Artikel

VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Godtgørelsen er en kompensation for tab af løn, mens du deltager i uddannelse. Befordringstilskuddet er en hjælp til at dække dine transportudgifter til og fra uddannelsesstedet.

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge?

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, skal du opfylde nogle generelle betingelser:

 • Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når du ansøger.
 • Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
 • Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Uddannelser der giver adgang til VEU-godtgørelse

Du kan søge VEU-godtgørelse til følgende uddannelser:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 
 • Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.
 • Enkeltfag som led i en kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).
 • Erhvervsuddannelse plus (EUD+), hvis uddannelsesplanen er sammensat af ovenstående uddannelser, skoleundervisning i erhvervsuddannelserne, svendeprøve - eller anden afsluttende prøve, samt intensiv værkstedsundervisning i en periode på højst 1 måned.
 • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
 • Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse for kurser, hvor mere end 75 procent af undervisningen er tilrettelagt som fjernundervisning.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til 100 % af højeste dagpengesats. Se den aktuelle sats på veug.dk.

Deltager du i uddannelse på deltid, nedsættes beløbet. Det beregnes i forhold til antallet af undervisningstimer.

Der er trukket skat af VEU-godtgørelsen, inden du får beløbet udbetalt.

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse?

Du kan modtage VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Dog kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af følgende uddannelser:

 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
 • EUD+
 • AMU-kontraktuddannelser
 • Uddannelse, hvor der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Du kan som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår.

Ansøgning og udbetaling

Hvis du modtager løn fra din arbejdsplads, mens du er i uddannelse, er det din arbejdsgiver, som skal søge om VEU-godtgørelse. Ellers skal du selv gøre det på Efteruddannelse.dk.

Læs mere om, hvordan du søger på borger.dk. Her finder du også information om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er nyansat eller afskediget, er selvstændig eller har brug for at vide mere om befordringstilskud.

Udbetaling
Inden der kan ske udbetaling af VEU-godtgørelse, skal uddannelsesstedet lave en opgørelse af, i hvilket omfang du har fulgt uddannelsen. 

Få mere at vide

Det er Undervisningsministeriet, som har det overordnede regelansvar for VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Læs mere om VEU-godtgørelse på www.veug.dk.