Kursus

Sprøjtecertifikat - skov

Dette kursus er Miljøministeriets sprøjtecertifikatkursus. Kurset tager sine eksempler indenfor skovbrug og land-skabsdrift. Foruden det nødvendige plantekendskab, gennemgås kemikalierne, deres kendte virkning på planter og dyr samt deres øvrige kendte miljøpåvirkning. Kurset ender med den obligatoriske prøve til sprøjtecertifikatet.

Fakta

Navn:
Sprøjtecertifikat - skov
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10,0 dage = 74 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42250-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

På baggrund af en given opgave kan den uddannede selvstændigt foretage hensigtsmæssigt valg af pesticid(er) samt udbringe disse i træagtige bevoksninger, nykulturer og kulturarealer (rensning før plantning), under hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed, samt overholde gældende love og bestemmelser.Desuden kan den uddannede:-redegøre for hovedtrækkene i relevant lovgivning indenfor plantebeskyttelsesområdet-identificere væsentlige kulturplanter og skadevoldere, herunder redegøre nærmere for deres biologi.-vælge en hensigtsmæssig bekæmpelsesmetode, herunder foreslå en relevant forebyggelse eller alternativt brug af en ikke kemisk metode.-redegøre for midlets optagelse og virkemåde.-optimalt sprøjtetidspunkt ud fra udviklingstrin, klimafaktorer, bekæmpelsesmiddel og eventuelle skade-tærskler.-redegøre for relevante oplysninger på en given etikette.-vælge og anvende personlige værnemidler til en given sprøjteopgave.-ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, tryk, hastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten.-redegøre for relevante sprøjtetypers (marksprøjte, tågesprøjte, rygsprøjte og Micron Herbi) opbygning og funktion, herunder udføre almindelig vedligeholdelse, klar- og rengøring af sprøjten.-redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, herunder angive eksempler.-løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver indenfor nærmere fastsatte tidsfrister.

Varighed

10,0 dage = 74 lektioner

Eksamen

Sprøjtecertifikatprøve i henhold til: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 360 af 24. maj 1993 med tilhørende bilag.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser