Kursus

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

Efter uddannelsen har du viden om basale ikke-komplicerede omsorgs- og plejeopgaver hos borgeren på plejehjem eller hjemmepleje, fx støtte til af- og påklædning, rengøring, mobilisering samt støtte til at spise og drikke. Du får viden om etik, kommunikation og omsorg i mødet med borgerne. Du får viden om, hvad du skal observere hos borgeren, sådan at du kan reagere hvis borgeren er ved at blive syg, og du lærer at videreformidle dine observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Fakta

Navn:
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885
Fagkode:
49980-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse. Målgruppen skal løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp på plejecentre og i hjemmeplejen. Det kan fx være voksne som via jobcenter ønsker uddannelse eller arbejde i ældreplejen eller voksne over 18 år som ansættes i ferie/weekend vikariater.

Mål

Deltageren:- får viden om arbejdet i hjemmeplejen og på plejecenter, mødet med borgere og pårørende samt får viden om tværfaglige samarbejdspartnere.- får viden om hvordan du møder borgeren i borgerens hjem på en omsorgsfuld og professionel måde, med viden om etik og kommunikation.- kan handle korrekt ud fra lovgivning om tavshedspligt og lovgrundlag for delegering til medhjælp, herunder udlevering af medicin.- får forståelse for aldringens betydning for borgerens kognitive og fysiske funktionsniveau, og får viden om borgeren som har en demenssygdom. Deltageren kan anvende denne forståelse og viden i samarbejdet med borgeren om ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx af-og påklædning, mund- og tandpleje, mobilisering samt støtte til at spise og drikke. - får forståelse for løsning af praktiske opgaver i hjemmet, fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens hjem. Deltageren kan anvende basal viden om hygiejniske principper for at kunne løse de praktiske opgaver, såsom korrekt håndhygiejne og egen hygiejne.- kan anvende ergonomiske principper såvel i forbindelse med løsning af praktiske opgaver hos borgeren som støtte til borger ved almen aktivitet.- kan observere de mest almindelige symptomer på ændret tilstand og adfærd hos kendt borger og kan videregive disse observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Varighed

Uddannelsens varighed er 5 dage.

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.