Professionspraksis
Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Professionspraksis

En sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for professionspraksis giver kompetencer i relation til den uddannelse og det fag, du arbejder med.

Fakta

Navn:
Professionspraksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 119.500kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en generel viden om anvendte teorier og metoder og indsigt i udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sundhedssektoren, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for eget arbejdsområde. Det gælder fx bioanalytikere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du faglige og personlige kompetencer inden for din egen professionspraksis, alt efter hvilken sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund du har.

Du får indsigt i teorier og metoder til at analysere og udvikle et specialiseret sundhedsfagligt område, lige som du lærer at håndtere udviklingsorienterede situationer og indgå i tværfagligt samarbejde.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • to obligatoriske moduler, som er fælles for alle uddannelsesretninger.
 • valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler)
 • et afgangsprojekt.

Se mere under afsnittet Fagoversigt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, oplæring, e-læring og casearbejde.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Værd at vide

Du kan også tage modulerne enkeltvis eller i kortere forløb.

Fagoversigt

De to fælles obligatoriske moduler er:

 • Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS), som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område
 • Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis (5 ECTS), som ligeledes er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område

Det obligatoriske retningsspecifikke modul er:

 • Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis (10 ECTS)

De retningsspecifikke valgmoduler er:

 • Bioanalytisk diagnostik i patientforløb (10 ECTS)
 • Biomedicin og bioanalytisk fortolkning (10 ECTS)
 • Borgere med ustabil kronisk sygdom (10 ECTS)
 • Børn og unge i sundhedsvæsenet (10 ECTS)
 • Dokumentation i sundhedsvæsnet (5 ECTS)
 • Ergoterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Familiefokuserede samtaler (5 ECTS)
 • Forløb for mennesker med sår (10 ECTS)
 • Fra kliniske retningslinjer til klinisk praksis (5 ECTS)
 • Funktionsspecifik bioanalyse (5 ECTS)
 • Fysioterapi - teori og praksis (5 ECTS)
 • Inkontinens (10 ECTS)
 • Klinisk farmaci og farmakoterapi (10 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på det forebyggende arbejde (5 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på akutte patienter (5 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på kroniske patienter (10 ECTS)
 • Konsultationer i almen praksis med fokus på udsatte grupper (5 ECTS)
 • Kvalitetsstyring og innovation (5 ECTS)
 • Kvalitet i sundhedsvæsenet i et patient- og borgerperspektiv (5 ECTS)
 • Metoder i klinisk kvalitetsudvikling (10 ECTS)
 • Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi (5 ECTS)
 • Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige aspekter (10 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde (5 ECTS)
 • Palliativ indsats - symptomlindring og evidensbaseret praksis (5 ECTS)
 • Patientologi (10 ECTS)
 • Perioperativ sygepleje (10 ECTS)
 • Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Supervision, coaching og mentorskab (10 ECTS)
 • Sygepleje - teori og praksis (5 ECTS)
 • Teknologi i sundhedsvæsenet (5 ECTS)
 • Teknologi i klinisk jordemoderpraksis (5 ECTS)
 • Teoretisk human genetik og molekylærmedicin (5 ECTS)
 • Tidlig relationsdannelse og trivsel i familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Tværprofessionelt samarbejde om tidlig indsats hos familier i sårbare og udsatte positioner (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - dokumentation og implementering (5 ECTS)
 • Udvikling i klinisk praksis - identificering af udviklingsbehov (5 ECTS)
 • Udvikling i svangreomsorg (5 ECTS)
 • Vanskeligt helende sår (10 ECTS)

Du skal i alt vælge valgmoduler for 20 ECTS, heraf mindst 10 ECTS inden for uddannelsens retningsspecifikke valgmoduler.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler inden for hele det sundhedsfaglige område eller moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx bioanalytiker, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 119.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
13. september 2021
6. december 2021
Udvik.baseret og forskningsorien. praksis ID 7674 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. september 2021
29. oktober 2021
Forløb for mennesker med sår Dagundervisning 2200 København N
*
20. september 2021
29. oktober 2021
Forløb for mennesker med sår Dagundervisning 2200 København N
*
20. september 2021
29. oktober 2021
Vanskeligt helende sår Dagundervisning 2200 København N
*
23. september 2021
18. november 2021
Ergoterapi - teori og praksis ID 7913 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. september 2021
31. december 2021
FIL-Udvikl. og forskn.orienteret praksis, ID 7089 Dagundervisning 4293 Dianalund
*
30. september 2021
31. december 2021
ROS-Udviklingsbas. og forsknigs. praksis, id 8113 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. oktober 2021
13. december 2021
Metoder i klinisk kvalitetsudvikling ID 7914 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. oktober 2021
17. december 2021
Supervision, coaching og mentorskab E21O Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. oktober 2021
17. december 2021
Supervision, coaching og mentorskab E21V Dagundervisning 5230 Odense M
*
22. oktober 2021
29. november 2021
ROS-Kval i sundhedsv i et patient og...ID 7832 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. oktober 2021
3. december 2021
Forløb for mennesker med sår Dagundervisning 2200 København N
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Kvalitetsstyring og innovation Dagundervisning 2200 København N
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Palliativ indsats - symptomlindring og ev.bas 21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
8. november 2021
17. januar 2022
SLA-Udvikl.og forskn.orienteret praksis-ID 8029 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
19. januar 2022
22. april 2022
Borgere med ustabil kronisk sygdom Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. september 2022
16. december 2022
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. september 2022
16. december 2022
Det akutte patientforløb Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. september 2023
15. december 2023
Udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje