Professionspraksis
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Professionspraksis

En sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for professionspraksis giver kompetencer i relation til den uddannelse og det fag, du arbejder med.

Fakta

Navn:
Professionspraksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en generel viden om benyttede teorier og metoder og indsigt i udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for eget arbejdsområde. Det gælder fx bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du faglige og personlige kompetencer inden for din egen professionspraksis, alt efter hvilken sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund du har.

Du får indsigt i teorier og metoder til at analysere og udvikle et specialiseret sundhedsfagligt område, lige som du lærer at håndtere udviklingsorienterede situationer og indgå i tværfagligt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler, retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

Der er to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger. Udbuddet af hold på disse er tilknyttet artiklen Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Supervisor

Metropol tilbyder en uddannelse til supervisor, som er rettet mod både det pædagogiske, det socialfaglige og det sundhedsfaglige område. Forløbet på i alt 20 ECTS har særligt fokus på praktisk supervisionstræning. Det består af to moduler fra hhv. den sundhedsfaglige diplomuddannelse i professionspraksis og den sociale diplomuddannelse:

 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Metoder i supervision inden for socialt (og sundhedsfagligt) arbejde (10 ECTS)

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden.

Læs mere om forløbet på Metropols hjemmeside.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS), som ligeledes er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis (10 ECTS)

De retningsspecifikke valgmoduler er:

 • Bioanalytisk diagnostik i patientforløb (10 ECTS)
 • Biomedicin og bioanalytisk fortolkning (10 ECTS)
 • Borgere med ustabil kronisk sygdom (10 ECTS)
 • Børnefamilien og den sundhedsprofessionelle (10 ECTS)
 • Dokumentation i sundhedsvæsnet (5 ECTS)
 • Ergoterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Familiefokuserede samtaler (5 ECTS)
 • Forløb for mennesker med sår (10 ECTS)
 • Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis (5 ECTS)
 • Funktionsspecifik bioanalyse (5 ECTS)
 • Fysioterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Inkontinens (10 ECTS)
 • Klinisk farmaci og farmakoterapi (10 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på det forebyggende arbejde (5 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på akutte patienter (5 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på kroniske patienter (10 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på udsatte grupper (5 ECTS)
 • Kvalitetsstyring og innovation (5 ECTS)
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv (5 ECTS)
 • Metoder i klinisk kvalitetsudvikling (10 ECTS)
 • Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi (5 ECTS)
 • Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige aspekter (10 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde (5 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis (5 ECTS)
 • Patientologi (10 ECTS)
 • Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Sygepleje - teori og praksis (5 ECTS)
 • Teknologi i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Teknologi i klinisk jordemoderpraksis (5 ECTS)
 • Teoretisk human genetik og molekylærmedicin (5 ECTS)
 • Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (5 ECTS)
 • Udvikling i svangreomsorg (5 ECTS)
 • Vanskeligt helende sår (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS, heraf mindst 10 ECTS inden for uddannelsens retningsspecifikke valgmoduler.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2020
31. oktober 2020
Metoder i kvalitetsudvik. ID 7163 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret F20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret F20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. august 2020
28. november 2020
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis 9210 Aalborg SØ
*
20. august 2020
15. september 2020
Udviklingsbehov patienter med kræft Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
29. januar 2021
SD Afgangsprojekt E20V Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
11. december 2020
Tidl. relationsdan. og trivsel i sårbare og udsat Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2020
29. januar 2021
SD Afgangsprojekt E20O Dagundervisning 5230 Odense M
*
27. august 2020
31. december 2020
Ergoterapi - teori og praksis ID 7166 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2020
31. oktober 2020
Fysioterapi - teori og praksis - ID 7164 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2020
27. november 2020
Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
28. august 2020
4. december 2020
Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2020
2. februar 2021
Behandlersygepleje - dokumentation og implementeri Dagundervisning 3400 Hillerød
*
1. september 2020
8. juni 2021
Supervision, coaching og mentorskab Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2020
1. december 2020
Sygepleje - teori og praksis, basismodul hold 23 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2020
30. september 2020
Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS) Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
2. september 2020
10. marts 2021
Supervision, coaching og mentorskab m. træning Dagundervisning 2200 København N
*
2. september 2020
10. marts 2021
Supervision, coaching og mentorskab u. træning Dagundervisning 2200 København N
*
4. september 2020
11. december 2020
Bioanalystisk diagnostik i patientforløb Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2020
4. december 2020
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 7500 Holstebro
*
7. september 2020
10. februar 2021
Afsluttende modul i akutsygepleje Dagundervisning 1799 København V
*
7. september 2020
11. december 2020
Forløb for mennesker med stomi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. september 2020
16. november 2020
Forløb for mennesker med sår, ROS, ID 7029 Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. september 2020
9. oktober 2020
Funktionsspecifik bioanalyse-udskæring af patologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2020
5. oktober 2020
Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS) Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
7. september 2020
18. december 2020
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2020
20. januar 2021
UFO - afslutningsmodul akutsygepleje Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. september 2020
2. juni 2021
Børn og unge i sundhedsvæsenet Dagundervisning 2200 København N
*
8. september 2020
12. november 2020
Kvalitet, sikkerhed og miljø Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. september 2020
25. november 2020
Vanskeligt helende sår - diabetiske fodsår Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2020
11. december 2020
Borgere med ustabil kronisk sygdom - KOL Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. september 2020
20. november 2020
Vanskeligt helende sår, ROS, ID 7028 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. september 2020
13. november 2020
Sygepleje - teori og praksis, NÆS, ID 7398 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. september 2020
16. december 2020
Tidlig relationsdannelse og trivsel i sårbare Dagundervisning 2200 København N
*
16. september 2020
25. november 2020
Patientologi, ROS, ID 7024 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
17. september 2020
31. december 2020
Palli. indsats - med fok.på mellemmen.asp. ID 7171 Dagundervisning 4700 Næstved
*
18. september 2020
23. november 2020
Palliativ indsats - symptomlindring og evidens Dagundervisning 2200 København N
*
28. september 2020
27. november 2020
Patientologi, ROS, ID 7567 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
29. september 2020
31. december 2020
Udvik.baseret og forskningsorien. praksis ID 7674 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. oktober 2020
4. december 2020
Funktionsspecifik bioanalyse - Hæmostase Dagundervisning 2200 København N
*
19. oktober 2020
11. december 2020
Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og bruger Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
11. december 2020
Kvalitetsstyring og innovation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. oktober 2020
27. november 2020
Vanskeligt helende sår Dagundervisning 2200 København N
*
22. oktober 2020
11. december 2020
Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæ Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. oktober 2020
4. december 2020
Medicinsk genetik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2020
10. december 2020
Sammenhæng i patient- og brugerforløb 9210 Aalborg SØ
*
5. november 2020
6. december 2020
Kvalitetsstyring og innovation, ROS, ID 7574 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
16. november 2020
20. januar 2021
Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi Dagundervisning 2200 København N
*
19. november 2020
9. februar 2021
Udvikling i klinisk prak. patienter med kræft Dagundervisning 5260 Odense S
*
26. november 2020
21. januar 2021
Kvalitet, Sikkerhed og Miljø Dagundervisning 4200 Slagelse
*
2. december 2020
31. januar 2021
Udvikling i klinisk prak. indenfor akutsygeplejen Dagundervisning 5260 Odense S
*
13. januar 2021
16. april 2021
Inkontinens Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. januar 2021
23. marts 2021
Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter Dagundervisning 2200 København N
*
18. januar 2021
16. april 2021
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2021
15. februar 2021
Kvalitet, sikkerhed og miljø (maskin) Fjernundervisning 9200 Aalborg SV
*
1. februar 2021
25. juni 2021
SD Afgangsprojekt F21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. februar 2021
16. december 2021
Supervision, coaching og mentorskab Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2021
9. april 2021
Tværprof. samarb. i sårbare og udsatte familier Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. februar 2021
11. marts 2021
Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats fam Dagundervisning 2200 København N
*
1. marts 2021
31. marts 2021
Kvalitet, sikkerhed og miljø VVS Dagundervisning 2900 Hellerup
*
4. marts 2021
20. maj 2021
Udvikl. og forskningsorienteret praksis, ID 7089 Dagundervisning 4293 Dianalund
*
10. marts 2021
4. juni 2021
Palliativ indsats - fokus på symptomlindring Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
7. april 2021
21. maj 2021
Forløb for mennesker med sår Dagundervisning 2200 København N
*
23. august 2021
17. december 2021
Forløb om mennesker med stomi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
23. august 2021
17. december 2021
Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæ Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Tidl. relationsdan. og trivsel i sårbare og udsat Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
17. december 2021
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 7500 Holstebro
*
2. september 2021
30. september 2021
Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS) Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
7. september 2021
30. september 2021
Kvalitet, sikkerhed og miljø (VVS) Dagundervisning 9200 Aalborg SV
*
13. september 2021
17. december 2021
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. september 2021
10. februar 2022
Børn og unge i sundhedsvæsenet Dagundervisning 2200 København N
*
5. oktober 2021
17. december 2021
Supervision, coaching og mentorskab F21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
12. september 2022
16. december 2022
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje