Diplomuddannelsen i kriminologi
Diplomuddannelse

Kriminologi

Uddannelsen giver en bred indføring i kriminologiens baggrund og i systematik og metoder til forebyggelse af kriminalitet.

Fakta

Navn:
Kriminologi
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 65 - 110.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver bl.a. undervist i de teoretiske tilgange til forebyggelse af kriminalitet, samt i hvordan forebyggelse kan foregå i praksis. Ligeledes får du kendskab til det strafferetlige system.

Uddannelsen er rettet mod personer, som i deres arbejde har berøring med kriminalitet. Det kan bl.a. være psykologer, socialarbejdere og socialrådgivere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen i kriminologi får du indsigt i emner inden for jura, socialt arbejde, sociologi, antropologi, psykologi og samfundsvidenskab.

Du lærer at analysere og fortolke kriminologiske problemstillinger og at omsætte din viden og forståelse til handling i arbejdet inden for det kriminologiske felt.

Uddannelsen indeholder obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner, oplæg, e-læring og casearbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, som forsvares ved en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Introduktion til kriminologi, herunder fagets historie (10 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
 • Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik (10 ECTS)
 • Ofre for kriminalitet, herunder viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi (5 ECTS)
 • Forebyggelse af kriminalitet, herunder teorier om årsager til kriminialitet og muligheder for forebyggelse på samfunds-, gruppe- og individniveau (10 ECTS)

Valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge et, er:

 • Politiforskning - professionspraksis og dennes effekt
 • Fængsels- og institutionsforskning - professionspraksis og dennes effekt
 • Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe
 • Udvalgte metoder i socialt arbejde i relation til en udvalgt målgruppe

Valgfagene har hvert et omfang af 5 ECTS.

Uddannelsestederne udbyder muligvis ikke alle valgmoduler. Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 65 - 110.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de meget få nyuddannede (under 50) er beskæftiget i kriminalforsorgen og politiet samt inden for offentlig administration. Andre er beskæftiget i seks meget forskellige brancher.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. marts 2021
25. juni 2021
Afgangsprojekt - Kriminologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. marts 2021
1. juni 2021
Udvalgte metoder: Konfliktløsning - mægling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Kriminologi 8200 Aarhus N
*
6. september 2021
3. december 2021
Introduktion til kriminologi 8200 Aarhus N
*
13. december 2021
28. januar 2022
Videnskabsteori og metode - kriminologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. marts 2022
10. juni 2022
Det strafferetlige system. Kontrol og etik Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2022
28. oktober 2022
Ofre for kriminalitet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. november 2022
17. marts 2023
Forebyggelse af kriminalitet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. januar 2023
30. juni 2023
Afgangsprojekt - Kriminologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. februar 2023
5. maj 2023
Udvalgte metoder: Konfliktløsning - mægling Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje