Artikel

VEU-godtgørelse

Hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, fx AMU-kurser, kan du søge VEU-godtgørelse og tilskud til transport.

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du udbetalt din normale løn, er det din arbejdsgiver, som får godtgørelsen. Tilskuddet til transport er en hjælp til at dække dine udgifter til og fra uddannelsesstedet.

For at få VEU-godtgørelse er der en række betingelser, du skal opfylde. 

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge?

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal du opfylde nogle generelle betingelser:

 • Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når du ansøger.
 • Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
 • Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Uddannelser der giver adgang til VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse til følgende uddannelser:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 
 • Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.
 • Enkeltfag som led i en kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).
 • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
 • Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Online undervisning

Som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse for kurser, hvor mere end 75 procent af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning (online undervisning). Der er dog en undtagelse.

Frem til 2021 gives der dispensation, så AMU-kurser gennemført som fuld fjernundervisning kan udløse VEU-godtgørelse, hvis undervisningen afsluttes med en centralt godkendt prøve.

Hvor meget kan du få udbetalt?

I 2021 kan man få det samme i VEU-godtgørelse som på dagpenge. Hvis undervisningen er på fuld tid, svarer det til 4.460 kr. pr. uge.

Deltager du i uddannelse på deltid, nedsættes beløbet. Det beregnes i forhold til antallet af undervisningstimer.

Der er trukket skat af VEU-godtgørelsen, inden du får beløbet udbetalt.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse?

Du kan modtage VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Dog kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af følgende uddannelser:

 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
 • AMU-kontraktuddannelser
 • Uddannelse, hvor der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Du kan som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår.

Ansøgning og udbetaling

Hvis du selv tilmelder dig et kursus på efteruddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til befordring. 

Læs mere om, hvordan du få pengene udbetalt på borger.dk.

Er det din arbejdsgiver, der tilmelder dig kurset, er det arbejdsgiver som søger om VEU-godtgørelse. 

Få mere at vide

Det er Børne- og undervisningsministeriet, som har det overordnede regelansvar for VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Læs mere om VEU-godtgørelse på ministeriets hjemmeside, BUVM.dk