Artikel

VEU-godtgørelse

Hvis du skal deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, fx AMU-kurser, kan du søge VEU-godtgørelse og tilskud til transport.

Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, men ikke får løn, mens du er på kursus. Får du udbetalt din normale løn, er det din arbejdsgiver, som får godtgørelsen. Tilskuddet til transport, også kaldet befordringstilskud, er en hjælp til at dække dine udgifter til og fra uddannelsesstedet.

For at få VEU-godtgørelse er der en række betingelser, du skal opfylde. 

Fold alle afsnit ud

Hvem kan søge?

For at være berettiget til VEU-godtgørelse og tilskud til transport (befordringstilskud), skal du opfylde nogle generelle betingelser:

 • Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når du ansøger.
 • Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. 
 • Hvis du har en videregående uddannelse, må du ikke have brugt den de seneste fem år. 
 • Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Uddannelser med VEU-godtgørelse

Du kan få VEU-godtgørelse, når du deltager i erhvervsrettet efter- eller videreuddannelse for voksne, dvs. primært AMU-kurser. Det er korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sætte sammen efter behov. Kurserne er ofte målrettet en konkret arbejdsfunktion. Det kan fx være et kursus, hvor du lærer at køre truck eller et hygiejnekursus, hvor du lærer om fødevaresikkerhed.

Der er tale om følgende uddannelser:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)
 • Enkeltfag (AMU) optaget i en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 
 • Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter lov om erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.
 • Enkeltfag som led i en kompetencevurdering forud for en erhvervsuddannelse for voksne (euv).
 • Kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen efter bekendtgørelse om taxikørsel m.v.
 • Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Hvor meget kan du få?

Satsen for VEU-godtgørelse svarer til dagpengesatsen. Du kan få godtgørelse for de timer, du deltager i kurset.

Se den aktuelle sats på borger.dk

Hvor længe kan du få VEU-godtgørelse?

Du kan modtage VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. Dog kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af følgende uddannelser:

 • Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere
 • AMU-kontraktuddannelser
 • Uddannelse, hvor der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særlige krav.

Du kan som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange inden for det samme kalenderår.

Ansøgning og udbetaling

Du kan læse mere om hvordan VEU-godtgørelse beregnes, hvor meget du kan få, og hvornår du får pengene på borger.dk.

Læs mere om VEU-godtgørelse på borger.dk

Søg VEU-godtgørelse

Hvis du selv tilmelder dig et kursus på voksenuddannelse.dk, kan du samtidig søge om VEU-godtgørelse og evt. tilskud til transport (befordringstilskud). For at tilmelde dig skal du logge på voksenuddannelse.dk med MitID.

Gå til voksenuddannelse.dk

Udbetaling

Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der står for udbetalingen af VEU-godtgørelse. Har du spørgsmål til din udbetaling af VEU-godtgørelse, kan du kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Se AUB-kontaktoplysninger på borger.dk

Få mere at vide

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, som har det overordnede regelansvar for VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Læs mere om VEU-godtgørelse på ministeriets hjemmeside, BUVM.dk