Ansat hjælper ældre borger
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen

Områdets kurser giver dig forudsætninger for at arbejde med omsorg og pleje, fx i borgers eget hjem, på plejecentre, i sundhedshuse mv.

Fakta

Navn:
Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2885

Du lærer at udføre pleje-, omsorgs- og sygeplejefagligt arbejde med udgangspunkt i aftalte planer for arbejdet, fx pleje- og genoptræningsplaner.

Du lærer også at kommunikere på tværs, så du kan understøtte sammenhængende patientforløb, fx når en borger udskrives fra sygehus.

Kurserne henvender sig især til sosu-assistenter, sosu-hjælpere og pædagogiske assistenter, men medarbejdere uden en social- og sundhedsfaglig uddannelse kan også deltage.  

Se alle AMU-kurser inden for området Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen på voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen giver kompetencer inden for:

  • Pleje, omsorgs- og sygeplejefagligt område
  • Rehabilitering, genoptræning og aktivitet
  • Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde
  • Kommunikation, samarbejde og vejledning
  • Kvalitetssikring, dokumentation og tværsektorielt arbejde
  • Teamarbejde og projektstyring i pleje- og sundhedsarbejde

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler.

Værd at vide

Fagområdet Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder.

Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Omsorg og pleje i det kommunale sundhedsvæsen er en fælles kompetencebeskrivelse under FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Gå til FEVU. Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
På vej mod SOSU - basis
Simulation som pædagogisk metode
Rehabilitering som arbejdsform
Samarbejde med pårørende
Personer med demens, sygdomskendskab; overbygning
Sansestimulation i hverdagen
Personer med demens, sygdomskendskab; basis
Mødet med borgeren med demenssygdom - FSSH5a
Relation, livskvalitet, ensomhed - FSSH5b
Støtte til borgeren med psykisk sygdom - FSSH5c
Relation og kommunikation med borgeren - FSSH1
Grundlæggende behov, pleje og omsorg - FSSH3
Praktisk hjælp og professionelle relationer -FSSH2
Helhedsorienteret pleje og omsorg - FSSH4
Rehabilitering som arbejdsform
Medvirken til rehabilitering
Selvstændigt arbejde med rehabilitering
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sosu-fagligt gerontologisk arbejde
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
Neurorehabilitering af senhjerneskadede
Sårpleje, medvirken ved sårpleje
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
Vejledning i forflytning
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Arbejde med ældre i eget hjem
Pleje og behandling af diabetikere
Praktisk hjælp til ældre
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
Samarbejde med ældre om gode kostvaner
Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Værtskab og sociale rammer for ældres måltider
Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Omsorg for personer med demens
Opsporing og forebyggelse af diabetes
Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Teamorganiseret hjemmepleje
Forebyggelse og sundhedsfremme
Samarbejde med pårørende
Assistenten i det tværgående samarbejde
Farmakologi i somatikken
Borgere med kronisk sygdom
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Angst og depression hos ældre
Træning af borgere i eget hjem
Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
Injektion af medicin
Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
Sang & musik i relationen med mennesker med demens
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Medicinadministration
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Borgere med multisygdomme
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Faglig styring og dokumentation i FS III
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2
Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet
Socialpsykiatri - overbygning af basisviden
Patienter med demens på somatisk sygehus
SSA's fokus på sygepleje og klinisk observation
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Voksenhandicap og demens
Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Socialpædagogik og aktiverende metoder
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Kontaktperson i omsorg og sygepleje
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Magt og omsorg
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Samarbejde i grupper i virksomheden
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Udarbejdelse af projektrapporter
Arbejdet med totalkommunikation
Borgere med misbrugsproblemer
Fysisk genoptræning af borgere/patienter
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Klinisk observation, refleksion og handling
Assistenten som nøgleperson
Pleje af den svært overvægtige borger
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Farmakologi i psykiatrien
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Deeskalerende kommunikation
Professionalisering af faglige relationer
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Samarbejde i teams
Medvirken ved medicinadministration
Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information