tilbyde undervisning på små hold eller eneundervisning i helt særlige tilfælde. I andre tilfælde kan kursisten få undervisning efter loven om specialundervisning for voksne eller egentlige behandlingstilbud. Danskuddannelse og undervisning efter lov om specialundervisning for voksne kan også supplere hinanden.

Information in English

Adult foreigners living in Denmark are entitled to Danish language tuition. Cross-border commuters working in Denmark and holding a EU/EEA citizenship are also entitled to Danish language tuition.

Danskuddannelse 1, 2 or 3 are different Danish courses for students with different skills:

 • DU1: For participants who do not read or write in their own language or who do not master a European script
 • DU2: For participants with basic schooling from their home country
 • DU3: For participants who have completed medium or long cycle educational training programmes e.g. a vocational qualification, upper secondary or higher education.

Your municipality will inform you whether you have a right to tuition.

You may also contact your local language centre for further information about admission, enrolment, tuition, duration, financial circumstances and tests/examinations.

Find your local language centre.

Optagelse og adgang

Danskuddannelse er et tilbud til nyankomne udlændinge, der er minimum 18 år og har:

 • Opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark og folkeregisteradresse i en kommune

eller

 • Fast ophold efter EU-reglerne og bopæl i en kommune

Desuden til EU-grænsependlere, der arbejder eller har virksomhed i Danmark, men fast bopæl uden for landets grænser.

Derudover skelner lovgivningen mellem, om du er integrationskursist (I-kursist) eller selvforsørgerkursist (S-kursist). Du kan i begge tilfælde følge danskundervisning, men reglerne for, hvor længe du kan modtage undervisning, afhænger af grundlaget for dit ophold.

Integrationskursist

Du er integrationskursist, hvis du er i Danmark som flygtning eller som familiesammenført efter Udlændingeloven.

Selvforsørgerkursist

Du er selvforsørgerkursist, hvis du fx er i Danmark:

 • for at arbejde eller studere
 • som medfølgende ægtefælle
 • som familiesammenført efter EU-reglerne
 • som au pair

Du er også selvforsørgende, hvis du er herboende grønlænder, færing eller dansk statsborger, der ikke behersker det danske sprog.

Start efter samtale på sprogskolen

Du starter på den danskuddannelse, der passer bedst til din uddannelsesmæssige baggrund. Sprogskolen hjælper dig med at finde den uddannelse, der passer til dig.

Du får normalt tilbud om danskundervisning fra kommunen. Er du i tvivl, så henvend dig til kommunen, som henviser dig til et uddannelsessted.

Hvis du har særlige ønsker om, hvor du gerne vil tage uddannelsen, vil der så vidt muligt blive taget hensyn til det. Er du selvforsørgende, og modtager du ikke tilbud fra andre offentlige instanser, kan du selv vælge, hvor du vil lære dansk.

Varighed

Danskuddannelse 1, 2 og 3 har hver et omfang, der svarer til 1-2 års fuldtidsuddannelse.

Da kursisten ofte følger undervisningen samtidig med job eller anden beskæftigelse, kan uddannelsen færdiggøres over en længere periode:

 • Integrationskursister: Op til 5 år
 • Selvforsørgerkursister: Op til 3 ½ år (42 måneders undervisning) inden for en periode på 5 år

Klippekort

Som selvforsørgende kursist får du et klippekort med op til seks klip, når du starter på det første modul. Sammenlagt giver klippene dig mulighed for at følge undervisning i 42 måneder:

Modul/klipVarighed
Modul 14 måneder
Modul 25 måneder
Modul 37 måneder
Modul 48 måneder
Modul 59 måneder
Modul 69 måneder

Modultesten skal være bestået inden for det antal måneder, du har til rådighed til det enkelte modul.

Du kan - efter aftale med sprogskolen - holde pause mellem modulerne.

Økonomi

Undervisningen er gratis.

Er du selvforsørgerkursist, dvs. i Danmark for at arbejde eller studere, skal du betale et depositum på 2.000 kr. for at starte på dit danskkursus. Forhør dig på skolen om vilkårene for tilbagebetaling af depositum.

Personer, der har opholdstilladelse til at arbejde som au pair, skal hverken betale depositum eller deltagerbetaling.

Danskuddannelse kan give ret til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du er fyldt 20 år, er beskæftiget og i øvrigt opfylder betingelserne.

Få mere at vide

Om Danskuddannelse til voksne udlændinge på Udlændinge og Integrationsministeiets hjemmeside.

Portal om Uddannelse og integration.dk under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Information til virksomheder om dansk på jobbet

Brancheforeningen De Danske Sprogcentre.dk.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information