Kursus

Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg

På denne uddannelse lære deltagerne at bestemme et klima- og ventilationsanlægs forventede ener-giforbrug med udgangspunkt i foreliggende grunddata. Deltagerne kan endvidere give forslag til økonomisk rentable anlægsforandringer og forslag til ændret drift som øger energieffektiviteten.

Fakta

Navn:
Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2708
Fagkode:
40179-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller ønsker beskæftigelse med Klima- og ventila-tionstekniske anlæg.

Mål

Deltagerne kan med udgangspunkt i ventilations- og klimaanlægs grunddata bestemme et forventet energiforbrug samt angive økonomisk rentable besparelsesforslag, der inkludere regulerings- og styringsudstyret. Deltagerne kan endvidere angive besparelser ved bedre eller ændrede vedligehol-delsesrutiner, forslag til anlægsændringer, udskiftning af ventilatorer eller etablering af varmegen-vindingssystemer.

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til deltagere, som efter underviserens vurde-ring har gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser