Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Professionspraksis

Uddannelsen giver mulighed for, at du kan specialisere dig yderligere inden for dit fagområde eller bevæge dig i en ny faglig retning

Fakta

Navn:
Professionspraksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer nye teorier og metoder, så du kan undersøge, analysere og kvalificere et specialiseret område inden for din sundhedsfaglige praksis.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle nye kompetencer inden for eget fagområde, fx bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionspraksis er en retning på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Retningen styrker dine evner til at træffe og begrunde faglige beslutninger i en sundhedsfaglig professionspraksis.

Du får desuden redskaber til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og til at tilrettelægge og deltage i udviklingsarbejde.

Opbygning

Retningen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • 1 retningsspecifikt obligatorisk modul (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Retningen kan udbydes af:

Titel

En fuld sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis giver titlen SD i professionspraksis.
Den engelske betegnelse er Diploma of Health. Clinical Practice.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS)

De obligatoriske moduler er fælles for alle uddannelsesretninger på den sundhedsfaglige diplomuddannelse.
Se udbuddet af hold på Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning.

Retningsspecifikke obligatoriske moduler

 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis (10 ECTS)

Retningsspecifikke valgmoduler

 • Antibiotikaresistens (5 ECTS)
 • Bioanalytisk diagnostik i patientforløb (10 ECTS)
 • Biomedicin og bioanalytisk fortolkning (10 ECTS)
 • Borgere med ustabil kronisk sygdom (10 ECTS)
 • Børn og unge i sundhedsvæsenet (10 ECTS)
 • Dokumentation i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis (10 ECTS)
 • Ergoterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Familiefokuserede samtaler (5 ECTS)
 • Forløb for mennesker med sår (10 ECTS)
 • Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis (5 ECTS)
 • Funktionsspecifik bioanalyse (5 ECTS)
 • Fysioterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Histologisk mikroskopi og fortolkning (10 ECTS)
 • Identifikation af bakterier (5 ECTS)
 • Ikke-gynækologisk cytologi (cellelære) og diagnostik (10 ECTS)
 • Inkontinens (10 ECTS)
 • Kardiologisk sygepleje – kliniske kompetencer (10 ECTS)
 • Klinisk farmaci og farmakoterapi (10 ECTS)
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv (5 ECTS)
 • Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring og innovation (5 ECTS)
 • Laboratorieanalytisk kvalitetssikring og -udvikling (5 ECTS)
 • Metoder i klinisk kvalitetsudvikling (10 ECTS)
 • Molekylærgenetiske data - håndtering, kvalitetssikring og vurdering (5 ECTS)
 • Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi (5 ECTS)
 • Operationsforløbet; patientsikkerhed, kvalitet og teamsamarbejde (10 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde (5 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis (5 ECTS)
 • Palliativ praksis – komplekse tilstande og symptomlindring (10 ECTS)
 • Patientologi (10 ECTS)
 • Perioperativ sygepleje (10 ECTS)
 • Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Sygepleje - teori og praksis (5 ECTS)
 • Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (5 ECTS)
 • Vanskeligt helende sår (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS, heraf mindst 10 ECTS inden for uddannelsens retningsspecifikke valgmoduler.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt evt. uddannelsestedet.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje