Artikel

VEU-godtgørelse

Tager du er erhvervsrettet uddannelse som voksen, har du mulighed for at søge økonomisk støtte. Det kan fx være VEU-godtgørelse.

VEU-godtgørelse udgør 100 procent af højeste dagpengesats og gives til uddannelser på erhvervsuddannelsesniveau.

To støtteordninger

Tager du en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan du få økonomisk støtte. Der findes to forskellige ordninger: VEU-godtgørelse, som står for voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, og Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

VEU-godtgørelsen dækker uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau, mens SVU dækker uddannelse på andre niveauer. Hvilken ordning man får støtte efter, afhænger altså af det niveau, man uddanner sig på.

Uddannelser der giver adgang til VEU-godtgørelse

Voksne kan få VEU-godtgørelse til flere forskellige typer uddannelse:

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse, hvis led i en GVU eller eud+
  • Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser og efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videreuddannelsessystemet for voksne
  • Erhvervsuddannelse plus (eud+), sammensat af de ovenfor nævnte uddannelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelserne og svendeprøve eller anden afsluttende prøve samt intensiv værkstedstræning i en periode på højst en måned
  • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel mv.
  • Uddannelsesforløb med tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Bemærk: Du kan ikke få VEU-godtgørelse til en uddannelse, der bliver afholdt som fjernundervisning eller som indtægtsdækket virksomhed.

Betingelser

For at være berettiget til VEU-godtgørelse skal du være beskæftiget lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Det er desuden en betingelse for godtgørelse, at du kun har en uddannelse til og med gymnasialt niveau eller en uddannelse, som i niveau svarer til højst en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at du ikke må have en uddannelse, der kræver, at du har en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind.

Hvis du har en uddannelse på et højere niveau, men ikke har brugt den inden for de sidste 5 år, kan du evt. også få VEU-godtgørelse, men det afhænger af et konkret skøn.

Har du en forældet uddannelse, kan du også få VEU-godtgørelse. Det kræver dog, at uddannelsen ikke er blevet erstattet af en uddannelse, der har en gymnasial uddannelse som adgangsgrundlag.

Der er visse begrænsninger i forhold til dine muligheder for at få VEU til enkeltfag på fx erhvervsuddannelserne. Spørg om de præcise regler hos din a-kasse, eller find dem på www.veug.dk. Her kan du også læse en nærmere beskrivelse af kravet om beskæftigelse.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse?

Du har mulighed for at få VEU-godtgørelse til uddannelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Dog kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af følgende uddannelser:

  • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
  • EUD+
  • Kontraktuddannelse m.m., jf. den liste, der fremgår af uddannelsesadministration.dk
  • Uddannelse, hvortil der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Du kan ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår, med mindre der er tale om en multiplanuddannelse.

VEU svarer til 100 procent af dagpengesatsen

VEU-godtgørelsen svarer til 100 procent af højeste dagpengesats. Ved uddannelse på deltid nedsættes støtten og bliver beregnet i forhold til antallet af undervisningstimer.

Hvis din arbejdsgiver vil udbetale løn, mens du uddanner dig, kan I aftale, at arbejdsgiveren får udbetalt godtgørelsen.

Ansøgning

Du kan søge VEU-godtgørelse digitalt på Efteruddannelse.dk.

Ansøgningsskema kan også fås på uddannelsesstederne, hvor du også skal aflevere det. Hvis du er medlem af en a-kasse, skal ansøgning om godtgørelse afleveres der.

Skemaet skal afleveres senest 4 uger efter uddannelsens eller kursusforløbets afslutning.

Inden der kan ske udbetaling af VEU-godtgørelse, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af, i hvilket omfang du har fulgt uddannelsen. Er du medlem af en a-kasse, sender uddannelsesstedet opgørelsen til din a-kasse. Er du ikke medlem af en a-kasse, bruger uddannelsesstedet opgørelsen, når det skal beregne den godtgørelse, du skal have udbetalt.

A-kassen skal have en attest på, at du har fulgt uddannelsen, for at udbetale godtgørelse.

Bemærk, at du ikke må få andre ydelser, samtidig med at du får VEU-godtgørelse.

Værd at vide

Du har mulighed for at søge om befordringstilskud samt tilskud til kost og logi under visse betingelser, hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU).

Kontakt

Undervisningsministeriet har det overordnede regelansvar for VEU-godtgørelse og befordringstilskud. A-kasserne administrerer VEU-godtgørelse og befordringstilskud for de ansøgere, der er medlem af en a-kasse, mens uddannelsesstederne varetager administrationen for ansøgere, der ikke er medlemmer af en a-kasse.

Henvendelser vedrørende regelfortolkning, rådgivning og vejledning om VEU-godtgørelse og om tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser skal ske til henholdsvis din A-kasse eller til uddannelsesstedet.

Ledige med dagpenge

Er du ledig med ret til dagpenge, så se artiklen om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Læs om uddannelse med dagpenge i øvrigt.

Få mere at vide

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:
www.veug.dk

Du kan også få mere at vide i din a-kasse eller på uddannelsesstedet.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.